h

Bijensterfte bedreiging voor de mens

2 juni 2013

Bijensterfte bedreiging voor de mens

Bijen
Vanwege de massale bijensterfte in de afgelopen jaren is er de laatste tijd is er veel media-aandacht voor de bijenproblematiek. Onder meer door gebruik van pesticiden staat de bijenstand zwaar onder druk. Dit kan een groot risico vormen voor de mens, aangezien de bij het grootste deel van de voedselgewassen bestuift.

Om bijen volop te laten profiteren van het veelal onbespoten voedsel in bloeiende wegbermen, heeft natuurorganisatie KNNV (Koninklijke Nederlandse natuurhistorische vereniging) deze week een oproep gedaan aan provincies en gemeenten om de wegbermen later te maaien. De SP fractie Vlaardingen omarmt de oproep van de KNVV.

Vanwege het koude voorjaar broeden echter ook veel vogels later. Om te voorkomen dat broedende vogels door het maaien worden gestoord of zelfs gedood, zou het wat ons betreft ook voor de broedvogels een heel goede zaak zijn als de gemeente Vlaardingen de bermen zo laat mogelijk maaien.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP fractie de volgende vragen,

Dit jaar valt het broedseizoen voor verschillenden dieren veel later dan gebruikelijk.

1. Bent u al volop bezig met de maaiwerkzaamheden?
Zo nee, bent u bereid om dit jaar pas te maaien na het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om bermen in onze gemeente ook in volgende jaren later te maaien omwille van verschillende dieren die hier baat bij hebben (vlinders, bijen, broedende dieren)? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om ook bij andere gemeentelijke werkzaamheden, zoals baggeren en maaien, een diervriendelijk beleid te voeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Gebruik van pesticiden:

1. Bent u bekent met het feit dat neonicotinoïden mede verantwoordelijk zijn voor de massale bijensterfte van de laatste jaren?

2. Bent u bekend met het feit dat de Europese Commissie daarom recent besloot het gebruik in zoverre te beperken, dat bijen er zo weinig mogelijk meer mee in aanraking kunnen komen?

3. Gebruikt de gemeente deze of andere chemische middelen voor gewasbescherming of onkruid- of ongedierte bescherming die schadelijk kunnen zijn voor bijen, zoals bijvoorbeeld Roundup?

4. Zo ja, is de gemeente bereid hiermee te stoppen?

In afwachting van u antwoord,
Ingrid Wijker
Raadslid voor de SP

U bent hier