h

Binnenklimaat basisschool Het Spectrum al jaren ondermaats

21 april 2009

Binnenklimaat basisschool Het Spectrum al jaren ondermaats

CBS Het Spectrum

Het binnenklimaat van de christelijke basisschool Het Spectrum aan de Boslaan is al jaren niet in orde. Dat concludeert SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra naar aanleiding van een onderzoek van de GGD. “In 2006 deed de GGD onderzoek naar het binnenklimaat van Het Spectrum en schreef een vernietigend rapport. Nu bijna drie jaar later zijn de meeste aanbevelingen nog steeds niet opgevolgd en is het klimaat nog steeds ondermaats.” Aldus Hoekstra.

Op 14 juni 2006 heeft de GGD onderzoek gedaan naar de het klimaat binnen het schoolgebouw van CBS Het Spectrum aan de Boslaan. Naar aanleiding van deze inspectie m.b.t de technische hygiënezorg scholen heeft de GGD in december 2006 CBS Het Spectrum een
onderzoeksrapport doen toekomen. Dit rapport is in afschrift verzonden aan de stichting Meervoud en aan de afdelingen Onderwijs en Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Vlaardingen.

De GGD concludeert naar aanleiding van het onderzoek dat zowel in de zomer als in de winter het klimaat in de school onaangenaam is. Door onbehagelijke tempraturen en CO2-waardeoverschrijdingen bestaan er onder leerlingen en leerkrachten klachten over hoofdpijn,
concentratieproblemen, vermoeidheid en droge ogen. Nu – bijna drie jaar later – zijn de aanbevelingen van de GGD slechts ten dele opgevolgd, zijn de overschrijdingen nog steeds niet structureel aangepakt en blijven de gezondheids- en welzijnsklachten onder de leerlingen en
leerkrachten bestaan.

De SP maakt zich zorgen over deze situatie en heeft het college daarom onderworpen aan schriftelijke vragen. De SP wil een reactie van de wethouder op de algehele kwestie en wil weten wat zij er aan gaat doen om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Daarnaast wil de SP weten hoe het zo ver heeft kunnen komen en in hoeverre bij andere scholen in Vlaardingen de binnenklimaat ondermaats is.

-------------------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 21 april 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens het Reglement van Orde, artikel 36: binnenklimaat CBS Het Spectrum.

Geacht college,

Op 14 juni 2006 heeft de GGD onderzoek gedaan naar de het klimaat binnen het schoolgebouw van CBS Het Spectrum aan de Boslaan. Naar aanleiding van deze inspectie m.b.t de technische hygiënezorg scholen heeft de GGD in december 2006 CBS Het Spectrum een onderzoeksrapport doen toekomen. Dit rapport is in afschrift verzonden aan de stichting Meervoud en aan de afdelingen Onderwijs en Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Vlaardingen.

De GGD concludeert naar aanleiding van het onderzoek dat zowel in de zomer als in de winter het klimaat in de school onaangenaam is. Door onbehagelijke tempraturen en CO2-waardeoverschrijdingen bestaan er onder leerlingen en leerkrachten klachten over hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid en droge ogen. Nu – bijna drie jaar later – zijn de aanbevelingen van de GGD slechts ten dele opgevolgd, zijn de overschrijdingen nog steeds niet structureel aangepakt en blijven de gezondheids- en welzijnsklachten onder de leerlingen en leerkrachten bestaan.

De leden van de SP-fractie maken zich zorgen over deze situatie en hebben daarom aan u de volgende vragen;

- Heeft u kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van de GGD1)?

- Wat is uw algehele reactie op deze situatie, en deelt u de zorgen van de SP over de - al veel te langslepende - situatie van het slechte binnenklimaat van het schoolgebouw van CBS Het Spectrum aan de Boslaan? Zo nee, waarom niet?

- Wat is reeds ondernomen om het binnenklimaat te verbeteren? Waarom heeft dit tot op heden nog niet tot een oplossing geleidt?

- Wie of welke organisatie is (financieel)verantwoordelijk voor het doen van aanpassingen die het binnenklimaat van de school kunnen garanderen?

- Bent u bereidt actie te ondernemen en/of financiële middelen beschikbaar te stellen zodat het binnenklimaat van deze school zo spoedig mogelijk binnen de hygiënische grenswaarden valt? Zo ja, kunt u toelichten welke stappen u voornemens bent te ondernemen?

- Binnen welk termijn denkt u de leerlingen en leerkrachten van CBS Het Spectrum weer een gezond en aangenaam binnenklimaat te kunnen garanderen? Kunt u dit termijn toelichten en onderbouwen?

- In hoeverre is het binnenklimaat van andere (basis)scholen in Vlaardingen wel in orde? Kunt u hier een overzicht van geven?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Arnout Hoekstra
fractievoorzitter SP

1)Brief GGD Rotterdam Rijnmond, cluster Milieu en Hygiëne, sectie Medische Milieukunde, 5 december 2006, kenmerk AGZ/U200600402/JG

U bent hier