h

Nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie

22 mei 2012

Nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie

SP-wethouder Hoekstra heeft vandaag de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie gepresenteerd. Deze visie voor alle ruim 17.000 kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Vlaardingen, is het resultaat van een samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO en de gemeente Vlaardingen.

Talentontwikkeling staat centraal
In de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie ‘Alle kinderen zijn kansrijke kinderen’ ligt het accent op talentontwikkeling. De visie beschrijft de gezamenlijke ambitie van deze partijen om voor kinderen en jongeren optimale kansen te creëren. Hierdoor kan elke leerling zich ontplooien en ontwikkelen naar zijn of haar talenten en een zo’n hoog mogelijk opleidingsniveau behalen.

Soepele schoolloopbaan
Tot hun 23ste doorlopen kinderen en jongeren vele stappen in hun schoolloopbaan richting de arbeidsmarkt. Dat begint al bij kinderopvang en peuterspeelzaal, daarna volgt de basisschool met soms voorschoolse en naschoolse opvang en de middelbare school. Ze doen aan sport, maken muziek, spelen buiten, gaan uit en gaan na hun opleiding aan het werk. Om kinderen en jongeren een soepel verlopende schoolloopbaan te kunnen laten doorlopen, nemen de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid om goed, kwalitatief onderwijs te bieden. Onderwijs dat talent tot ontwikkeling brengt; leerlingen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen en jongeren weerbaar maakt voor de arbeidsmarkt. Om dat te realiseren staan in de nieuwe onderwijsvisie drie gedachtelijnen centraal: de doorgaande leerlijn; de doorgaande zorglijn en de doorgaande werklijn.

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe onderwijsvisie
De stelselwijziging in het onderwijs in de vorm van passend onderwijs; ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de hoge schooluitval onder jongeren heeft geleid tot het besluit een breed gedragen nieuwe visie te formuleren. Met deze onderwijsvisie komt de oude visie van vijf jaar geleden te vervallen. In deze visie lag het accent voornamelijk op zorg.

De onderwijsvisie is het startpunt voor het maken van meer gedetailleerde afspraken tussen gemeente, schoolbesturen, bedrijven en ouders. Gelijktijdig aan de besluitvorming over deze visie binnen de gemeente, is er ook besluitvorming binnen de diverse besturen van de betrokken partijen. Het college van burgemeester en wethouders heeft met de nieuwe onderwijsvisie ingestemd. Het is nu aan de gemeenteraad om het definitieve besluit te nemen.

U bent hier