h

Geheim rapport: “Nieuw stadskantoor goedkoper dan renovatie”

8 december 2010

Geheim rapport: “Nieuw stadskantoor goedkoper dan renovatie”

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft ontdekt dat er een geheim rapport bestaat dat concludeert dat het goedkoper is om een nieuw stadskantoor te bouwen dan het huidige op te knappen. Hoekstra wil dat het college het rapport zo snel mogelijk openbaar maakt: “Ten Have is altijd tegen een nieuw stadskantoor geweest en probeert nu als wethouder de komst te vertragen en te verhinderen. Het geheime rapport ontkracht echter al zijn argumenten.”

“Het opknappen van het bestaande gebouw is uiteindelijk duurder, en kost de Vlaardinger uiteindelijk meer geld. Bij een kantoor moet je niet kijken wat het kost om het neer te zetten, maar naar wat de jaarlijkse lasten zijn over een periode van tientallen jaren.” aldus Hoekstra.

Het rapport dat geschreven is door het gerenommeerde bureau Twynstra Gudde is in handen van het college, maar is niet beschikbaar gesteld aan de raadsleden. Hoekstra vindt dat daardoor de raadsleden over onvoldoende informatie beschikken om de noodzaak van de komst van een nieuw stadskantoor te beoordelen. De SP heeft daarom het college het verzoek gedaan om alsnog zo snelmogelijk het rapport openbaar te maken.

---------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 8 december 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over een geheim onderzoeksrapport waaruit blijkt dat nieuwbouw stadhuis goedkoper is dan renovatie.

Geachte burgemeester en wethouders,

Ons is ter oren gekomen dat er recent een onderzoeksrapport is geschreven door het bureau Twynstra Gudde over het nieuw te bouwen stadhuis. Uit dit onderzoeksrapport zou blijken dat sloop/nieuwbouw van het huidige stadhuis uiteindelijk goedkoper is dan behoud van het bestaande gebouw in combinatie met noodzakelijk onderhoud. Dit rapport wat bekend is bij het college maar niet bij de leden van de raad kan een mogelijk nieuw en belangrijk licht laten schijnen over de discussie over de komst van een nieuw stadhuis. Daarom hebben de leden van de SP-fractie aan u de volgende vragen:

1. Klopt het dat het bureau Twynstra Gudde recent in opdracht van het college een rapport heeft geschreven over het nieuw te bouwen stadhuis? Zo ja, kunt u dit rapport per ommegaande sturen aan de leden van de raad? Zo nee, waarom niet?
2. Klopt het dat uit het onderzoek blijkt dat sloop/nieuwbouw uiteindelijk in de jaarexploitatie goedkoper is dan behoud van het bestaande gebouw in combinatie met renovatie?
3. Welke conclusies trekt het college uit dit rapport?
4. Doet het college – en alle individuele collegeleden die van het college deel uitmaken – hiermee definitief afstand van de eerdere rechts-populistische verkiezingsretoriek – van met name VV2000/Leefbaar Vlaardingen – dat een nieuw stadhuis onnodig duur is? Zo ja, wanneer kan er worden begonnen met de sloop/nieuwbouw van het stadhuis?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra
Fractievoorzitter SP

U bent hier