h

Schriftelijke vragen over de A4

19 september 2002

Schriftelijke vragen over de A4

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennisgenomen van de passages in de miljoenennota die (mede) betrekking hebben op Vlaardingen. Eén passage springt in het bijzonder in het oog: “Het kabinet bekijkt bovendien op korte termijn samen met de betrokken medeoverheden wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van de A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland. De nieuwe wet Bereikbaarheid en Mobiliteit maakt bekostiging van nieuwe wegen met tolgelden mogelijk.”

Gemeente Vlaardingen t.a.v. College van burgemeester en wethouders
Vlaardingen

Vlaardingen, 19 september 2002

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde, A4

Geacht college,

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennisgenomen van de passages in de miljoenennota die (mede) betrekking hebben op Vlaardingen. Eén passage springt in het bijzonder in het oog: “Het kabinet bekijkt bovendien op korte termijn samen met de betrokken medeoverheden wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van de A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland. De nieuwe wet Bereikbaarheid en Mobiliteit maakt bekostiging van nieuwe wegen met tolgelden mogelijk.” De SP-fractie heeft over deze passage de volgende vragen:

1. Heeft u kennisgenomen van de hierboven geciteerde passage?
2. Wat is uw reactie op deze passage?
3. Heeft u inmiddels een brief gestuurd aan de minister-president, de minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer over deze passage en de consequenties voor Vlaardingen?
4. Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?
5. Heeft het college laten weten dat Vlaardingen als “betrokken medeoverheid” geen voorstander is van de aanleg van de weg?
6. Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?

Met vriendelijke groet,

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier