h

Sloopbesluit Babberspolder Oost

22 december 2003

Sloopbesluit Babberspolder Oost

Naar aanleiding uw verklaring van intentie tot sloop afgeven voor het eerste plandeel van de stedelijke vernieuwing in de Babberspolder-Oost maakt de SP fractie zich zorgen over het democratisch gehalte rond de besluitvorm. Deze zorgen komen voort uit de blijken van bezwaar die een kleine 900 bewoners in korte tijd al kenbaar maakten inzake het Stedenbouwkundig Plan dat de weg vrij moet maken voor herstructurering van de wijk Babberspolder – Oost. Er dienen een aantal besluiten genomen te worden om deze herstructureringsplannen, waaronder de omstreden plannen om 1400 betaalbare huurwoningen te slopen. Naar de mening van de SP fractie zou de volksvertegenwoordiging in deze besluitvorming op zijn minst de invloed moeten krijgen die en zich zelf respecterende de volksvertegenwoordiging toe komt. Meer in ieder geval dan nu het
geval lijkt te zijn.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 22 december 2003

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Sloopbesluit Babberspolder Oost

Geacht college,
Naar aanleiding uw verklaring van intentie tot sloop afgeven voor het eerste plandeel van de stedelijke vernieuwing in de Babberspolder-Oost maakt de SP fractie zich zorgen over het democratisch gehalte rond de besluitvorm. Deze zorgen komen voort uit de blijken van bezwaar die een kleine 900 bewoners in korte tijd al kenbaar maakten inzake het Stedenbouwkundig Plan dat de weg vrij moet maken voor herstructurering van de wijk Babberspolder – Oost. Er dienen een aantal besluiten genomen te worden om deze herstructureringsplannen, waaronder de omstreden plannen om 1400 betaalbare huurwoningen te slopen. Naar de mening van de SP fractie zou de volksvertegenwoordiging in deze besluitvorming op zijn minst de invloed moeten krijgen die en zich zelf respecterende de volksvertegenwoordiging toe komt. Meer in ieder geval dan nu het
geval lijkt te zijn. Daarom heft de SP fractie de volgende vragen :

Artikel 19
WRO
1. Bent u bereid de artikel 19 procedure aan de Gemeenteraad voor te leggen, alvorens deze bij de provincie in te dienen? (Toelichting: Het gaat hier om een substantieel deel van de stad, in plaats van een eenvoudige dakkapel).
2. Wanneer wordt de artikel 19 procedure bij de provincie ingediend?
3. Wanneer start de inspraak voor de art 19 procedure?
4. wanneer krijgen de indieners van een bezwaarschrift een reactie van het college?

Bestemmingsplan
5. Wanneer wordt het bestemmingsplan gewijzigd?
6. Wanneer start de inspraak voor het bestemmingsplan?

Sloopvergunning
7. Wanneer wordt de sloopvergunning verstrekt?
8. Is het college bereid de sloopvergunning op een dusdanig laat moment te verstrekken dat periode met kaalslag tot een minimum beperkt blijft? Zo nee waarom niet?
9. Is het college, gezien het duale stelsel waarin de gemeenteraad nu ten opzichte van het college staat, het met de SP fractie eens dat de omstreden sloopvergunning aan de gekozen volksvertegenwoordiging (raad) voorgelegd dient te worden indien een van de partijen dit wenst? Zo nee op grond van welke overwegingen denkt het college dat dit niet het geval behoeft te zijn?
10. Is het college het met de SP fractie eens dat zowel de sloopvergunning als alle andere nog te nemen besluiten inzake de herstructurering van de Babberspolder – Oost,gezien de ingrijpende gevolgen voor de volkshuisvesting in de hele stad, wederom gezien het duale stelsel, aan de raad ter bespreking en goedkeuring dient te worden voorgelegd? Zo nee waarom denkt het college de gekozen volksvertegenwoordiging nog enige invloed te kunnen onthouden?
11. Is het bouwplan voor de nieuwbouw reeds bekend?
12. Welke aannemer gaat de nieuwbouw uitvoeren?
13. Bent u bereid om, voordat u deze vragen heeft beantwoord, geen onomkeerbare besluiten te nemen? Zo nee op grond van welke overwegingen denkt u deze vraag dan negatief te kunnen en moeten beantwoorden?

Namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier