h

Gesprek met wethouders over moestuinplan voor bewoners VOP

16 april 2014

Gesprek met wethouders over moestuinplan voor bewoners VOP

Op initiatief van een aantal SP leden uit de wijk Vettenoordsepolder zijn alle bewoners benaderd met het plan om op ongebruikte grond moestuinen voor bewoners mogelijk te maken. 24 februari is in wijkcentrum De Pijpelaar een bewonerscomité opgericht en is besloten om het moestuinplan in een brief aan het college van B&W voor te leggen en een gesprek aan te vragen.

 

Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden met de wethouders Versluijs en Robberegt, en verliep in zeer goede sfeer. De wethouders toonden zich enthousiast voor dit bewoners/wijkinitiatief.

Tot nu toe hebben al ruim 30 huishoudens zich aangemeld voor een moestuin.

Toegezegd is dat zo spoedig mogelijk onderzoeken zal worden of grond aan Deltaweg of aan de VOP kant van het spoor beschikbaar is voor dit moestuinplan.  Daarvoor zal overlegd moeten worden met de projectontwikkelaar van dit gebied, het bouwbedrijf VolkerWessels.

Waarschijnlijk zal de grond aan de VOP kant (aan Parallelweg) het beste zijn, of nog beter voor het moestuinplan in verband  met bereikbaarheid vanuit de wijk, en omdat op de grond aan de kant van de Deltaweg mogelijk al heel snel gebouwd gaat worden.

Als er meer duidelijkheid is zullen de drie scholen uit de wijk ook benaderd worden om deel te nemen met schooltuintjes. Ook daar waren de wethouders zeer van gecharmeerd.

Er zal ook gekeken worden of er financiële middelen zijn uit het wijkbudget indien nodig voor grond geschikt maken. In overleg met VolkerWessels, de ontwikkelaar van dit gebied, zal besproken worden of de ontwikkelaar voor afrastering kan/wil zorgen.

Het bewonerscomité kreeg de toezegging dat de gemeente de moestuinen op kadasterkaart en op schaal zal uitwerken. Afgesproken is dat alles zo spoedig mogelijk zal gebeuren met doel in mei moestuintjes uit te kunnen geven.

Dit is een mooi voorbeeld van ‘burgerparticipatie’, niet om te bezuinigen, maar om onze stad en vooral de Vettenoordse Polder leefbaarder te maken, de sociale cohesie te versterken en braakliggende grond nuttig te gebruiken

Reactie toevoegen

U bent hier