h

Openbaar debat over volkshuisvesting: Niet lunchen maar praten

5 november 2003

Openbaar debat over volkshuisvesting: Niet lunchen maar praten

Motie: de voor het “ontbijten met het college” vrijgemaakte gelden besteed zullen worden aan de organisatie van een openbaar debat over de volkshuisvesting in het algemeen en de plannen in de Babberspolder-Oost om 1414 woningen te slopen in het bijzonder

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 5 en 6 november 2003,
behandelende de meerjarenbegroting 2004 - 2007

overwegende dat :
- 1000 deelnemers aan “ontbijten met college” geen echt maatschappelijk doel genoemd kan worden om na te streven,
- de kosten al snel tot 1000 x € 10 = € 10.000 kunnen oplopen,
- gebruik van overheidsmiddelen een zo duidelijk mogelijk maatschappelijk nuttig doel dient te hebben,
- de voor de “ontbijten met college” gelden beter besteed kunnen worden aan activiteiten met een meer open en breder karakter dan een intiem ontbijt met het college,

besluit dat:
- de voor het “ontbijten met het college” vrijgemaakte gelden besteed zullen worden aan de organisatie van een openbaar debat over de volkshuisvesting in het algemeen en de plannen in de Babberspolder-Oost om 1414 woningen te slopen in het bijzonder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingrid Wijker
Martin Kappers
Hugo Paalvast

U bent hier