h

Vraagtekens bij verdwijnen paardrijlessen

15 april 2009

Vraagtekens bij verdwijnen paardrijlessen

Paard

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft het college aan de vraag onderworpen waarom de paardrijlessen voor kinderen met een beperking zijn komen te vervallen. Hoekstra wil dit weten nadat in het Algemeen Dagblad is verschenen dat het de vereniging ‘Die Flardingha Ruiters’ de gemeente verwijt de situatie onderschat te hebben. De SP-fractie wil nu weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Vooral is de fractie van de socialistische partij benieuwd of het college iets gaat ondernemen om de paardrijlessen voor kinderen met een beperking in de toekomst weer mogelijk te maken. “Paardrijden is een prachtige manier om kinderen met een beperking het gevoel van vrijheid te geven. Daarnaast is het goed dat alle kinderen tot sport worden aangemoedigd. Bij paardrijden leren ze ook nog eens hoe ze met dieren om moeten gaan.” aldus Hoekstra.

De SP hoopt dat het college er alles aan gaat doen om sport – en zeker sport voor mensen met een beperking – weer hoog op de agenda gaat zetten. De SP zal binnenkort het college daartoe met een aantal voorstellen in de juiste richting duwen.

***********************

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 15 april 2009

Schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde

Betreft: Het verdwijnen van het paardrijlessen voor kinderen met een beperking

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad waarin wordt gesteld dat de paardrijlessen voor kinderen met een beperking in Vlaardingen komen te vervallen1)?

2. Wat is de precieze aanleiding waardoor de paardrijlessen nu niet meer georganiseerd worden?

3. Is de reactie van ‘Die Flardingha Ruiters’ dat de gemeente Vlaardingen de intensiteit van het organiseren van paardrijlessen heeft onderschat juist? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u getracht deze teloorgang te voorkomen? Zo ja, wat heeft de gemeente Vlaardingen ondernomen om dit te voorkomen? En zo ja, waarom heeft dit gefaald?

5. Gaat u zich inspannen om paardrijlessen voor kinderen met een beperking in de toekomst in Vlaardingen weer mogelijk te maken? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

namens de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
fractievoorzitter SP Vlaardingen

1) Algemeen Dagblad ‘Paardrijden voor kinderen met beperking gestopt– 11/03/2009

U bent hier