h

Vragen over bezuinigingen Heemtuin Holypark

19 oktober 2002

Vragen over bezuinigingen Heemtuin Holypark

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de Heemtuin Holypark heeft de fractie van de SP veel bezwaren van bewoners ontvangen. Zoals u weet staat de biodiversiteit in ons land onder zware druk. Zeker in ons zwaar geïndustrialiseerde woon en werkgebied.
Wij beseffen dat deze heemtuin feitelijk een kunstmatige biotoop voor veel bijzondere en vaak beschermde soorten is. Maar gezien de druk op de biodiversiteit is ook het kunstmatig aanleggen en instandhouden van een bijzondere biotoop van belang, zeker in ons gebied.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 19 oktober 2002

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: heemtuin Holypark.

Geacht college,

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de Heemtuin Holypark heeft de fractie van de SP veel bezwaren van bewoners ontvangen. Zoals u weet staat de biodiversiteit in ons land onder zware druk. Zeker in ons zwaar geïndustrialiseerde woon en werkgebied.
Wij beseffen dat deze heemtuin feitelijk een kunstmatige biotoop voor veel bijzondere en vaak beschermde soorten is. Maar gezien de druk op de biodiversiteit is ook het kunstmatig aanleggen en instandhouden van een bijzondere biotoop van belang, zeker in ons gebied. Het is dan ook
hartverwarmend dat buurtbewoners op komen voor het behoud van de heemtuin. Uw voorgenomen bezuiniging zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de daar voorkomende soorten in de flora en fauna. Wij vragen ons af of het wel verantwoord is, gezien de beschermde status van de daar nu
voorkomende verschillende soorten, om uit bezuinigingsoverwegingen te stoppen met het bijzondere ecologisch beheer.
Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Hoeveel soorten aan planten, vlinders, insecten en vogels komen er in de heemtuin Holypark voor, waarvan het behoudt afhankelijk is van een bijzondere vorm van ecologisch beheer?
2. Welke van deze soorten hebben een beschermde status?
3. Welke gevolgen zal het bezuinigen op het huidige ecologisch beheer en instandhouding van een bijzonder biotoop op deze beschermde soorten hebben?
4. Indien beschermde soorten als gevolg daarvan zouden verdwijnen, is dit dan wel toegestaan gezien de beschermde status van bepaalde soorten?
5. Past de voorgestelde bezuiniging en de gevolgen daarvan wel in het Europees en landelijk beleid aangaande het behoud van de biodiversiteit? Zo nee, zou dit voor u geen reden zijn om uw bezuinigingsvoorstel in te trekken en zo ja, bent u dan bereidt het bezuinigingsvoorstel toch
in te trekken in verband met het voorkomen van beschermde en bijzondere soorten en de wens van de omwonenden tot behoud van het bijzondere van deze Heemtuin?
6. Heeft het college overwogen om bij het Rijk financiële steun te vragen om het bijzondere ecologische beheer te kunnen voortzetten, waarbij een beroep gedaan wordt op het beleid inzake behoud van biodiversiteit? Zo nee, waarom niet en bent u bereidt dit alsnog te
overwegen?

Namens de fractie van de Socialistische Partij

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier