h

Tijdelijke bewoningen Schrijversbuurt

20 januari 2003

Tijdelijke bewoningen Schrijversbuurt

Naar aanleiding van het bericht in het Rotterdams dagblad “Tijdelijke bewoners in de Schrijversbuurt, Waterweg Wonen geeft lege huurhuizen in beheer” heeft de SP-fractie de volgende vragen :

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 20 januari 2003

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Tijdelijke bewoning schrijversbuurt.

Geacht college,
Naar aanleiding van het bericht in het Rotterdams dagblad “Tijdelijke bewoners in de Schrijversbuurt, Waterweg Wonen geeft lege huurhuizen in beheer” heeft de SP-fractie de volgende vragen :

1. Wordt zo de snel stijgende woningnood onder starters en andere woningzoekenden niet alleen maar voor een klein deel tijdelijk vooruit geschoven?
2. Is over dit plan in die zin nagedacht en met gemeente overleg geweest, zo ja passen dergelijke maatregelen binnen een doordacht volkshuisvestingsplan voor de langere termijn?
3. Waarom wordt deze constructie wel in de Schrijversbuurt toegepast en niet in de Babberspolder ?
4. Waarom gaan tijdelijke huurpenningen naar een particulier bedrijf, terwijl WaWo blijft "onderhouden", gaat dit niet ten koste van financiële positie van WaWo en daarmee van de sociale huursector in het algemeen?
5. Past een dergelijke handelwijze binnen de wettelijke regels zoals die voor corporaties zijn vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huisvesting (BBSH)?
6. Woningen zijn maatschappelijk eigendom, gebouwd en onderhouden met gemeenschapsgeld, mogen die zomaar met 100% winst via derden onderverhuurd worden?.
7. Is er zo geen sprake van illegaal onderverhuur ondanks toestemming eigenaar woningen?
8. Waar moeten de "tijdelijke" huurders heen als ze er weer uitmoeten, de straat weer op?
9. Is dit plan voor tijdelijke huisvesting eigenlijk niet veel anders dan de zwakke positie van woningzoekenden misbruiken om noodbewoning(kraken) te voorkomen in het belang van sloopplannen waar zoveel weerstand tegen is?
10. Hoe voorkomt de gemeente dat schimmige zaken kunnen ontstaan? Want vrijelijk discrimineren staat Villex blijkbaar vrij. Zij selecteren en bepalen zelf de selectiecriteria, zonder zich te hoeven verantwoorden.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de Socialistische Partij

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier