Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Vlaardingen

Vlaardingen voor elkaar

21 maart 2018 gaat Vlaardingen weer naar de stembus. Met een stem op de SP houden wij Vlaardingen sociaal.
Wil je weten hoe? Lees hier ons verkiezingsprogramma en maak kennis met onze kandidaten.

Klik hier om naar onze afdelingssite te gaan.

Lijsttrekker: Arnout Hoekstra

'Hoog tijd om belangrijke voorzieningen weer in eigen hand te nemen!'

Arnout Hoekstra (33) is voor de vierde keer lijsttrekker voor de SP. Op zijn zestiende begon hij bij de SP als activist om vervolgens fractievoorzitter en wethouder te worden. Hij werd politicus van het jaar en baarde opzien als wethouder van financiën door de gemeente weer financieel op orde te brengen. Hoe kijkt hij aan tegen de komende vier jaar? Lees verder...

1. Arnout Hoekstra

Lijsttrekker / wethouder

Meer informatie

2. Kasper Vink

Raadslid

Meer informatie

3. Ingrid Wijker

Raadslid

Meer informatie

4. Marcel Kerkhof

Meer informatie

5. Alke van Marsbergen

Meer informatie

6. Jolanda Löke

Meer informatie

7. Jasper van der Velde

Meer informatie

8. Tugay Filiz

Meer informatie

9. Willem de Man

Meer informatie

10. Hans Stolk

Meer informatie

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Beste Vlaardingers,

De SP heeft de afgelopen zeven jaar bestuursverantwoordelijkheid genomen ten tijde van een zware economische en financiële crisis. Dat waren niet de makkelijkste jaren om een stad te besturen. Jaar in jaar uit gedwongen bezuinigingen waar niemand vrolijk van werd.

Door de rigoureuze financiële ingrepen van de afgelopen jaren (Vlaardingen leefde structureel op te grote voet, had te weinig reserve in de spaarpot en nam te grote risico’s) zijn wij nu in 2018 weer financieel gezond. Langzaam maar zeker ontstaat er financiële ruimte voor nieuwe activiteiten en investeringen in onze stad.

De komende vier jaar en verder willen wij geld beschikbaar stellen om Vlaardingen een gezonde en vitale stad te laten zijn. Een stad waar de bevolking kan genieten van een levendig centrum, een breed cultureel aanbod, een scala aan sportfaciliteiten en een stad met een woningaanbod dat ook voor starters, eenoudergezinnen en studenten aantrekkelijke mogelijkheden biedt.

Gezondheid, veiligheid, woonruimte en scholing mogen niet afhankelijk zijn van sociaaleconomische omstandigheden, zoals opleidingsniveau, inkomen en/of afkomst.

Wij moeten waken voor herhaling van de financiële fouten uit het verleden. Terugkijkend op de crisis moeten wij onze lessen trekken en maatregelen nemen om in de toekomst potverteren onmogelijk te maken. Risico’s moeten behapbaar zijn, de huid niet verkopen alvorens de beer geschoten is en niet op grotere voet leven dan wij ons kunnen veroorloven. Het ramen van toekomstige baten en lasten zal realistisch in plaats van optimistisch moeten gebeuren, ook wanneer de politieke en maatschappelijke wens groter is dan het gezonde verstand. Uniek ten opzichte van andere partijen is dan ook dat wij ons programma voorzien van een financiële onderbouwing. Deze begroting treft u als aparte bijlage hierbij aan.

Onze belangrijkste speerpunten voor de komende periode zijn:

  • Vlaardingers voorrang op een sociale huurwoning
  • Oprichten gemeentelijke thuiszorgorganisatie zonder marktwerking
  • Werklozen omscholen
  • Verdubbelen duurzame energieopwekking
  • Iedere winter een ijsbaan
  • Gratis OV voor minima
  • Museum gratis toegankelijk
  • Verdubbelen schoolzwemmen

Ik hoop dat wij op uw stem en steun mogen rekenen,

Arnout Hoekstra
Lijsttrekker SP Vlaardingen

Foto: SP

Brood op de plank

Foto: Cees Groen

Oikos is Oudgrieks voor gezin en huishouden. Van dit woord stamt ons woord economie. De basis van ieder huishouden is economie. De aanwezigheid van inkomsten en een verantwoorde mate van uitgaven, die met elkaar in balans zijn. Dat is de voorwaarde voor brood op de plank, en voor veel andere belangrijke basisvoorzieningen.

Inkomsten

Voor een inkomen heb je een baan nodig, en voor een baan is werkgelegenheid nodig. Vlaardingen ligt in een metropolitaans gebied waar het noodzakelijk is het economisch vestigingsklimaat regionaal (van Rijnmond tot Den Haag) te benaderen. In Vlaardingen wordt – op voorspraak van de lobby van het lokale bedrijfsleven – door sommige partijen juist voor een protectionistische[1] benadering gekozen. Zij zien de wereld buiten onze gemeentegrenzen eerder als een bedreiging dan een kans. Wij nemen daar afstand van. Het woongenot van de bewoners staat bij ons boven het winstbelang van de individuele investeerder. Ondernemers die wel binnen onze stedelijke omgeving passen omarmen en faciliteren wij door procedures te versoepelen en te ontzorgen bij alle bureaucratische rompslomp.

Zelfs in een ideale economie is er een zeker werkloosheidspercentage. Een deel van het werkloosheidspercentage wordt bepaald door een groep langdurig werklozen en mensen met een beperking. Ook van hen verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zij mogen echter niet misbruikt worden om met behoud van uitkering volwaardig werk te verrichten. Tegenover volwaardig werk moet immers een volwaardig inkomen staan. Wij helpen bij begeleiding naar betaald werk, dagbesteding en maatschappelijke participatie. 

We willen geen zinloze re-integratietrajecten, er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering. Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten.

Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet verdringen.

De komende vier jaar stellen wij jaarlijks 200.000 euro beschikbaar om gemotiveerde uitkeringsgerechtigden die niet over de juiste vooropleiding beschikken om te scholen tot beroepen waar veel vraag naar is zoals chauffeurs, thuiszorgmedewerkers en werknemers in de bouw. Ook statushouders komen voor deze mogelijkheid in aanmerking.

De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte werkplekken.

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren die het niveau van de entree-opleiding van het mbo niet kunnen halen, uitvallen op mbo 2-3-4 of vanuit Pro-VSO de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor leer-werktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).

Van consumeren naar beleven

Een mens is meer dan consument, de binnenstad is meer dan consumeren. De functie van de binnenstad zal verder verschuiven van consumeren naar beleven. Grote pleinen als het Veerplein, Schoutplein en de Westhavenplaats moeten actiever benut worden voor evenementen zoals sportclinics, thema-markten, kinderevenementen, culturele uitingen en livemuziek. De vele regels rondom vergunningaanvragen voor sport en culturele evenementen worden versoepeld, organisatoren worden beter ambtelijk bijgestaan en van bewoners in de binnenstad mag verwacht worden dat zij begrijpen dat reuring voor de deur evident is aan wonen in de binnenstad. Indien nodig wordt de kraamindeling van de weekmarkt aangepast om evenementen mogelijk te maken. Het verplaatsen van de markt naar Fransenstraat / Waalstraat hoort daarbij tot de mogelijkheden, zodat meer evenementen op het Veerplein mogelijk worden.

Winkelaanbod

In de binnenstad is veel leegstand doordat het aanbod vierkante meters winkelvloeroppervlakte groter is dan de vraag. Een deel van deze leegstand is tijdelijk als gevolg van de economische crisis, een ander deel is permanent als gevolg van de opkomst van internetaankopen. Wij willen het overschot terugdringen door andere functies dan detailhandel toe te staan. Vastgoedinvesteerders die jarenlang geprofiteerd hebben van hoog rendement op commercieel onroerend goed gaan wij vanzelfsprekend geen gemeenschapsgeld toestoppen om hun verliezen te compenseren. De functieverandering van vastgoed zal door de vastgoedeigenaren zelf bekostigd worden. Om verdere leegstand te voorkomen beperken wij de mogelijkheden voor de vestiging van grootschalige perifere detailhandel.

Binnenstadsmanager

De meerwaarde van de functie van de binnenstadsmanager is onvoldoende gebleken. Deze functie komt te vervallen.

IJsbaan

Er komt in de wintermaanden een jaarlijks terugkerende ijsbaan in de binnenstad.

Economische adviesraad

De economische adviesraad bestaat uit ervaren bestuurders en ondernemers, die regelmatig bijeenkomen om over de economische ontwikkeling van Vlaardingen te praten. Zij doen dit onbezoldigd. Sinds de oprichting heeft de gemeente Vlaardingen echter niets met deze suggesties gedaan.  Wij versterken hun positie door samen met hen een economische visie op te stellen.

Protectionistisch aanbestedingsbeleid

Vlaardingen kent veel bedrijven, groot en klein. Zij zorgen voor veel werkgelegenheid. Het is belangrijk om hen te behouden en met hen in gesprek te blijven. Deze gesprekken leiden soms ook tot lobby om bij inkoop door de gemeente voorkeur te geven aan lokale ondernemers, ook wanneer het door ondernemers buiten Vlaardingen goedkoper en beter gedaan kan worden. Kwaliteit en prijs moeten bij inkoop prevaleren. Immers, wanneer alle gemeenten alleen bij hun lokale bedrijven zouden afnemen zou dit netto voor de Vlaardingse ondernemers helemaal slecht uitpakken. 

Uitgaven

Leven in Vlaardingen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Op veel belastinggebieden hebben wij als lokale overheid geen invloed, maar over een beperkt aantal wel. Lokale heffingen vormen slechts een klein deel van de totale jaarlijkse belastingdruk voor huishoudens. Ondanks dat moet deze proportioneel zijn. Heffingen die aan een direct doel zijn verbonden mogen niet meer dan kostendekkend zijn, tenzij de heffing nadrukkelijk het doel heeft om te ontmoedigen. De gemiddelde woonlasten moeten niet te veel afwijken van tarieven in de omliggende gemeenten. Op dit moment blijft Vlaardingen achter bij de rest van de regio. Vlaardingen staat met 730 euro momenteel op plek 154 van de Coelo-ranglijst[2] (Schiedam 203 (749euro), Maassluis 198(747euro)). Ten gunste van de financiering van voorzieningen van algemeen nut (zoals cultuur, sport en openbare ruimte) maken wij een inhaalslag.

De betaalbaarheid van meedoen vertaalt zich ook in de betaalbaarheid van sport, cultuur, zorg, wonen en vervoer. Daar waar deze functies onbetaalbaar zijn overweegt de gemeente het onrendabele deel te financieren.

Vlaardingen voorziet in een solidair armoedebeleid dat zorgt dat mensen met een laag inkomen ook mee kunnen doen.

Boodschappenservice voor ouderen met een laag inkomen

Voor ouderen die slecht ter been zijn maar zich het laten bezorgen van boodschappen niet kunnen veroorloven komt er bij de sociale supermarkt een bezorgdienst voor minderbedeelde ouderen.

Mede dankzij de SP is er de afgelopen jaren een ruimhartig armoedebeleid neergezet. Wij zullen het behoud van deze regelingen te vuur en te zwaard verdedigen.

[1]              Protectionisme is een stelsel van maatregelen van de overheid waarbij getracht wordt bescherming te bieden aan  producenten en industrieën binnen eigen (stads) grenzen, zoals invoer beperkende maatregelen of gesteun door subsidies. 

[2]      https://www.coelo.nl – Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

Dak boven het hoofd

Foto: Cees Groen

De woningmarkt is veranderd, Actieplan Wonen achterhaald. Voldoende betaalbare woonruimte is al jaren een van de belangrijkste speerpunten van de SP. De afgelopen jaren stond de woningbouw op een laag pitje door de crisis op de woningmarkt. Inmiddels is de bouw weer op stoom geraakt, maar de woonbehoefte is niet meer hetzelfde als van vóór de crisis. Huren zijn fors gestegen, hypotheekrente is fors gedaald, huishoudens komen door flexibilisering van de arbeidsmarkt steeds moeilijker aan een hypotheek en de vraag naar zeer dure koopwoningen is afgenomen. Woningcorporaties zijn gekort door de VVD-kabinetten, en de gemeente is terughoudender met te grote risico’s bij het innemen van grondposities. Kortom: Actieplan Wonen is achterhaald, de balans moet opnieuw worden opgemaakt, tijd voor een hele nieuwe woonvisie.

Betaalbare huurwoningen

De behoefte aan kwalitatieve betaalbare huurwoningen is toegenomen. Er zijn in Vlaardingen veel huurwoningen, maar zijn door eerdere sloopintenties voor de lange termijn slecht onderhouden. Samen met de woningcorporaties gaan wij in gesprek om te onderzoeken wat er nodig is om een groot deel van de woningen weer geschikt te maken voor de komende twintig jaar.

Woonruimteverdeling

Vlaardingen heeft procentueel veel sociale huurwoningen, maar toch is er voor Vlaardingse starters een wachtlijst. Dit is het gevolg van de regionale woonruimteverdeling. Woningzoekenden buiten Vlaardingen maar binnen de regio Rijnmond hebben evenveel recht op een woning in Vlaardingen. Aangezien veel andere gemeenten in deze regio onvoldoende sociale huurwoningen hebben en weigeren om deze te bouwen zijn veel woningzoekenden elders uit de regio aangewezen op Vlaardingen. Wij verlangen van deze gemeenten dat zij alsnog hun verantwoordelijkheid gaan nemen in het realiseren van sociale huurwoningen. Als zij deze verantwoordelijkheid niet nemen stoppen wij met het opnemen van hun woningzoekenden.

Koopwoningen in het midden en hoge segment

Om binnen Vlaardingen door te kunnen stromen naar een grotere woning dient het aanbod duurdere koopwoningen ook in balans te zijn. Wij stellen de volgende beleidswijzigingen voor:

Voor de bouw van duurdere koopwoningen nemen de projectontwikkelaars zelf het risico ten aanzien van de grondposities en planvorming. Wij stoppen ermee om dit van hen over te nemen.

Wij stoppen met de verkapte villasubsidie door tientallen miljoenen in onrendabele grondexploitaties voor vrijesectorwoningen te steken.

Wij gaan geen sociale huurwoningen slopen om bouwgrond voor dure koopwoningen vrij te maken.

Flexwonen

Flexwonen is flexibel en tijdelijk wonen (maximaal 2 jaar). Bijvoorbeeld huisvesting van arbeidsmigranten (MOE-landers, expats), studenten of mensen die als gevolg van een echtscheiding snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Het gevaar van flexwonen is dat bewoners met weinig woonperspectief nauwelijks investeren in de sociale samenhang van de buurt. De behoefte aan flexwonen is echter een gegeven. Voorkomen moet worden dat investeerders zelf lukraak vastgoed gaan opkopen. De schaalgrootte en spreiding over Vlaardingen is van groot belang. Wij zorgen daarom dat de invulling van flexwonen verdeeld wordt over de stad en zien erop toe dat het aantal wooneenheden per complex beheersbaar blijft.

Fit en gezond

Foto: Cees Groen

Het is onaanvaardbaar dat in Nederland de plek van je wieg van invloed is op je levensverwachting. Mensen in een wijk met weinig geld gaan gemiddeld genomen zeven jaar eerder dood dan mensen in een wijk met meer geld. Dit willen we aanpakken, onder andere met een actief beweeg en voedingsbeleid.

Fit

Fit zijn is lekker in je vel zitten, een goede conditie hebben en ’s ochtends voldoende uitgerust met frisse energie de dag kunnen beginnen. Dit draagt bij aan geluk en aan de economie. Mensen met een slechte conditie dragen aantoonbaar bij aan een hoger ziekteverzuim en hogere zorgkosten.

Gezond gewicht, gezonde voeding en voldoende beweging is dus geen individuele verantwoordelijkheid maar een collectief belang. Er is een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor de overheid om bewegen, recreëren, gezonde voeding, cultuur en vrijetijdsbesteding te stimuleren.

Wij versterken de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) door extra geld beschikbaar te stellen voor meer activiteiten om jongeren te laten bewegen en gezond te laten eten en drinken. Een kwart van de Vlaardingse kinderen in groep 7 hebben overgewicht of obesitas. Dat is ongehoord en dat gaan wij vanuit JOGG terugbrengen. Daar stellen wij 100.000 euro per jaar extra voor beschikbaar.

Wij ondersteunen sporten die bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Ouderen brengen wij in beweging. Omdat bewegen leidt tot een betere gezondheid, een gelukkiger leven en vooral het beste medicijn is tegen eenzaamheid.

Voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen is er inmiddels een goede regeling dat zij ook de kosten van een sport kunnen dragen.  De norm voor een kind om in aanmerking komt rekken wij op van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Door sport in de openbare ruimte te stimuleren brengen wij gratis bewegen onder de aandacht. In het centrum komen twee buurtsportcoaches (1 FTE) om jongeren buiten schooltijd te laten bewegen in de buitenruimte.

Gemeentelijke sportaccommodaties brengen wij onder bij de stichting die momenteel al zwembad De Kulk exploiteert. Vervolgens brengen wij hen samen met stichting Vlaardingen In Beweging, welke verantwoordelijk is voor sportstimulering. Ook de beheerstichting van de sporthal Korhoenlaan kan met hen samen worden gebracht. Dit alles met als doel goedkoper en efficiënter te werken zodat iedere euro voor de sport zoveel mogelijk tot sporten leidt.

Broekpolder

De Broekpolder, een kwart van het Vlaardings grondgebied, die bij de gratie van ernstige vervuiling van de bodem nooit een woonwijk is geworden, is een prachtig recreatiegebied. De komende jaren blijven wij investeren in het onderhoud en de gebruiksmogelijkheden van dit gebied.

Schoolzwemmen wordt verdubbeld!

In het primair onderwijs gaan kinderen slechts gedurende één leerjaar schoolzwemmen. Tot 2010 was dat nog twee jaar. Wij gaan het schoolzwemmen weer verdubbelen naar twee schooljaren. Het is overigens onnodig dat schoolkinderen met een bus naar het zwembad worden gebracht, door naar het zwembad te fietsen krijgen zij een goede warming-up.

Denksport

Ook de geestelijke fitheid is een essentieel element voor een algehele gezondheid. Denksporten verhogen de concentratie en dat is vooral bij schoolgaande kinderen van groot belang. Met name voor ouderen zijn denksporten in clubverband bovendien een belangrijke sociale factor. Kaart- en bordspelen staan in grote belangstelling. Wij brengen het huidige aanbod in kaart en inventariseren de behoefte van huisvesting, begeleiding en stimulering.

Gezond

Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig leven is het uitgangspunt. Maar wanneer iemand zorg, hulp en ondersteuning nodig heeft heb je recht op hulp van de gemeenschap. Op aanpassingen in huis en hulp in het huishouden gaan wij niet beknibbelen. Deze mensen hebben recht op menswaardige hulp. De medewerkers in de zorg dienen daar ook fatsoenlijk voor betaald te worden. Werken in de zorg is een vak, dus zorgmedewerkers moeten niet bungelen aan een tijdelijk contract.

In de zorg horen geen topsalarissen en dure vertrekbonussen. De Wet normering topinkomens (WNT) moet dit landelijk regelen, maar kent voor zittende bestuurders nog een overgangstermijn. Wij nemen als gemeente geen zorg af van organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een minister.

Zorg is geen markt. Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. Wij worden een ‘marktwerking vrije gemeente’ als het om zorg gaat. Wij stellen daarom voor dat er niet verplicht aanbesteed wordt.

Wij richten daarom een Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie op. Als gemeente gaan wij de huishoudelijke- en zorgtaken bij hen inbesteden. Met de regiogemeenten gaan wij in gesprek om dit gezamenlijk te doen door een gemeenschappelijke regeling op te zetten waar wij tevens het ROG+ in onder brengen. De medewerkers krijgen een vaste aanstelling en een eerlijk loon, de zorg blijft betaalbaar, het persoonlijke contact komt weer terug en de directeur mag niet meer verdienen dan de gemeentesecretaris.

Van A naar B

Foto: Cees Groen

Op de fiets

Voor binnenstedelijk vervoer heeft de fiets de toekomst. Korte ritjes met de auto verstoppen onze verkeersaders, en daarmee ook onze longen. De fiets moet je veilig en fatsoenlijk kunnen stallen. Bij je huis en bij je bestemming. Daar bij de inrichting van de buitenruimte altijd rekening wordt gehouden met de auto, moet je als fietser maar zien tegen welke lantarenpaal je je fiets zet. Dat moet om. Het investeren in fietsgebruik verdient zich meer dan terug door lagere verkeer infrastructurele investeringen voor het gemotoriseerd wegvervoer en door lagere kosten in de gezondheidszorg.

Gratis OV voor minima

Vlaardingers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum krijgen volgens het Schiedamse voorbeeld de komende vier jaar vrij toegang tot het openbaar vervoer.

Parkeren

Ons parkeerbeleid is er primair op gericht om de schaarste te verdelen. Bewoners hebben voorrang op de consument. Wij gaan voor minder blik in het straatbeeld van de Vlaardingse binnenstad. Er is overcapaciteit in de bestaande parkeergarages, maar gemakzucht maakt dat bij velen het straat parkeren de voorkeur geniet. Wij gaan hen helpen een andere keuze te maken. Momenteel verdient de gemeente geld aan parkeren. Deze opbrengsten gaan wij gebruiken voor leuke evenementen in de binnenstad.

Dagelijks rijden er automobilisten rondjes over de route Fransenstraat / Waalstraat om tevergeefs naar een parkeerplaats te zoeken. Dit leidt tot onnodig veel verkeersbewegingen in een gebied waar langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) onnodig risico loopt. De enkele parkeerplaatsen Fransenstraat /Waalstraat zullen daarom alleen beschikbaar blijven voor laden en lossen, kiss and ride, gehandicapten en bewoners. Er is voldoende ruimte in de parkeergarages om deze wegvallende straatparkeercapaciteit voor consumenten op te vangen.

Carpoolplaats Afrit 9

In de omgeving van Park Hooglede staan veel auto’s geparkeerd omwille van carpooling. Om overlast te bestrijden én carpoolen te promoten, komt er ter hoogte van Afrit 9 een carpoolplaats.

Vervoer over water

Momenteel vaart er een waterbus tussen Dordrecht, Schiedam en alle tussengelegen steden. Daarna houdt het op. Dat is van de zotte. Vlaardingen, Rozenburg, Maassluis en Hoek van Holland moeten op deze lijn worden aangesloten.

Verkeersveiligheid

Wij halen binnenstedelijk de snelheid uit het verkeer door de wegen zo in te richten dat hardrijden geen optie is.  Wij dwingen mensen weer te kijken en na te denken door zoveel mogelijk borden en verkeerslichten te schrappen en rotondes aan te leggen.

Marathonweg

Om verdere verhoging van de verkeersintensiteit op de Marathonweg te beperken willen wij de Vulcaanweg openhouden. Het eerdere voornemen van de gemeente om op termijn weer een harde knip toe te passen op het Sluisplein komt daarmee te vervallen.

Nieuwe bedrijven die zich in de Rivierzone willen vestigen zijn alleen welkom als er sprake is van een laag aantal verkeersbewegingen. De Marathonweg wordt voorzien van een Turbokluif[1], zodat de doorstroming wordt bespoedigd.

Plein west

Plein West (Wiardi Beckmansingel) is een grote verkeerschaos. Wij gaan daarom de voorrangssituatie herzien door de parkeerplekken als uitritten in te richten. Het Tussenpad tussen de Roemer Visscherstaat en het Erasmusplein wordt een volwaardige bypassweg zonder dat de Wiardi Beckmansingel geheel wordt afgesloten.

Schiedam CS als Intercitystation

Of station Schiedam CS in de toekomst de ic-status blijft houden staat nog steeds ter discussie. Het vervallen van deze status zou in combinatie met de nieuwe RET-metro op de Hoekselijn desastreus zijn voor veel forenzen. Wij blijven daarom bij de minister pleiten voor het behoud van de ic-status.

[1]          Een turbokluif bestaat uit twee turborotondes met totaal zes takken met daartussen in elke richting een weefvak.

Cultureel geprikkeld

Foto: Cees Groen

Museum

Het museum kampt met tegenvallende bezoekersaantallen. Deze waren destijds ambitieus geraamd op 55.000 per jaar, vervolgens bijgesteld naar 35.000, maar in de praktijk zijn er slechts 13.000 bezoekers per jaar voor het museum. De inkomsten van de kaartverkoop zijn slechts 33.400 euro (entree is € 9,50 per bezoeker). Uit onderzoek blijkt dat de bezoekersaantallen toenemen als de toegang gratis is. Het afschaffen van de toegangsprijzen is relatief goedkoop omdat er ook nu weinig mensen zijn die betalen om binnen te komen. Het museum wordt een huis van het volk. Een museum voor alle Vlaardingers. Zonder de huidige structurele basissubsidie te verhogen krijgt het museum de opdracht het gebouw open te stellen voor andere cultuurhistorische clubs. Inkomsten worden verkregen door catering en verkoop van museumartikelen. De Historische Vereniging Vlaardingen en de archeologische vereniging Helinium krijgen voldoende subsidie om ruimte te huren in het museum voor hun activiteiten.

Theater, poppodium en kunsteducatie

De Stadsgehoorzaal gaat samenwerken met de Kroepoekfabriek. Samen zorgen zij voor een aanbod in podiumkunsten voor jong en oud. Het huidige aanbod is voor veel mensen met een kleine beurs een onbetaalbare luxe. Daarom komt er ook een laagdrempeliger cultuuraanbod. Op termijn wordt ook Kade40 bij deze stichting ondergebracht. Wij gaan een groot publiek kennis laten maken met kunst en cultuur.

Bibliotheek

De bibliotheek wordt zelfstandiger van de gemeente. Van de bibliotheek wordt verwacht ondernemender te functioneren. Hun taak is al heel lang veel meer dan het uitlenen van boeken, maar dat kan nog wel een stap verder. De bibliotheek wordt een plek waar iedereen honger krijgt in taal. Mensen die hun taalvaardigheid willen verbeteren en mensen die willen dichten, rappen of schrijven krijgen daarvoor alle gelegenheid. Dat vraagt om een andere, nieuwe strategie dan die nu wordt toegepast. De drempel moet omlaag en iedereen moet naar binnen …ook als je geen lid bent.

De bibliotheek wordt ook een plek waar het boekenbezit van bewoners een plaats in de collectie kan krijgen.

Evenementen

Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om evenementen te organiseren. Strengere veiligheidseisen als gevolg van terrorisme, geweld tegen hulpverleners en andere geweldsincidenten maken dat er steeds meer regels bedacht worden die een leuk feestje onbetaalbaar maken. Ook hebben omwonenden en andere belanghebbenden steeds meer invloed gekregen om initiatieven tegen te houden. Wij nemen het op voor de evenementenorganisatoren zonder winstoogmerk: De gemeente gaat hen ondersteunen en adviseren bij het maken van plannen en aanvragen van vergunningen. Het individuele belang van een individuele bewoner mag niet leiden tot het onmogelijk maken van evenementen.

Momenteel is er voor het Hof/Oranjepark een restrictie voor vijf evenementen per jaar. Deze restrictie komt te vervallen. Het evenemententerrein in het Oranjepark moet intensiever gebruikt worden.

Lokale omroep

Bij de omroep staat de luisteraar centraal, niet de hobby van de radiomaker. Radiomaken is leuk, maar een serieuze lokale omroep is meer dan een hobby.  Omroep Vlaardingen heeft de afgelopen jaren met interne conflicten en bestuurlijke wisselingen te maken gehad. Dit terwijl de landelijke overheid om professionalisering en regionalisering vraagt en de omroep de gemeente meermaals om fors extra geld heeft gevraagd. Wij geven de omroep de uitdaging om eerst te zorgen voor continuïteit, luisterdichtheid, en inhoudelijke kwalitatieve verbeteringen aan de hand van de ICE-norm en de mediawet. Tot die tijd wordt de subsidie gemaximeerd tot 45.000 euro per jaar. In 2019 evalueren wij de prestaties en gaan wij met hen in gesprek over hun toekomst.

Stadskraan

Er komt een nieuwe replica van de stadskraan. Indien 1/3 van kosten wordt opgebracht door sponsoring en fondsen en 1/3 door de inwoners dan is de gemeente bereid om ook 1/3 van de kosten voor haar rekening te nemen.

Archeologie

Het archeologisch depot (momenteel gevestigd boven de bibliotheek aan de Waalstraat) wordt ondergebracht in het Museum Vlaardingen. Dit leidt tot een meer logische combinatie die door bijdrage in de huisvestingslasten een deel van het tekort van het museum kan compenseren.

Een schone stoep

Foto: Cees Groen

Een mooie, hele en schone stoep, straat en plein is fijn maar ook prijzig. Uit de enquêtes van onze SP-buurtteams komt ergernis over de buitenruimte overal naar voren. Beloon goed gedrag en laat de asocialen daarvoor opdraaien.

Hondenpoep

Vanuit de opbrengsten van de hondenbelasting stellen wij twee stadswachten aan die zich als team volledig gaan bezighouden met het tot de orde roepen van hondenbezitters die zich niet houden aan de opruimplicht. Opbrengsten uit de boetes komen ten goede aan het belonen van mensen die zich wel aan de opruimplicht houden. Er komen meer hondenpoepbakken.

Vuil náást de containers

Voor veel Vlaardingers is het kennelijk heel normaal: De vuilniszak of grofvuil gewoon op straat of naast de container zetten. Dit tot ergernis van heel veel anderen. Uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing stellen wij twee stadswachten aan die zich als team volledig gaan bezighouden met het tot de orde roepen van bewoners die menen dat de buitenruimte hun vuilbak is. Opbrengsten uit de boetes komen ten goede aan het belonen van mensen die wel netjes hun vuil aanbieden bij de container of de Irado milieustraat.

Zwerfvuil

Zwerfvuil: snoepverpakkingen, sigarettenpakjes, kauwgum, frisdrankblikjes en -flesjes en andere troep. De afweging of je dat netjes in de prullenbak gooit of gewoon domweg op straat neergooit, wordt op jonge leeftijd bepaald. Als je het als normaal beschouwt is het lastig af te leren, maar met name de jeugd is nog wel op te voeden. Daarom investeren wij via scholen, sportverenigingen en buurtwerk in de opvoeding van de jeugd.

Bestrating

De komende vier jaar gaan wij geen geld verspillen aan het onnodig herbestraten van winkelgebieden. Wel steunen wij de structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten die noodzakelijk zijn en voor het schoon en heel houden van de bestrating. Deze verhoging betreft structureel 400.000 euro per jaar en is onlangs verwerkt in de begroting.

Japanse duizendknoop

Er komt een inventarisatie van de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Deze invasieve exoot brengt veel schade toe aan de buitenruimte en is lastig te bestrijden. Deze hardnekkige exoot wordt bij ontdekking direct aangepakt om verdere verspreiding en schade te voorkomen.

Een veilige buurt

Foto: Cees Groen

Een veilige buurt is essentieel bij een prettig woonklimaat. Daadwerkelijke veiligheid en een veilig gevoel zijn twee verschillende dingen, maar allebei belangrijk. Omdat het belangrijk is dat Vlaardingers zich veilig voelen investeren wij in preventie, de sociale samenhang en openbare verlichting.

Een belangrijke taak en verantwoordelijkheid in het bestrijden van criminaliteit en overlast ligt bij de politie. De gemeente heeft tegenwoordig nog weinig invloed op de inzet van de politie. Wel beschikken wij over Bijzondere opsporingsambtenaren, maar die hebben beperkte bevoegdheden.

De belangrijkste bijdrage die de samenleving kan bieden aan het voorkomen van criminaliteit en overlast is te voorzien in voldoende welvaart, perspectief en mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Opleiding, een baan en een sportclub, muziek of theater zijn daarvoor de basis. Investeren in onderwijs, werkgelegenheid, sport en cultuur betekent investeren in een veilige buurt.

Wij geloven niet in repressie door lichtblauwe stadswachten. Wij investeren in YETS, Kade40, Kroepoekfabriek, Vlaardingen In Beweging en de Technetkring om jongeren te inspireren, te motiveren en perspectief te geven.

In de komende jaren zal de straatverlichting van energiezuinige lampen worden voorzien. Tevens wordt gekeken of de veiligheid en veiligheidsgevoel behouden kunnen blijven bij minder verlichting na middernacht.

Fatsoenlijk stadsbestuur

Foto: Cees Groen
Het besturen van de stad kan kostenefficiënter.

Dure onderzoeken

Veel geld verdwijnt in dure onderzoeken omdat men nergens aan durft te beginnen alvorens de haalbaarheid, risico’s, alternatieven en kosten in kaart zijn gebracht. Veel van deze onderzoeken verdwijnen in een lade, en consultantsbureaus zijn de lachende derde. Soms moet je gewoon beslissingen nemen en ergens aan beginnen omdat de wil er is. Veel onderzoeken worden echter alleen gedaan om zich in te dekken als er later iets misgaat.

Dure ambtenaren

De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan de gemeentesecretaris. Dit geldt ook voor externe inhuur. De omvang van de directie van de gemeente wordt beperkt.    

DURE volksvertegenwoordiging

Als het gaat om de kosten van de gemeenteraad dan is geld vaak geen issue. Kosten nog moeite worden gespaard om raadsleden het naar de zin te maken. Daar valt fors op te bezuinigen. Fractiekamers die merendeel van de week leeg staan moeten overdag beschikbaar worden voor de gemeentelijke organisatie. Dure workshops en externe adviseurs en begeleiders komen te vervallen.

Regionale samenwerking

De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is een speeltje van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag. Via deze bestuurslaag passeren zij de provincie en voeren zij invloed uit op de kleinere gemeenten in de regio. Vlaardingen draagt netto meer bij aan deze regio dan dat zij er voordeel aan heeft. Binnen het burgemeestersbolwerk is weinig ruimte voor invloed en controle door gemeenteraden. Wij blijven ons daarin een kritische houding aannemen. Gemeente Vlaardingen heeft een ambtenaar aangesteld om binnen de MRDH te lobbyen en het huiswerk van de collegeleden voor te bereiden. Dit is totale onzin en levert niets op. Deze functie doeken wij op.

Vlaardingen werkt veel samen met Schiedam en Maassluis. Dit loopt niet altijd even soepel. Maassluis is immers veel dorpser terwijl Schiedam juist meer grootstedelijke problematiek (met dito budgetten) kent. De samenwerking op het gebied van leerplicht, armoedebeleid, sociale werkvoorziening, arbeidsparticipatie en verstrekken van uitkeringen verloopt ondanks de verschillen naar behoren. Binnen samenwerkingsverband Stroomopwaarts worden de financiële administratie, personeelszaken, communicatie en huisvesting (PIOFACH-taken) door de individuele gemeenten verzorgd. Dat is uiterst inefficiënt. Wij stellen daarom voor om Stroomopwaarts zelf verantwoordelijk te maken voor deze taken.

Naar school

Foto: Cees Groen

PO, VO, MBO en HBO

Het primair- en voortgezet onderwijs hoort ín de woonomgeving thuis, en niet ergens op een buitenlocatie langs een snelweg. Waar er directievoorzitters zijn die dat vanuit kostenefficiënte overwegingen toch ambiëren, zorgen wij dat wij grip blijven houden op onderwijshuisvesting. Rotterdam en Delft liggen op zeer korte reisafstand van Vlaardingen. Iedereen die alle vormen van onderwijs zo nodig binnen zijn stadsgrenzen wil organiseren woont op een eiland en snapt het idee van ene grootstedelijke metropolitaanse regio niet. Wij blijven ons inzetten voor een verdere verbetering van openbaar vervoer en grijpen de kansen om in Vlaardingen studentenhuisvesting te realiseren.

Onderwijshuisvesting

In navolging van de Westwijk en de Babberspolder komen er in de wijk Holy twee integrale kind centra (IKC), één in Holy Zuid en één in Holy Noord. Dit IKC voorziet in primair onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek servicepunt en sporthal. Het Rijk is verantwoordelijk voor de financiering van onderwijshuisvesting voor het MBO en HBO. Bijdragen aan de Food Innovation Academy (FIA) is daarom onrechtmatig, wij zullen toekomstige aanvragen voor financiële bijdragen dan ook blijven afwijzen.

De school (IKC) als huis van de wijk

Scholen worden in de avonden en weekenden opengesteld voor buurtactiviteiten. Veel van deze gebouwen staan in die uren leeg terwijl veel clubs, verenigingen, denksporten en bewonerscomités ruimte zoeken. Wij gaan bestaande gebouwen efficiënter gebruiken door meer te delen. Via de maatschappelijke dienstverlening en Stroomopwaarts wordt voorzien in toezicht/conciërges.

Verduurzaming onderwijsgebouwen

Het verduurzamen van onderwijsgebouwen heeft naast de voordelen ten aanzien van het energieverbruik de belangrijke toegevoegde waarde van een beter binnenklimaat. Een goede luchtkwaliteit door energiebesparende ventilatie draagt bij aan de leerprestaties. Wij maken met schoolbesturen afspraken zodat via de winst op de lagere energierekening de investeringen in de besparende en duurzaam opwekkende maatregelen gefinancierd kunnen worden.

Met de fiets naar school

De vele auto’s rond het beginnen en het uitgaan van de scholen is een grote ergernis en leidt tot gevaarlijke situaties. Met de fiets naar school gaan wij faciliteren door veilige fietsroutes te creëren. Kinderen die met de fiets naar school gaan belonen wij met coole fietsgadgets en een gratis verlichtingscheck/reparatie vooraf aan de donkere dagen. Asociaal gedrag van autorijdende ouders rond scholen pakken wij keihard aan.

YETS Foundation

“De YETS Foundation heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. YETS implementeert hiervoor het Amerikaanse schoolmodel in Nederland; sportteams op scholen in aandachtswijken die begeleid worden door een coach die fungeert als rolmodel.

De methodiek richt zich op drie pijlers: sport, onderwijs en sociale integratie. De deelnemende jongeren trainen op school (momenteel basketbal), eten samen en maken gezamenlijk huiswerk. Rapportcijfers hebben directe invloed op het wel of niet mee mogen doen aan de trainingen. Ook worden er activiteiten in de wijk georganiseerd om terug te geven aan de maatschappij en de horizon van de deelnemers te verbreden.”

Wij ondersteunen de YETS-aanpak, welke zich in de Westwijk (Lentiz) en in Schiedam reeds bewezen heeft. Wij zorgen ervoor dat dit project wordt voortgezet en tevens wordt uitgebreid naar andere wijken. Wij faciliteren hen bij het oprichten van een Vlaardingse basketbalvereniging.

Geen megaschool op Vijfsluizen

De wens van Lentiz en Albeda om een zeer groot onderwijsgebouw te bouwen op Vijfsluizen is nog steeds actueel. Wij blijven ons tegen deze plannen verzetten omdat onderwijs op overzichtelijke schaal binnen de wijken moet blijven.

Nul op de meter

Foto: Cees Groen

Van het gas af

Vlaardingen gaat van het gas af. Wij sluiten aan op de reeds bestaande warmteleiding die van de Botlek naar Rotterdam Noord dwars door Vlaardingen loopt. Er komt een inventarisatie naar de mogelijkheden van geothermie (diepe aardwarmte) uit de Vlaardingse bodem. Als pilot starten wij met een belangrijke grootverbruiker: Zwembad De Kulk wordt binnen vier jaar 100% aardgasvrij.

Zon en wind

PV-panelen zijn reeds rendabel en hebben een korte terugverdientijd. Particulieren en bedrijven hebben daarom geen aanvullende subsidies nodig om in panelen te investeren. Wel een duwtje in de rug, door mensen van voorlichting over de mogelijkheden te voorzien.

Woningcorporaties hebben nog een grote inhaalslag te maken. Ook de gemeente dient nog heel wat stappen te zetten als het gaat om haar vastgoedbezit. Langs de Maas / Het Scheur komt een aantal grote windturbines, mits blijkt dat dit geen negatieve effecten heeft op het verwaaien van fijnstof en de aanvliegroute van vogels die vanaf de Voornse Duinen richting de Ruigte vliegen. De komende vier jaar wordt de opbrengst duurzaam opgewekte energie verdubbeld.  De gemeente voert een energiescan uit naar al het gemeentelijk vastgoed. Alle maatregelen die zich binnen tien jaar terugverdienen worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Financiële onderbouwing

Financiele onderbouwing verkiezingsprogramma SP 2018 - 2022 2019 2020 2021 2022 S/I
           
Ruimtescheppers          
Schrappen Binnenstadsmanager  €11.575  €11.575  €11.575  €11.575 S
Opheffen reserve revitalisering binnenstad  €132.000  €-    €-    €-   I
Rechttrekken woonlasten  €153.698  €307.395  €461.093  €614.790 S
Opbrengst parkeerbeleid  €493.000  €493.000  €493.000  €493.000 S
Schrappen Centrumplan  €259.000  €416.000  €410.000  €402.000 S
Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein  €4.200.000  €200.000  €200.000  €200.000 I
           
Ruimtevragers          
IJsbaan -€75.000 -€75.000 -€75.000 -€75.000 S
Gratis entree museum -€33.400 -€33.400 -€33.400 -€33.400 S
Oprichten Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie -€4.000.000  €-    €-    €-   I
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) -€100.000 -€100.000 -€100.000 -€100.000 S
Gratis OV voor minima -€530.000 -€530.000 -€530.000 -€530.000 I
Renovatie Stadskraan  €-    €-    €-   -€150.000 I
Evenementen binnenstad -€100.000 -€100.000 -€100.000 -€100.000 S
Schoolzwemmen verdubbelen -€80.000 -€80.000 -€80.000 -€80.000 S
Verruimen Jeugdsportfonds ->130% -€100.000 -€100.000 -€100.000 -€100.000 S
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed  €-   -€30.000 -€28.000 -€25.000 S
Buurtsportcoaches centrum -€30.000 -€30.000 -€30.000 -€30.000 S
Aanpak hondenpoep: Extra handhavers -€60.000 -€60.000 -€60.000 -€60.000 S
Aanpak hondenpoep: Extra hondenpoepbakken  €-   -€20.000  €-    €-   I
Aanpak zwerfvuil: Extra handhavers -€60.000 -€60.000 -€60.000 -€60.000 S
Extra sparen  €-    €-   -€80.000 -€70.000 I
Subsidie huisvesting archeologische vereniging -€10.000 -€10.000 -€10.000 -€10.000 S
Subsidie huisvesting historische vereniging -€10.000 -€10.000 -€10.000 -€10.000 S
Omscholingsproject werklozen -€200.000 -€200.000 -€200.000 -€200.000 I
           
Mutaties spaarplan  €140.000  €15.000 -€75.000 -€80.000  
           
Saldo  €873  €4.570  €4.268  €7.965  

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website