h

SP fractie legt uit

7 juli 2013

SP fractie legt uit

WMO
Er is na de voorjaarsnota ophef ontstaan over de stemverklaring die SP raadslid Alke van Marsbergen namens de SP fractie heb gegeven betreffende het CDA amendement over WMO gelden. "Kort na het geven van mijn verklaring realiseerde ik me dat ik dit anders had moeten verwoorden en mijn stemverklaring was dan ook te kort door de bocht. Ik trek dan bij deze ook gelijk het boetekleed aan en zal proberen uit te leggen waardoor ik tot deze stemverklaring ben gekomen." Aldus Alke van Marsbergen

Al bij de invoering van de WMO(wet maatschappelijke ondersteuning)heeft de tweede kamer fractie bij monde van Agnes Kant gepleit om het geld dat naar de gemeenten zou worden overgeheveld ten behoeve van de WMO te oormerken. Dit om te voorkomen dat gemeenten het geld voor iets anders konden gebruiken dan voor de zorg. Helaas kon de SP in de tweede kamer hiervoor niet de handen op elkaar krijgen. De gemeenten moesten vooral de vrijheid krijgen om het geld naar hun idee in te zetten. Vanaf het moment dat er bekend werd dat de gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor de (WMO) huishoudelijke zorg en hulpmiddelen verstrekking van hulpbehoevenden heeft de gemeente Vlaardingen er voor gekozen om een werkgroep WMO in het leven te roepen. Dit omdat wat er op de gemeente afkwam zo groot en ingrijpend was dat de gemeente met een beleid moest komen dat door een zo groot mogelijke meerderheid in de raad gedragen diende te worden. De SP heeft destijds ook zitting genomen in deze werkgroep en heeft steeds volgehouden dat het geld dat voor de WMO bestemd was ook aan de WMO uitgegeven diende te worden. De SP is dan ook altijd consistent geweest in wat er wel of niet met de WMO gelden gedaan kon worden.

De CDA fractie diende op 4 juli jl. een amendement(tekstwijziging in de voorjaarsnota) in wat inhield dat de WMO gelden geoormerkt moesten blijven. Onze SP fractie heeft dan ook lang getwijfeld of wij het amendement van de CDA fractie wel of niet moesten steunen tijdens de voorjaarsnota, dit omdat we naar mening van onze fractie in Vlaardingen een gedegen WMO verordening hebben. Ondanks het feit dat er WMO geld overgehouden wordt is het WMO beleid van de gemeente Vlaardingen met een acht gewaardeerd. Er zijn veel gemeenten in ons land waar mensen het moeten doen met minder kwalitatief beleid, dus waarom zouden we een gedeelte van het geld niet kunnen gebruiken voor het begrotingsevenwicht, zoals het college voorstelde. De WMO is een open einde regeling wat inhoudt dat mensen die voor een zorgvraag komen niet geweigerd kunnen worden, dit werd tijdens de voorjaarsnota ook nog eens bevestigd door wethouder Oosterom.

Echter, de SP fractie heeft geen glazen bol en weet niet wat de toekomst ons gaat brengen.
Alke van Marsbergen: “Wel weten wij dat er vanuit het rijk nog meer zorgtaken gaan worden overgeheveld naar de gemeenten. Ook weten wij dat we deze zorgtaken met veel minder geld zullen moeten uitvoeren en alle beetjes reserve kunnen ons daar bij helpen. Ik moet er niet aan denken dat de nieuwe raad in Vlaardingen omwille van een tekort in de reserves ooit gaat beslissen om het Deventer model over te nemen, en dus langdurig werkelozen met behoud van uitkering de persoonlijke verzorging van mensen laat doen.”

Dit alles was voor de SP reden om vóór het amendement van het CDA te stemmen. De SP fractie heeft ook zeer zeker de mening van de landelijke SP fractie mee laten tellen in zijn overwegingen. Betekent dit dat de fractie een gedeelte van de autonomie van de plaatselijke SP heeft op gegeven? Alke van Marsbergen: “Misschien wel, maar wij waren, zijn en blijven van mening dat zeker waar het gaat om zulke grote vraagstukken en overwegingen het van belang is dat de SP lokaal en landelijk altijd met één mond spreekt, zoals wij nu ook gedaan hebben.”

U bent hier