h

Algemene beschouwingen bij de begroting 2004 - 2007

5 november 2003

Algemene beschouwingen bij de begroting 2004 - 2007

Voorzitter,
Het is weer zover.
Snoeien waar al weinig hout zit en bezuinigen waar al kaalslag bestaat. Het college van B&W wil Vlaardingen een kwaliteitsimpuls geven om de aantrekkelijkheid van Vlaardingen als woon- en werkstad te vergroten. Dat is al wat hoog van de torenblazen, maar deze retoriek vergt ook nog eens een bezuinigingsoperatie van 9 mln Euro om de herstructurering van met name de Rivierzone en de Babberspolder te realiseren. Dat zijn nu juist de zaken waarop maar eens goed gekeken zou moeten worden of dat niet anders kan.

Is het college bereid om te overwegen de Rivierzone plannen over een langere periode (30-35 jaar) uit te werken met als eerste prioriteit het vaststellen van het bestemmingsplan?

De kwaliteitsimpuls van B&W bestaat voor de Babberspolder uit het toestaan van de sloop van 1414 nog betaalbare woningen en het terugbouwen van 1048 nieuwe koop en dure huurwoningen woningen. Het baart ons niet alleen zorgen dat er duurdere woningen teruggebouwd gaan worden, maar dat er minder woningen teruggebouwd gaan worden is natuurlijk helemaal van de gekke. Waar het gaat om woningbouw is de afgelopen jaren meestal gesproken over het zogenaamde “Inbreien”, dat wil zeggen bouwen binnen de al bebouwde kom. Goed omdat bouwen in het weiland teveel van de al krappe openruimte vergt. Maar Vlaardingen gaat het breiwerkje kennelijk uithalen. Terwijl de verantwoordelijke wethouder voor huisvesting bij het aanbieden van 891 bezwaarschriften tegen de grootschalige sloopplannen nog bevestigde dat hij op zijn spreekuur overspoeld wordt met radeloze woningzoekenden. Hij vertelde onverbloemd dat er lange wachttijden zijn. Hij was zelfs wat boos, omdat Vlaardingen het “huisvestingsputje” van Rijnmond lijkt te zijn, voor de door sloop verjaagde huurders van de andere gemeenten. Het college van B&W wil daaraan een einde maken door een nieuwe huisvestingsstrategie voor te stellen aan de Regioraad, dat ondemocratische clubje van voornamelijk Burgemeesters. Het woningaanbod gaat volgens de wethouder dan niet meer via de woonkrant, maar via een verdelingsysteem met een bepaald percentage voor “gewone” urgente gevallen , een percentage voor jonge starters en voor te herhuisvesten huurders. DUS MET ANDERE WOORDEN, DE WOONRUIMTEVERDELING GAAT “OP DE BON”, zoals na de oorlog met schaarse producten als suiker en tabak. Is het college bereid uit te spreken dat er sprake is van een groeiend tekort aan betaalbare huurwoningen?

Het feit dat deze huizen 50 jaar oud zijn en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen zegt niet zoveel. Jarenlang achterstallig onderhoud zegt ons veel meer over de kwaliteit van deze woningen.

Volgens Professor Thomsen, hoogleraar Beheer en Onderhoud van de woningvoorraad aan de TU Delft en adviseur van de Raad van State, zijn er veel meer argumenten voor renovatie dan voor sloop en nieuwbouw. Hij schrijft; “Binnen ons werkverband uitgevoerde evaluaties en haalbaarheidsstudies laten telkens weer zien dat ingrijpende hoogniveau renovaties over het algemeen goedkoper zijn dan nieuwbouwalternatieven en een grotere prijsen kwaliteitsdifferentiatie mogelijk maken”.

Wethouder Bot heeft een referaat van deze professor gekregen. Is het college bereid de Raad dit professorale referaat te geven met daaraan toegevoegd het commentaar van het college?

Voorzitter, Renoveren in plaats van slopen is des te relevanter als we weten dat de nieuwbouwproductie landelijk af neemt. Ten opzichte van de voorraad is de productie inmiddels gedaald tot minder dan 1% per jaar. En dan grootschalig slopen en minder en veel duurder terug bouwen is niet anders te zien dan afbraak van de sociale volkshuisvesting naar de menig van de SP fractie.

Bij een huizenbestand van 6,5 miljoen in Nederland worden er nu al jaarlijks vrijwel niet meer gebouwd dan gesloopt. Het woningbestand loopt dus relatief terug en de woningnood dus op. En deze oplopende woningnood zien we nu juist in het betaalbare segment ontstaan.

Met een nieuwbouwaantal van slechts 12000 per jaar valt dan te berekenen dat het alleen al 500 jaar kost om het huidige bestand in Nederland te vervangen. We zijn dus aangewezen op een lange benodigde levensduur van onze bestaande woningvoorraad, omdat voor verreweg de meeste woningen vervanging heel lang geen optie zal zijn. De bouw en investeringscapaciteit hiervoor ontbreekt domweg. Deze langere levensduur van de woningvoorraad is te verwezenlijken door een hoogwaardige renovatie in plaats van sloop. En hoogwaardige renovatie biedt een betere differentiatie tegen lagere kosten zoals ik al zei dat uit onderzoeken is gebleken.

Voorzitter Onlangs heeft de SP samen met het Bewonerscomité Babberspolder-Oost , onder het motto “Stop de sloper, renoveer goedkoper” ruim 891 bezwaarschriften ingezameld van boze bewoners. Als het college de inspraakronde van het Stedenbouwkundig Plan Babberspolder- Oost verlengt, een verzoek van deze bewonersorganisatie, zal het bezwaar tegen de grootschalige sloopplannen nog groter worden. Erger, terwijl deze inspraak nog moest starten zijn de eerste woningen al dichtgemetseld. Erger, de inspraak is niet alleen heel kort, maar heel beperkt tot de wijk gehouden. Met een KIJKDOOS, schandelijk, omdat de meeste bewoners die daarin kijken alleen kunnen zien waarom ze uit de wijk verjaagd zullen worden.

Graag antwoord op de vraag of het college de inspraak, een democratisch middel, tot eind december wil verlengen?

Voorzitter er hangt nog een dreiging boven de sociale huisvesting en dat is het voornemen van de regering om de beperking in de verhoging van de huren in 2005 los te laten. En dit betekent voor de Vlaardinger in een normale huurwoning dat hij dan een lagere door de Gemeente vastgestelde huur voor de nieuwbouwwoningen via een forse huurverhoging kan subsidiëren

Voorzitter, Wij vinden het daarom nu tijd om een openbaar debat te starten over de volkshuisvesting, waarin met name de afwegingen sloop tegenover hoogwaardige renovatie aan de orde komen.

Voorzitter, U bent voornemens de komende jaren minstens 1000 burgers aan de ontbijten met het college te laten deelnemen. maar, ?

wat heeft de Vlaardingse burger, die een brief geschreven heeft, aan een ontbijt met het college als hij 6 maanden of langer moet wachten op een antwoord van datzelfde college?

wat heeft de Vlaardingse burger die een tuintje naast zijn woonark bezit, aan een ontbijt met het college als datzelfde college 20 jaar oude afspraken met veel moeite nakomt?

wat heeft de Vlaardingse burger, die een hobbytuintje bezit, aan een ontbijt met het college als datzelfde college als een donderslag bij heldere hemel laat weten dat hij voortaan maar thuis achter de geraniums kan gaan zitten?

Voorzitter Onder het motto: “Praat niet met volle mond maar met huurders” dienen wij hierbij een motie in om deze ontbijtgelden een betere bestemming te geven. Ook dienen wij een motie in om een wetenschappelijk haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om door middel van renovatie woningen te behouden voor het segment betaalbare huurwoning.

Voorzitter, Het bevriezen van de subsidies zal het cement uit de samenleving halen en leiden tot een afbraak van de sociale cohesie. De sociale cohesie is een van de speerpunten van het collegeprogramma. Veel instellingen zullen hun betaalde krachten op termijn zien verdwijnen. En met het verdwijnen van betaalde krachten zal het voor de vrijwilligers moeilijk zo niet onmogelijk worden om gemotiveerd te blijven. Het resultaat zal op afzienbare termijn zijn dat er veel meer geld nodig zal zijn om de maatschappelijke effecten op te vangen dan dat er nu bezuinigd wordt. En dan denken wij aan toenemende kleine criminaliteit die ook nog eens een grote kan worden. Vlaardingen veiliger, daar is de SP natuurlijk gelijk voor. Dat de Westhavenplaats veiliger is geworden, pluim voor de burgemeester. Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien door nu in plaats van te investeren in sociale cohesie deze met bezuinigingen af te breken.

Voorzitter, Wij pleiten ervoor dat de huidige regeling wordt voortgezet. Een huidige regeling waarbij van beide kanten duidelijke en toetsbare afspraken kunnen worden gemaakt. De kaasschaafmethode door het bevriezen van de huidige subsidies doet onrecht aan de instellingen en verenigingen die hun afspraken nakomen. Een extra duidelijkheid over de criteria van de sociale cohesie, en de daarbij behorende afwegingen ten aanzien van subsidie is echter wel op zijn plaats. Kortom wij zullen als raad de kaders van het subsidiebeleid duidelijker moeten omlijnen.

De SP is van mening dat de eigen bijdrage aan het schoolzwemmen dient te worden geschrapt uit de begroting, dit omdat het college er debet aan is dat er een tekort aan sportaccommodaties is voor met name de leerlingen van basisscholen. In enkele gevallen moeten er twee scholen gebruik maken van 1 accommodatie, dit is zonder groep 5 en 6 al passen en meten. Nederland vervet, de burger zit al met stijgende ziektekosten, dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan lichaamsbeweging. Het college kan zich beter gaan beraden over de lokatie’s van extra, en fatsoenlijke te bouwen sportaccommodaties i.p.v te gaan snoeien in het schoolzwemmen.

Een bijkomende consequentie is dat de scholen niet meer willen en zullen deelnemen aan het schoolzwemmen als er 2 € per kind/les zal worden gevraagd. Dit is ons meegedeeld door stichting de meervoud een overkoepelend orgaan dat de belangen van 12 scholen in Vlaardingen behartigd. De SP is van mening dat deze bezuiniging niet uitgevoerd dient te worden.

Voorzitter, Het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) is in staat om vroegtijdig achterstanden en leerstoornissen bij kinderen te ontdekken. Een bezuiniging op dit centrum kan grote gevolgen hebben voor kleine mensjes. De SP is daarom van mening dat er eerst een overleg met het CED gevoerd dient te worden over de eventuele consequenties die een structurele verlaging van € 50,000 met zich mee zal brengen. Zolang deze gesprekken er niet zijn geweest zal de SP deze plannen niet steunen. Wat de SP betreft zal uit onderzoek moeten blijken dat deze bezuiniging onze toekomstige generatie niet op achterstand zet.

Is het college bereid dit onderzoek eerst te laten instellen?

Tot slot, U zult begrijpen dat wij alleen op de punten die nu de meeste pijn doen zijn ingegaan. Met name betaalbare huisvesting is een primaire levensbehoefte. Een stad is niet alleen een verzameling huizen en wat voorzieningen, een stad moet ook geborgenheid en zekerheid bieden aan zijn inwoners. Zoals er nu met de bewoners wordt omgegaan, alsof het slechts om verplaatsbare objecten gaat, deugt niet. Na het fenomeen Fortuijn roepen alle oude partijen in koor dat ze daar wat van geleerd hebben. Ze zouden beter naar de bevolking, de kiezer gaan luisteren. De kloof tussen politiek en bevolking moest gedicht worden. Aan deze begroting is dat niet te zien. De lasten worden vrij eenzijdig gelegd precies op die plaatsen waar zij niet meer gedragen kunnen worden. De politiek zal een deel van die lasten zelf moeten dragen door ambitieuze lange termijn plannen als de Rivierzone mee te laten delen in de malaise. Door zuinig te zijn op het nog te renoveren woningbestand. Door er zorg voor te dragen dat onze jeugd niet tekort wordt gedaan. Door instellingen die met vrijwilligers werken niet de das om te doen. Door beter te onderzoeken op welke zaken bespaard zou kunnen worden, zonder alle net genoemde negatieve gevolgen. Het college bestaat wel uit veel partijen, van rechts tot Groenlinks, maar veel nieuws onder de zon zien we niet.

Voorzitter, Wij hebben in deze beschouwingen het college 5 indringende vragen gesteld. Wij verwachtend dat deze vragen beantwoord zullen worden.

U bent hier