h

Vragen over milieuhandhaving

25 september 2002

Vragen over milieuhandhaving

In het Rotterdams Dagblad van 21 september stond een artikel onder de kop “Vrij spel voor Milieuboeven” en in het Algemeen Dagblad van 23 september het artikel “Justitie: milieuramp dreigt in Rijnmond”. Beide artikelen gaan over de DCMR/Milieudienst Rijnmond. Over deze artikelen heb ik de volgende vragen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen
Vlaardingen, 25 september 2002
Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde, Handhaving milieu

Geacht college,
In het Rotterdams Dagblad van 21 september stond een artikel onder de kop “Vrij spel voor Milieuboeven” en in het Algemeen Dagblad van 23 september het artikel “Justitie: milieuramp dreigt in Rijnmond”. Beide artikelen gaan over de DCMR/Milieudienst Rijnmond. Over deze artikelen heb ik de volgende vragen.
1. Is het juist dat de Rotterdamse Politie nauwelijks tijd heeft voor milieuzaken en daarom ernstige milieudelicten niet of nauwelijks onderzoekt?
Zo ja, wat gaat u op welke termijn hieraan doen?
Zo nee, kunt u aangeven wat dan de situatie is?
2. Kunt u aangeven hoe vaak en welke milieuonderzoeken er terzijde worden geschoven? Zo nee, waarom niet?
3. Is het juist dat bedrijven slechts een maal in de vijf jaar bezoek krijgen van inspecteurs van de Rotterdamse milieudienst?
Zo ja, acht u dit een verantwoorde handhaving gezien de hoge concentratie chemische industrie in het Rijnmond gebied?
4. Worden de bezoeken van DCMR onaangekondigd of aangekondigd uitgevoerd?
5. Wordt er onderscheid gemaakt bij handhavingonderzoeken naar de risicofactor van bedrijven ten aanzien van gevaarlijke productie en afvalverwerking en minder risicovolle bedrijven?
Zo niet, hoeveel aandacht gaat er naar relatief hoog milieurisico bedrijven en hoeveel aandacht naar minder risicovolle bedrijven?
6. Hoe verloopt, in verband met het gesignaleerde tekort aan milieuambtenaren, de uitvoering en toepassing van het Besluit Risico Zware
Ongevallen 1999 voor het Rijnmondgebied?
7. Is er sprake van "gedogen" bij vergunningverlening en vergunningrevisie ten aanzien van niet adequate (aanvragen voor) milieuvergunningen als gevolg van onderbezetting van de milieudienst?
Zo ja, wat gaat u hieraan doen, en op welke termijn?
8. Kunt u in het algemeen aangeven welk risico er naar uw mening wordt gelopen als gevolg van een niet adequate handhaving?
9. Kunt u aangeven hoe vaak handhaving milieu onderwerp van gesprek is bij het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, justitie en politie.

Met vriendelijke groet,
Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier