h

Meer maatwerk kostendelersnorm?

13 april 2016

Meer maatwerk kostendelersnorm?

Recentelijk heeft het Amsterdamse college vastgesteld meer maatwerk te zullen
leveren bij de kostendelersnorm. Deze ruimte is geschapen door staatssecretaris Klijnsma. Zij schreef onlangs in een 'verzamelbrief' aan de gemeenten dat zij maatwerk mogen leveren. Onder maatwerk zou kunnen worden verstaan dat, ouders met bijv. een kind met een verstandelijke beperking vrijgesteld kan worden van de kostendelersnorm. Onze fractie is echter ook van mening dat er zich bijv. schrijnende situaties kunnen voordoen bij mantelzorgers of de ontvangers van mantelzorg. Naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie Vlaardingen het college van B&W vragen gesteld.

Onze fractie gaat er vanuit dat u op de hoogte bent van de ruimte die de staatssecretaris gemeenten biedt en hebben daarom de volgende vragen.

  1. Bent u voornemens de aangeboden ruimte te benutten? Zo nee, waarom niet? 
  2. Hoeveel casussen kent de gemeente Vlaardingen die voor deze uitzondering in aanmerking kunnen komen?
  3. Bent u bereid te overwegen, mantelzorgers of ontvangers zoals hierboven benoemd ook onder het kopje "   uitzondering" te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u inschatten welke kosten dit met zich mee zal brengen voor onze gemeente en wordt dit gecompenseerd door het rijk?
  5. Is het college bereid om eventuele voornemens voor wat betreft veranderd beleid en de daarbij behorende kosten, tijdens behandeling voorjaarsnota met de raad te delen? 

Reactie toevoegen

U bent hier