h

Raadsleden weigeren in te leveren

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
4 juli 2010

Raadsleden weigeren in te leveren

De leden van de Vlaardingse gemeenteraad nemen geen genoegen met een verlaging van de raadsvergoeding. De gemeente zal de komende jaren flink in de dienstverlening en subsidies moeten snijden om de financiële tegenvallers als gevolg van de crisis op te kunnen vangen. De SP diende afgelopen woensdag een motie in om ook op de vergoedingen van raadsleden te bezuinigen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “We verwachten van iedereen om een stapje terug te doen, dan mag je verwachten dat de raadsleden zelf ook iets inleveren.”

Raadsleden ontvangen maandelijks een vergoeding van 1582,36 euro, daarnaast ontvangt iedere fractie maandelijks nog eens een vastbedrag van 329,06 euro en 164,94 euro per raadslid. Als de raad zou besluiten om hier 20% op te bezuinigen levert dat de gemeente direct per jaar 155.458 euro op.

Het voorstel van de SP kon bij de andere partijen op weinig sympathie rekenen. Verschillende raadsleden reageerde alsof ze gestoken waren door een wesp. Naast de leden van de SP stemde twee leden van GroenLinks en één lid van de PvdA in met het voorstel. Hoekstra: “Ik ben erg benieuwd of de raad komend jaar met droge ogen kan instemmen met bezuinigingen op ouderen en gehandicaptenzorg en vrijwilligerswerk, en vervolgens zelf de volle pond blijft vangen.”

Motie
De gemeenteraad van Vlaardingen,

in vergadering bijeen op 30 juni en 1 juli,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de financiële en economische vooruitzichten meer dan ooit onzeker zijn en dat de wereldwijde recessie directe en indirecte gevolgen heeft voor de financiële positie van Vlaardingen;

overwegende, dat Vlaardingen te maken heeft met een omvangrijke ombuigingstaakstelling om op korte termijn budgettair ruimte vrij te maken;
is van mening, dat het gepast is om de bezoldiging van het raadslidmaatschap en de financiële ondersteuning van de raadsfracties evenredig met de
ombuigingen te versoberen;

spreekt uit, dat zij uit solidariteit en met oog op de bezuinigingen bereid is haar eigen bezoldiging en financiële ondersteuning te versoberen;

verzoekt het college ter uitvoering hiervan de raad een voorstel tot wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en steunleden voor te leggen waarin de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden en de financiële ondersteuning van raadsfracties in evenredigheid met het uiteindelijke totale ombuigingspercentage wordt verlaagd (tot maximaal 20% van het wettelijk maximum genoemd in tabellen I, II en III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden);

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekstra (SP)

U bent hier