h

Bewoners bezorgd over schoolgebouw Surinamesingel

24 april 2010

Bewoners bezorgd over schoolgebouw Surinamesingel

Bewoners uit de Indische Buurt zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen van de bouw van een tijdelijk schoolgebouw aan de Surinamesingel. Met name het effect van de school op de verkeerssituatie is een grote zorg, gezien de buurt nu al slecht ontsloten is. SP-raadslid Ingrid Wijker heeft daarom vragen gesteld aan het college: “Bewoners hebben in de krant kunnen lezen dat er een bouwvergunning is aangevraagd, maar weten net als de raad verder van niets. Wij willen duidelijkheid voor de omwonenden.”

De SP wil ondermeer van het college weten hoeveel leerlingen er in de school ondergebracht gaan worden, wat dit betekent voor de verkeerssituatie en wat het college gaat doen om verkeersproblemen tegen te gaan. Daarnaast willen zij dat de bewoners goed worden geïnformeerd en een toelichting krijgen op de plannen. Ook wil Wijker meer helderheid over de keuze voor deze locatie.

--------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 22 april 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over afgifte bouwvergunning tijdelijke huisvesting Dr. Bavinckschool.

Geachte burgemeester en wethouders,

Op 8 maart 2010 is er een bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke onderwijsaccommodatie van de Dr. Bavinckschool in de Indische Buurt. De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van diverse zorgen en bezwaren van omwonenden. De leden van de SP-fractie hebben daarom aan u de volgende vragen:

1. Kunt u de raad en de omwonenden informeren over de precieze voornemens, en een toelichting geven op de bouwplannen op de groenvoorziening te midden van de Curaçaolaan, Surinamesingel en de Insulindesingel?
2. Wat is de precieze motivatie om de tijdelijke huisvesting juist op deze locatie te vestigen? Zijn er andere locaties onderzocht? Zo ja, welke, en waarom zijn deze afgevallen?
3. Hoeveel leerlingen verwacht u dat er van de tijdelijke huisvesting gebruik zullen maken?
4. Welke effecten verwacht u dat deze tijdelijke bestemming zal hebben op de verkeersbewegingen, verkeersafwikkeling en parkeerdruk?
5. Bent u voornemens mogelijke negatieve verkeers- en parkeerproblemen te bestrijden? Zo ja, hoe?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Ingrid Wijker,
Raadslid SP Vlaardingen

U bent hier