h

SP-fractie Vlaardingen stelt brand bij AVR aan de kaak en eist actie

27 september 2023

SP-fractie Vlaardingen stelt brand bij AVR aan de kaak en eist actie

De SP-fractie in Vlaardingen maakt zich ernstig zorgen over de recente brand bij de AVR afvalverwerkingsinstallatie, die zich voordeed in de nacht van 21 september. Als gevolg van deze brand kwamen aanzienlijke hoeveelheden dioxine vrij, die zich hebben verspreid over Vlaardingen en omliggende gebieden. Deze verontreiniging heeft ernstige gevolgen voor de lokale voedselvoorziening, met gewassen en dierlijke producten die niet langer geschikt zijn voor consumptie. Bovendien heeft de dioxinevervuiling zich genesteld in de grond en is het in het grondwater terechtgekomen, met aanzienlijke schade aan volkstuinen en boerderijen in de omgeving. Het gemaaid gras kan niet meer veilig worden ingekuild en kippeneieren moeten worden vernietigd.

Groenten zijn niet langer geschikt voor consumptie. De SP-fractie vindt deze situatie onacceptabel en eist dringende aandacht en maatregelen van de betrokken instanties. Om dit te bewerkstelligen, heeft de SP-fractie de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is het college op de hoogte van de omvang van de dioxineverontreiniging in Vlaardingen?
  2. Bent u bekend met de mate van schade die is ontstaan als gevolg van de brand bij de AVR?
  3. Overweegt het college om, in samenwerking met omliggende gemeenten, de schade te verhalen op de AVR? 4. Zal het college maatregelen treffen om inwoners die schade hebben geleden schadeloos te stellen? De SP-fractie roept het college op om transparantie te verschaffen en de nodige stappen te ondernemen om de getroffen gemeenschap te ondersteunen.

Reactie toevoegen

U bent hier