h

Antillianenbeleid werkt niet

29 juli 2010

Antillianenbeleid werkt niet

Het Antillianenbeleid geeft niet het resultaat wat het had moeten geven. Deze conclusie trekt het Nederlands Dagblad naar aanleiding van een onderzoek van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Het Rijk heeft in 2005 met 21 gemeenten afspraken gemaakt om werkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder Antilliaanse inwoners te verminderen. Voor deze aanpak is destijds 44 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vlaardingen is een van deze 21 AntilIianengemeenten. SP-raadslid Ingrid Wijker wil van de wethouder weten of de resultaten in Vlaardingen ook tegenvallen.

Wijker wil van het college weten of zij de kritiek in het artikel van het Nederlands Dagblad onderschrijven en of dit ook betrekking heeft op de Vlaardingse situatie. Daarnaast wil zij weten wat de gemeente in het kader van de Antillianenaanpak heeft gedaan en of dit heeft geleid tot een vermindering van vroegtijdigschooluitval, werkloosheid en criminaliteit onder Antilianen.

----

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 29 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het bericht in het Nederlands Dagblad dat het Antillianenbeleid niet werkt.

Geachte burgemeester en wethouders,

Het Rijk heeft in 2005 met 21 gemeenten afspraken gemaakt om werkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder Antilliaanse inwoners te verminderen. Voor deze aanpak is destijds 44 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vlaardingen is ��n van deze 21 AntilIianengemeenten. In het Nederlands Dagblad1) staat een zorgwekkend artikel over een onderzoek van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) waaruit blijkt dat de Antillianenaanpak onvoldoende werkt. De leden van de SP-fractie maken zich zorgen over de resultaten van de aanpak in Vlaardingen, en heeft daarom aan u de volgende vragen;

- Onderschrijft het college de kritiek in het artikel van het Nederlands Dagblad dat de Antillianenaanpak onvoldoende werkt? Heeft deze kritiek naar uw mening ook betrekking op de Vlaardingse situatie? Zo nee, waarom niet?
- Kan het college een toelichting geven op de activiteiten die het de gemeente heeft uitgevoerd in het kader van de decentrale aanpak van problemen onder Antillianen?
- Heeft Vlaardingen een samenwerkingsverband met omliggende gemeenten om problemen onder Antillianen te bestrijden?
- Hoeveel geld heeft de gemeente Vlaardingen ontvangen om de problemen onder Antillianen tegen te gaan?
- Is de werkloosheid, vroegtijdige schooluitval en criminaliteit onder Antillianen als gevolg van deze aanpak gedaald? Wat was de stand van zaken in 2005 en wat is de stand van zaken nu?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Ingrid Wijker,
Raadslid SP

1) Nederlands Dagblad, 27 juli 2010, blz. 3; �44 miljoen Antillianenbeleid van gemeenten werkt niet Positieve uitzonderingen�, Stephan Bol (Zie tevens bijlage)
44 miljoen Antillianenbeleid van gemeenten werkt niet Positieve uitzonderingen

BYLINE: onze redacteur Stephan Bol

SECTION: Blz. 3

LENGTH: 816 woorden

Gemeenten met veel Antilliaanse inwoners hebben hun doelstellingen om de schoolverlating en criminaliteit onder deze bevolkingsgroep fors terug te dringen niet gehaald. De decentrale aanpak werpt incidenteel zijn vruchten af, maar is te ver doorgeschoten.

