h

SP stelt artikel 36 vragen over betrouwbaarheid de heer ten Have

29 november 2011

SP stelt artikel 36 vragen over betrouwbaarheid de heer ten Have

Tijdens de laatste raadsvergadering op 24-11-2011 is vast komen te staan dat de heer Leo ten Have, toenmalig wethouder middelen, hetgeen hem vertrouwelijk en onder geheimhouding is toevertrouwd in de B&W vergadering van 13 januari 2011 door hem publiekelijk is gemaakt. Hij handelde hiermee in strijd met de gemeentewet(zie bijlage) Hiermee heeft dhr.ten Have wederom aangetoond niet integer noch betrouwbaar te zijn.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 29-11-2011

Betreft: het lekken van vertrouwelijke informatie door de toenmalig wethouder middelen Leo ten Have inzake Mozaïek.

Geachte burgemeester en wethouders,

Tijdens de laatste raadsvergadering op 24-11-2011 is vast komen te staan dat de heer Leo ten Have, toenmalig wethouder middelen, hetgeen hem vertrouwelijk en onder geheimhouding is toevertrouwd in de B&W vergadering van 13 januari 2011 door hem publiekelijk is gemaakt. Hij handelde hiermee in strijd met de gemeentewet(zie bijlage) Hiermee heeft dhr.ten Have wederom aangetoond niet integer noch betrouwbaar te zijn.
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 24 november jl. waarop het college niet is ingegaan op de stelling van dhr. Calje (D66) waarin Calje beweerde dat dhr. ten Have tegen alle regels in het forensisch rapport naar buiten heeft gelekt heeft de SP fractie de volgende vragen,

1.Is het uw college bekend dat dhr. ten Have de problemen met betrekking tot het forensisch onderzoek inzake Mozaïek, zaken die hem vertrouwelijk en onder geheimhouding bekend zijn gemaakt, zonder toestemming van het college of haar voorzitter publiekelijk heeft gemaakt?

2.Is het college net als de SP van mening dat het publiekelijk maken van vertrouwelijke informatie uit B&W vergaderingen, dat is aangemerkt als vertrouwelijk en bezwaard is met geheimhouding, en zonder opheffing van deze geheimhouding en vertrouwelijkheid publiekelijk is gemaakt, in strijd is met de gemeentewet en een ernstige inbreuk is op de integriteit van het bestuur van deze stad.

3.Deelt u onze mening dat integriteitschendingen van deze orde en omvang in aanmerking komen voor aangifte en vervolgonderzoek door de rijksrecherche?

4.Beschikt het college over informatie dat behoudens de heer ten Have ook door andere raadsleden/een ander raadslid informatie onder geheimhouding en vertrouwelijkheid publiekelijk is gemaakt?

5.Heeft u als college overwogen ter zake van het lekken van vertrouwelijke en geheime informatie met betreffende het forensisch onderzoek inzake Mozaïek overwogen aangifte te doen?

6.Heeft u inmiddels aangifte gedaan/ Zo ja wanneer?

7.Indien u geen aangifte heeft gedaan, gaat uw college dit alsnog doen en wanneer kunnen wij deze aangifte verwachten?

8.Indien u geen aangifte heeft gedaan en u niet voornemens bent dit te doen, wat zijn dan uw beweegredenen?

9.Deelt u onze mening dat in het kader van dit integriteitvraagstuk uiterst zorgvuldig dient te worden gehandeld?

Burgers en raadsleden in Vlaardingen mogen van het college van B&W integriteit van bestuur verwachten. Daarnaast vervullen zowel het college als de raad een voorbeeldfunctie.
10. En deelt u onze mening dat in voorkomende gevallen van het schenden van vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd aangifte dient te worden gedaan?

Wij zien uw antwoorden in vertrouwen tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP Fractie,

Alke van Marsbergen

U bent hier