h

SP-plan buurtplein Westwijk in uitvoering

19 december 2012

SP-plan buurtplein Westwijk in uitvoering

Op 4 november 2009 diende toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra een voorstel in om op de plek van de te slopen PWA-school aan de Van Maerlantlaan een buurtplein te realiseren. Nu drie jaar later presenteert het college een plan om dit gebied – de Hoogkamerstrook – in te richten. In dit plan is het SP-voorstel voor een buurtplein opgenomen.


Arnout Hoekstra in 2009 op schoolplein PWA.

Hoekstra deed het voorstel destijds naar aanleiding van zijn bezoek aan bewonersgroep Elementen West. De bewoners gaven aan zich zorgen te maken dat met de sloop van het schoolgebouw alleen dure woningen zouden terugkomen. De bewoners lieten weten een grote behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek voor zowel de jeugd als de ouderen, de functie die tot dan het schoolplein met zich meebracht. Omdat de bewoners zelf veel goede ideeën hadden over hoe het plein er uit zo moeten zien, riep Hoekstra in zijn motie het college op om de bewoners actief bij de planvorming te betrekken.

Volgens het collegevoorstel komen er niet één maar zelfs twéé buurtpleinen in de Hoogkamerstrook. Los van het buurtplein aan de zuidkop komt er ook een speelplein ten noorden van het nieuwe kindcentrum Prins Alexander, waarbij ook de school en de omwonenden worden betrokken. Van de stadsregio Rotterdam heeft de gemeenten een bijdrage van € 359.000,-- ontvangen voor het inrichten van de twee pleinen. Gezien de huidige woningmarkt wordt ook de locatie waar 12 á 16 woningen gepland staan tijdelijk voor en door bewoners ingericht als buurtgroen.

Motie
De gemeenteraad van Vlaardingen,
in vergadering bijeen op 4 en 5 november 2009,

behandelend de Programmabegroting 2010 – 2013,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de schoolzone tussen de Van Maerlantlaan en de Melis Stokelaan op korte termijn op de schop gaat ten behoeve van een nieuwe
schoolaccommodatie en woningbouw;
constaterende, dat de huidige openbare ruimte in dit gebied een belangrijke functie heeft voor de sociale samenhang van de buurt;

overwegende, dat omwonenden zich zorgen maken over het verdwijnen van deze voorzieningen;

van mening, dat de sociale functie van de openbare ruimte zeer belangrijk is voor de leefbaarheid van de buurt;
van mening, dat bij stedelijke vernieuwing – in samenspraak met de buurtbewoners – gezocht moet worden naar mogelijkheden om publieke ontmoetingsplaatsen terug te laten keren in het vernieuwingsgebied;

verzoekt het college, om vooraf aan de herstructurering van de schoolzone aan de Van Maerlantlaan met de buurtbewoners en overige betrokkenen – waaronder de ‘Bewonersgroep Elementen West’ en de schoolleiding van de ‘Prins Willem Alexanderschool’ – in gesprek te gaan over de herinrichting van de publieke ruimte, en met een voorstel te komen voor de realisatie van een buurtplein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekstra (SP)
Tsang (GroenLinks)

Archiefbeelden Vlaardingen TV, 2009

U bent hier