ROTTERDAM - De 21 Nederlandse gemeenten met de meeste Antilliaanse inwoners pakken het terugdringen van werkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder deze groep voortvarend aan, maar moeten veel beter samenwerken om hun doelstellingen te halen, zegt Tom Tudjman. Hij deed in opdracht van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) onderzoek naar het beleid van 21 gemeenten om de situatie van Antilliaanse jongeren te verbeteren. Deze gemeenten gingen in 2005 een samenwerkingsverband aan met als doel de oververtegenwoordiging van het aantal schoolverlaters onder Antilliaanse jongeren met 50 procent terug te brengen. Verder moest het Antilliaanse aandeel in de criminaliteit en werkloosheid met 30 procent dalen.
Het tegendeel gebeurde: het aandeel van Antilliaanse jongeren nam op al deze terreinen juist toe. Toch spreekt Tudjman van gemeenten die 'goed' bezig zijn. In 2005 maakte de overheid afspraken met de 21 gemeenten, met als doel vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, criminaliteit en overlast onder Antilliaanse risicojongeren te verminderen. Het Rijk gaf de regie over aan de Antillianengemeenten die hun beleid mochten aanpassen aan de lokale situatie. Tudjman: ,,Die decentrale aanpak bleek een goede methode. Er is veel nieuw beleid ontwikkeld. Maar na vier jaar zie je dat de beleidsvrijheid ertoe heeft geleid dat er te weinig samenhang is. Gemeenten concentreren zich te veel op hun eigen projecten, terwijl de regie ontbreekt.'' Het Rijk heeft de gemeenten 44 miljoen euro gegeven om de doelstellingen te halen. ,,Dat geld is vooral in nieuwe projecten gestoken. Achteraf was het verstandig geweest meer te investeren in een betere regie. Nu is het wiel te vaak opnieuw uitgevonden'', zegt Tudjman. Volgens de onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam herkennen de gemeenten zich in de uitkomsten van het rapport, maar vragen zij ook aandacht voor de weerbarstigheid van de problematiek. ,,De 21 Antillianengemeenten krijgen niet voor niets meer geld dan bijvoorbeeld de 22 Marokkanengemeenten.'' Tudjman vindt dat gemeenten dit geld meer moeten gebruiken om te voorkomen dat Antilliaanse jongeren van het rechte pad afwijken. ,,Begin bij het gezin, probeer ellende te voorkomen en richt je niet alleen op de probleemgevallen. Gemeenten moeten veel beter samenwerken met de Antilliaanse gemeenschap en hen actief benaderen.'' Zo'n aanpak vraagt volgens Tudjman een structurele inzet. ,,Gemeenten moeten zich niet alleen op projectbasis met de probleemjongeren bezighouden, maar structureel beleid ontwikkelen. Ik begrijp dat het lastig is om in tijden van crisis hier geld voor vrij te maken, maar uiteindelijk is het goedkoper om een probleem structureel op te lossen dan elke vier jaar een nieuwe aanpak te bedenken.'' Het ministerie van WWI is gematigd positief over de aanpak van de Antilliaanse risicojongeren en dringt ook aan op een betere uitwisseling onder gemeenten van aanpakken die succesvol zijn. Gemeenten als Zoetermeer en Rotterdam wisten bijvoorbeeld de schooluitval onder hun jonge Antilliaanse inwoners terug te dringen, terwijl de Antilliaanse oververtegenwoordiging in Leeuwarden, Nijmegen en Vlissingen op dit vlak juist lijkt te zijn toegenomen. Het ministerie gaat er nog altijd van uit dat de gemeenten in 2013 in staat zijn op eigen kracht de Antillianenproblematiek op te lossen. Vanaf dan wordt de subsidie afgebouwd. De co�rdinator van de Antillianengemeenten was gisteren niet in de gelegenheid om tijdig een reactie te geven. Het onderzoeksinstituut RISBO van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het gemeentelijk Antillianenbeleid tussen 2005-2008 ge�valueerd. De gemeenten hebben de gezamenlijke doelstellingen 50 procent minder schooluitval en 30 procent minder werkloosheid en criminaliteit onder deze groep niet gehaald. Op elk terrein zijn wel positieve voorbeelden te noemen, stelt onderzoeker Tom Tudjman. Zo is de oververtegenwoordiging van Antillianen in de schooluitval in het voortgezet en middelbare onderwijs in vrijwel alle gemeenten toegenomen, behalve in Rotterdam en Zoetermeer. Ook ten aanzien van de criminaliteit zijn er positieve uitzonderingen. Weliswaar is gemiddeld de oververtegenwoordiging in de 21 Antillianengemeenten met 3 procent gestegen, maar in tien gemeenten daalde het Antilliaanse aandeel in de criminaliteitscijfers, waarvan drie de doelstelling (30 procent minder) ook daadwerkelijk gehaald hebben. Op het gebied van werkloosheid zijn dertien van de 21 gemeenten erin geslaagd de oververtegenwoordiging fors te laten dalen. Ongeveer tien gemeenten hebben ook de norm van 30 procent minder oververtegenwoording gehaald.

U bent hier