h

Integreren in Vlaardingen: Samen of apart?

8 december 2007

Integreren in Vlaardingen: Samen of apart?

Dat de integratie van veel allochtonen in Nederland mislukt is mag duidelijk zijn. Falend beleid van opeenvolgende regeringen hebben er toe gezorgd dat een grote bevolkingsgroep slecht in de Nederlandse samenleving is geïntegreerd. Dit is geen zonde, en wijzen naar de schuldigen lost ook niets op. Het is wel verstandig om te kijken hoe we op lokaal niveau in de gemeente omgaan met integratie, en wat we hieraan kunnen verbeteren.

De SP heeft altijd een duidelijke opvatting gehad over hoe we een geïntegreerde samenleving kunnen bereiken en presenteerde in 2002 het deltaplan ‘Van apart naar samen’. Op initiatief van de SP kwam er in 2004 een parlementaire onderzoekscommissie naar het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar. Deze ‘commissie-Blok’ concludeert dat de overheid jarenlang heeft gefaald.

Integratie gebeurd op straatniveau, niet in de Haagse kaasstolp aan het Binnenhof. Het is op gemeenteniveau waarop we integratie naar een succes kunnen sturen. De meningen over ‘hoe’ lopen uiteen. Binnen het politieke spectrum lopen de opvattingen hierover uiteen van ‘theedrinken en knuffelen’ tot ‘aanpassen of ophoepelen’. Tussen deze twee uitersten is veel mogelijk.

De politieke verhoudingen binnen de gemeenteraad zijn tekenend voor de activiteiten die er lokaal rond integratie worden georganiseerd. In Rotterdam is het vechten voor subsidie voor initiatieven. Dit komt voornamelijk door de invloed van de leefbaren en de verrechtsing van de afgelopen jaren. In Vlaardingen lijkt het er vaak op dat je maar een plan hoeft te schrijven en je krijgt een zak met geld mee. Twee uitersten binnen dezelfde regio, grote verschillen op een kleine afstand, gegrond op afwijkende politieke meerderheden.

Wat doen wij als Vlaardingen op het gebied van integratie? En wat we doen, doen we dat goed? Een interessante discussie. De gesubsidieerde Marokkaanse filmvoorstelling voor vrouwen in de Westwijk is een goede aanleiding om de discussie over integratieprojecten open te breken. Integreren: Samen of apart?

Verschillende culturen is prima, een gesegregeerde maatschappij is zorgelijk. Waar ligt de grens tussen ‘ruimte bieden voor culturele verschillen’ en apartheid? Hoe kunnen we de kloven in de samenleving dichttrekken zonder te beknellen?

Van ‘apart’ naar ‘samen’ kom je niet door groepen allochtone vrouwen met een kan thee in een buurthuis bij elkaar te zetten. Integratie begint, en vindt plaats, op scholen, sportverenigingen en op de werkvloer. Integratie is verbonden aan de wijk waarin je woont, wie je buren zijn en hoe je daar mee omgaat.

Differentiatie in de eenzijdige opbouw van Vlaardingse woonwijken kan een aanzienlijke bijdrage leveren in de samenvoeging van diverse groepen. Bij het kabinet is dit ook doorgedrongen, zo hebben we nu een minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De kabinetsplannen beperken zich echter tot geld over de schutting gooien bij gemeenten van veertig aangewezen wijken. Als Vlaardingen komen wij daar niet voor in aanmerking en hebben daar dus weinig aan.

Van witte- en zwarte wijken moeten we naar gemengde wijken. De scheidingslijn tussen de ‘witte bovenklasse’ en ‘zwarte onderklasse’ moet worden opgeheven door maatschappelijke en fysieke grenzen op te heffen. Differentiatie op lokaal niveau kunnen we binnen ons volkshuisvestingsbeleid aanpakken door:
-Naoorlogse herstructureringswijken te renoveren met daarin een variatie te maken in prijsklasse.
-Duurdere wijken voorzien van woningen met een bereikbare huur.
-Bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met gedifferentieerd wonen.

Om van apart naar samen te komen moeten we ook af van zwarte- en witte scholen en dus streven naar gemengde scholen. De samenstelling van de wijk is hierbij essentieel.

Integreren doe je op straat, op het sportveld, bij de bakker en op het schoolplein. Gesubsidieerde projecten kunnen hierbij een bijdrage leveren wanneer deze voorzien in contacten tussen autochtonen en allochtonen, mannen én vrouwen. Of de bestaande projecten aan dit kader voldoen is de vraag.

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP Vlaardingen

http://www.sp.nl/service/dossiers/integratie/
SP stelt vragen over de segregatie van Marokkaanse vrouwen in de Westwijk

Zie ook:

U bent hier