h

Algemene beschouwingen gemeentebegroting Vlaardingen 2024

9 november 2023

Algemene beschouwingen gemeentebegroting Vlaardingen 2024

Bijdrage van onze fractievoorzitter Arnout Hoekstra in de gemeenteraad van Vlaardingen.

Wij bespreken vandaag de plannen voor volgend jaar.
Als SP kijken wij met optimisme uit naar 2024.
Een nieuw jaar, nieuwe kansen.
Maar dan moeten wij die kansen wel benutten.
Ik doe daar graag een pleidooi voor.

Bestaanszekerheid
Als ze in Den Haag spreken over bestaanszekerheid, dan denk ik direct aan de Vlaardingers. In Vlaardingen wonen veel mensen die moeite hebben om rond te komen.En dat zijn veelal ook gewoon mensen met baan. Voor veel van hen zijn de lonen te laag en de kosten te hoog. 

Dat gaat ten koste van de kansen die kinderen hebben.
Het gaat ten koste van de gezondheid van mensen.
Het gaat ten koste van de mogelijkheden om mee te kunnen doen aan activiteiten die voor anderen heel vanzelfsprekend zijn.

Daarmee groeit de tweedeling in onze samenleving.

Er zijn voor ons als lokale politiek een aantal mogelijkheden om deze tweedeling tegen te gaan.

Westwijk
Een van de meest kwetsbare wijken is de Westwijk. Veel gezinnen in de Westwijk hebben te maken met problemen die keer op keer te herleiden zijn naar oneerlijke verdeling van de welvaart.

Met de komst van het Nationaal Programma zijn er vanuit het Rijk miljoenen beschikbaar gekomen om de Westwijk te helpen met een sociale aanpak. Met concrete maatregelen en persoonlijke aandacht. Als SP juichen wij dit van harte toe.

Want hoe anders is deze aanpak, dan de eerder door deze gemeenteraad ingezette strategie. De strategie van: Problemen op te lossen door ze over de schutting te gooien.

De raad heeft - met uitzondering van de SP - altijd ingezet op het oplossen van problemen door de huizen van de mensen met problemen te slopen. En vervolgens dure koopwoningen terug te bouwen voor hoogopgeleide tweeverdieners van buiten de stad.

Het Nationaal Programma in de Westwijk laat zien dat er ook een andere aanpak mogelijk is. Laat dit een voorbeeld zijn en ter inspiratie zijn voor de sociale problemen in de andere wijken.

Woningnood
De woningnood is groot. In de strijd tegen deze woningnood pleiten wij voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal betaalbare woningen.

Met betaalbaar bedoelen wij woningen zonder lange wachtlijsten waar je als starter voor in aanmerking komt, ook als je ouders niet in staat zijn om jou iets toe te stoppen of garant te staan voor jouw hypotheek.

Je zou zeggen: Dat is niet een heel radicaal en onredelijk voorstel van de SP.
Maar tot op heden hebben alle andere partijen in deze raad vooral ingestemd met de sloop van sociale huurwoningen en de bouw van dure koopwoningen.

Arbeidsmigratie
In Vlaardingen wonen veel arbeidsmigranten.
Niet omdat ze het hier zo gezellig vinden, maar omdat er huisjesmelkers zijn die hier goedkope appartementen kopen en voor veel geld verhuren.
Veelal in combinatie met overbewoning en onveilige situaties.
Dit is uitbuiting en moet worden aangepakt.
Helaas zien omwonenden dat de handhaving door de gemeente minimaal is.

Het college heeft deze problemen eerder onderkent, en toegezegd deze misstanden aan te pakken.
SP-raadslid Maurice van Beers spreekt dagelijks met bewoners in de Vettenoordse Polder. Deze mensen constateren dat er helemaal niets wordt gedaan met hun meldingen van overbewoning.

Daarom wil ik van het college weten:
Gaat u nu eindelijk iets doen om arbeidsmigranten en omwonenden te beschermen
tegen de zakkenvullende huisjesmelkers en uitzendbureaus
die deze ooit zo gezellige Vlaardingse volkswijken hebben omgebouwd
tot een kapitalistisch verdienmodel, en de hoge maatschappelijke kosten bij de samenleving dumpen?

Groen en Milieu

Als gemeente beschikken wij over een gemeentelijk afvalinzamelingsbedrijf.
Dat is mooi, want daardoor blijven de tarieven laag, komt resterende de winst via dividend bij de gemeente en daarmee bij de gemeenschap terecht.

Het voordeel is ook dat wij invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Beleid zoals het pasjessysteem.
Dit pasjessysteem heeft geen enkele toegevoegde waarde. Het leidt slechts tot meer zwerfvuil, ongedierte en vuil naast de containers. Daarom roepen wij op om in 2024 afscheid te nemen van het pasjessysteem.

Energie
In tegenstelling tot afvalinzameling hebben wij niets meer te zeggen over energie. Vroeg was dat wel, maar korte termijn politici hebben alle aandelen verkocht. Dat is niet handig, aangezien wij voor een energietransitie en een klimaatverandering staan, en energielasten een steeds groter beslag legt op het besteedbaar inkomen van Vlaardingers. Het domste wat je dan kunt doen is de energieproductie en levering over te laten aan het aandeelhouderskapitalisme. Want dat gaat uit van winstoptimalisatie en oneindige groei.
Daarom stellen wij voor om stapje voor stapje weer grip te krijgen op energie, door te beginnen met het oprichten van gemeentelijk energiecollectief.

Wij zien 2024 als een kans om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en hen de zorg te geven die zij nodig hebben. Daarom stellen wij al een aantal jaar voor om een of meerdere zorgbuurthuizen op te richten: Kleinschalige verpleegzorg waar Vlaardingse ouderen in hun eigen vertrouwde buurt veilig en op een prettige manier oud kunnen worden. Wethouder Silos heeft eerder toegezegd die wens te delen, maar daarbij de steun van zorgorganisaties nodig heeft. Wellicht kan zij in haar termijn iets over de voortgang zeggen.

Wij zien 2024 ook als een jaar met kansen om aan de hand van ruimtelijke procedures het masjogge plan van het hoogheemraadschap tegen te houden, om tegen de Westwijk aan een fabriek te bouwen waar ze van menselijke ontlasting biogas brouwen.

Wij zien 2024 als een kans voor Vlaardingen als Regenboogstad. Wij zie daar 20.000 euro voor in de begroting. Dus wij kijken er naar uit hoe SGP-wethouder Proos bij Vlaardingse sportverenigingen een cultuur gaat creeeren waarbij jonge homoseksuelen zonder angst uit de kast kunnen komen. Wellicht kan de wethouder in zijn termijn straks wat vertellen over zijn inspanningen daartoe.

2024 wordt wat ons betreft een jaar met gezellige festiviteiten en evenementen voor de Vlaardingers. Daarom roepen wij het college op om organisatoren zoals van het Zomerterras, Haring en Bierfestival en de Stadskaravaan te helpen als het moeilijk wordt de organisatie rond te krijgen.

Dank u wel voorzitter.
Op basis van het verloop van het debat overweegt de SP-fractie in tweede termijn enkele moties in te dienen.

Reactie toevoegen

U bent hier