h

Het kabinets-gedrocht wat nu Participatiewet heet

12 januari 2015

Het kabinets-gedrocht wat nu Participatiewet heet

Volgens de regering moet de sociale zekerheid houdbaar en activerender worden gemaakt. Daarom wordt bezuinigd op werk, inkomen en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en werklozen. Ook wil Rutte-2 de bijstand strenger en activerender maken. Tot slot wil de regering één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarom worden de bijstandswet (WWB), de wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één wet: de participatiewet. Deze is sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen.

Wat valt onder de gewijzigde bijstandswet? 
Met ingang vanaf heden zijn de regels voor de bijstand nog verder aangescherpt: De tegenprestatie die Vlaardingen mag vragen wordt verplicht gesteld. Gemeenten mogen de tegenprestatie
zelf invullen. Gedachte hierbij is dat mensen iets terug moeten doen voor hun uitkering. Waarbij het moet gaan om onbetaalde werkzaamheden van maatschappelijk nuttige aard en het mag geen arbeidsverdringing zijn. In Vlaardingen zal de tegenprestatie 16 uur per week zijn voor de duur van drie maanden.
Er is door dit kabinet een kostendelersnorm ingevoerd voor mensen die de volgende uitkering(en) ontvangen: WWB, AOW, Anw, IOAW en IOAZ. Dit betekent een korting op uitkeringen op basis van de zogenoemde voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.(NB. de kostendelersnorm voor AOW’ers is met een jaar uitgesteld vanwege de grote politiek druk en is dus niet ingaan op 1 januari 2015) Alleenstaande moeders met inwonend(e) kinderen van 21 jaar of ouder met bijbaan zullen ook de gevolgen van deze norm gaan ondervinden. 
Vlaardingen mag geen categoriale bijstand meer verstrekken aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en aan ouders met kinderen voor armoedebestrijding en verruiming individuele bijzondere bijstand. De regering heeft ervoor gekozen om alléén de categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV) dan wel een tegemoetkoming in de premie van een dergelijke verzekering te handhaven. 
De langdurigheidstoeslag (voor mensen die lange tijd een laag inkomen hebben) is sinds 1 januari jl. afgeschaft en vervangen door een geïndividualiseerde toeslag. De categoriale langdurigheidstoeslag wordt omgevormd tot een individuele inkomenstoeslag voor personen tot de AOW gerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van het inkomen. 

De arbeids- en reïntegratieverplichtingen zijn aangescherpt en geüniformeerd met strengere straffen bij niet nakomen van deze verplichting (minimaal 1 tot maximaal 3 maanden lang 100% korting op de uitkering). De gemeente Vlaardingen heeft hier voor de milde variant gekozen, er wordt bij de eerste strafmaatregel gekozen voor 25% inhouding van de uitkering. 

Op basis van deze uitgangspunten legt de regering de gemeenten de volgende geüniformeerde verplichtingen op: 
a. het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
b. het uitvoering geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te staan bij een uitzendbureau; 
c. het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in een andere dan de gemeente van inwoning, alvorens naar die andere gemeente te verhuizen; 
d. bereid te zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van 3 uur per dag of om te verhuizen, indien dat noodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
e. het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
f. het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag; 
g. het gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en mee te werken aan onderzoek naar zijn of haar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling; 
h. het zich onderwerpen aan een door het college verplicht gestelde behandeling van medische aard als bedoeld in artikel 55, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

Dit gedrocht wat men wet noemt straft de werklozen in plaats van de werkloosheid. het gaat uit van wantrouwen. De menselijke maat is compleet zoek. Er wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en (on)mogelijkheden van werkzoekenden. Het echte probleem is dat er geen banen zijn. Dat probleem is groter geworden door het snoeiharde bezuinigingsbeleid van het kabinet. Strengere strafregels zijn subjectief, onwerkbaar en disproportioneel hard. De kortingen op de uitkeringen hebben als gevolg verarming en zijn onacceptabel hard.
Naar aanleiding van de nieuwe zorgwet en participatiewet heeft de SP fractie haar deur elke donderdagmiddag voor u geopend, u kunt bij ons terecht voor al uw vragen en klachten die uiteraard zeer vertrouwelijk worden behandeld. Wij zijn te vinden op de Broekweg 76 van 14.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij alle dagen te bereiken op 010-4357758.  

Reactie toevoegen

U bent hier