h

Nicis 'Na de sloop' versus Actieplan Wonen

15 juli 2008

Nicis 'Na de sloop' versus Actieplan Wonen

Het Nicis Institute heeft deze maand het rapport 'Na de sloop' gepubliceerd. De onderzoekers van dit bureau bestudeerde de afgelopen drie jaar de effecten van grootschalige herstructureringsprojecten.
Nicis concludeert o.a. dat vertrekkende bewoners van herstructureringswijken veelal in vergelijkbare wijken
terechtkomen. Deze zogenaamde 'ontvangstwijken' gaan er vervolgens ver op achteruit. Gebiedsgericht beleid leidt tot een waterbedeffect wat de problemen naar andere wijken doet verplaatsen.

Gezien de ambitie van het college voor grootschalige herstructurering - zoals in het Actieplan Wonen verwoord - en zoals in de Babberspolder Oost al word doorgevoerd, is het naar de mening van de SP fractie voor Vlaardingen waardevol om van het Nicis onderzoek kennis te nemen. Zeker omdat het wat betreft de plannen van het ‘Actieplan Wonen’ gaat om zeer ingrijpende aantallen te slopen betaalbare huurwoningen.

Naar aanleiding daarvan heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college over hoe zij het rapport zien tenoverstaande van het Actieplan Wonen.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen
Vlaardingen, 14 juli 2008,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde naar aanleiding van het Nicis-onderzoek
'Na de sloop'.

Geacht college,

Zoals u in de Volkskrant van 9 juli jl. heeft kunnen lezen heeft het Nicis Institute deze maand het rapport 'Na de sloop' gepubliceerd. De onderzoekers van dit bureau bestudeerde de afgelopen drie jaar de effecten van grootschalige herstructureringsprojecten.
Nicis concludeert o.a. dat vertrekkende bewoners van herstructureringswijken veelal in vergelijkbare wijken
terechtkomen. Deze zogenaamde 'ontvangstwijken' gaan er vervolgens ver op achteruit. Gebiedsgericht beleid leidt tot een waterbedeffect wat de problemen naar andere wijken doet verplaatsen.
Gezien uw ambitie voor grootschalige herstructurering - zoals u die in het Actieplan Wonen heeft verwoord - en zoals in de Babberspolder Oost al word doorgevoerd, is het naar de mening van de SP fractie voor Vlaardingen waardevol om van het Nicis onderzoek kennis te nemen. Zeker omdat het wat betreft de plannen van het ‘Actieplan Wonen’ gaat om zeer ingrijpende aantallen te slopen betaalbare huurwoningen.

Naar aanleiding daarvan heeft de SP de volgende vragen;
1. Hebt u kennisgenomen van het artikel ’Vogelaar verplaatst wijkproblemen’*1) en het onderzoek ‘Na de sloop’?*2)

2. Wat is uw oordeel over de conclusie van de onderzoekers dat bewoners uit herstructureringswijken zich bij
sloop verplaatsen naar een klein aantal omringende wijken, waardoor de problemen van de oorspronkelijke
wijk geëxporteerd worden naar die omliggende wijken?

3. Vindt u het acceptabel dat reguliere huurders en woningzoekenden langer op een woning moeten wachten *3) ,
zoals het college zelf enige jaren geleden reeds constateerde ten aanzien van starters, door de
herstructurering- en sloopplannen van u en de corporaties, nu blijkt dat er geen effectieve strategie is om de
achterstandspositie van de kansarme groepen te verkleinen?

4. Kunt u weerleggen dat het Actieplan Wonen geen waterbedeffect en verder oplopende wachttijden zal
veroorzaken? Zo neen, is dit een gewenst effect, zo neen, bent u bereid, uw sloopplannen te heroverwegen?
Bent u – net als veel andere beleidsmakers - naar blijkt ten onrechte, in de veronderstelling dat 'het slopen
van wijken helpt om concentraties van problemen te verdunnen en om probleemgroepen te mengen met
sociaal sterkere groepen’? Zo ja, kunt u dit toelichten, zo nee, waar bent u dan wel mee bezig?

5. Bent u met mij van mening dat dit onderzoek onderstreept dat grootschalige sloop van betaalbare complexen
huurwoningen ineffectief, dus maatschappelijk onacceptabel is en in plaats daarvan meer geïnvesteerd moet
worden in woningverbetering, woningonderhoud en renovatie in samenhang met de verbetering van de
sociaal-economische positie van achterstandsgroepen indien deze een onderdeel vormen van buurt en of
wijkproblemen?

1) de Volkskrant, 9 juli 2008
2) Nicis Institute, juni 2008
3) ‘Na de sloop’, pag. 65

Ik wacht u antwoord met veel belangstelling af,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier