h

De gang van zaken rondom besluitvorming herstructurering Babberspolder-Oost

30 september 2004

De gang van zaken rondom besluitvorming herstructurering Babberspolder-Oost

Sinds ruim twee jaar houdt het Bewonerscomité Babberspolder – Oost, ( april 2002) opgericht en ( november 2002) gekozen tijdens een drukbezochte bewonersvergadering, zich bezig met de vele aspecten en gevolgen van de herstructurering / sloopplannen. Grote én kritische vraagtekens zetten wij bij de, naar onze mening, al te gemakkelijke en ook onzorgvuldige manier waarop bewoners door de Stichting Waterweg Wonen worden en zijn betrokken, en ook bij de naar onze mening onzorgvuldige afhandeling van wettelijke procedures door het gemeentebestuur en Waterweg Wonen.

Aan het College van B&W van Vlaardingen.
Onderwerp: gang van zaken besluitvorming herstructurering Babberspolder - Oost

Vlaardingen, 30 september 2004.

Geacht college,

Sinds ruim twee jaar houdt het Bewonerscomité Babberspolder – Oost, ( april 2002) opgericht en ( november 2002) gekozen tijdens een drukbezochte bewonersvergadering, zich bezig met de vele aspecten en gevolgen van de herstructurering / sloopplannen. Grote én kritische vraagtekens zetten wij bij de, naar onze mening, al te gemakkelijke en ook onzorgvuldige manier waarop bewoners door de Stichting Waterweg Wonen worden en zijn betrokken, en ook bij de naar onze mening onzorgvuldige afhandeling van wettelijke procedures door het gemeentebestuur en Waterweg Wonen.

Het BBO vind dat het aan een heldere c.q. realistische visie op de huidige huisvestingsproblemen ontbreekt. Zo konden we in de krant lezen dat het gemeentebestuur van mening is dat de bouw van woningen achterblijft bij de planning, terwijl er hard nieuwe woningen nodig zijn. Er veel Vlaardingers als gevolg van de recessie noodgedwongen hun koopwoning verkopen en het bijna onmogelijk is voor hen een huurwoningen te vinden omdat deze maar mondjesmaat vrijkomen. Maar ook dat teveel mensen te goedkoop in een huurwoning zitten en dat dit sloop van betaalbare huurwoningen zou rechtvaardigen omdat aan dure woningen een gebrek is.

Enerzijds zien we dus dat de te slopen woningen nog in trek zijn zelfs bij wat hogere inkomens, en er veel mensen op zitten te wachten. Conclusie; de woningen in onze woonwijk zijn zo slecht nog niet en zeker nog niet ‘te veel'. Er is dan ook geen spraken van een eenzijdige inkomensgebonden samenstelling van de bewoners, integendeel, er is juiste sprake van differentiatie Anderzijds zien we dat ondanks de klacht dat woningbouw achterblijft, als gevolg van de herstructureringsplannen er in Vlaardingen straks driehonderd woningen minder zullen staan als gevolg van de herstructureringsplannen met onze wijk. Wij vinden dat werkelijk schandelijk, onverantwoord en onacceptabel

Als Bewonerscomité hebben wij op verschillende momenten pogingen gedaan om zowel de Stichting Waterweg Wonen als het gemeentebestuur te wijzen op onze kritieken en twijfels over de gang van zaken. Natuurlijk verwachten wij niet dat het gemeentebestuur en Waterweg Wonen daarop direct positief zouden reageren. Helaas moeten wij tot nu toe vaststellen dat zowel het gemeentebestuur als de Stichting Waterweg Wonen alleen maar “de andere kant” op blijft kijken, en volhard in achterhaalde standpunten. Een van de gevolgen van deze achterhaalde standpunten en beleid is dat de woningnood onder de lagere inkomens, waaronder met name jonge starters en alleenstaanden.

Steeds meer deskundigen op huisvestingsgebied en stedenbouw leveren kritiek op de grote slooprage van de laatste jaren . Met name ook op het feit dat er na sloop gemiddeld slechts 69 van de honderd gesloopte woningen terug komt.

Vanwege boven geschetste situatie zou een uiterst zorgvuldige politieke afweging en besluitvorming en een uiterst secure procedure bij herstructurering te verwachten zijn. Wij denken, en hebben de ervaring , dat dit niet het geval is. Het Bewonerscomité Babberspolder – Oost is van mening dat de gang van zaken rond de besluitvorming niet deugdt. Daarom hebben wij een aantal vragen van procedurele aard rondom de besluitvorming van het herstructureringsplan van de Babberspolder – Oost.

Bewonersparticipatie en inspraak

• Zijn de plannen, afgezien van de door WaWo georganiseerde informatie-avonden waarna NB maar liefst 65 % (BBO- enquête) van de bewoners zich onvoldoende geïnformeerd achtte, ooit bijvoorbeeld via een enquête aan alle bewoners voorgelegd? Is vanaf het begin wel voldaan aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld Huurwet en Besluit Beheer Sociale Huursector?

• Hebben de per complex georganiseerde bewonerscommissies duidelijk en controleerbaar de bewoners die ze vertegenwoordigen geïnformeerd en om hun mening gevraagd?

Moeten de erkende bewonerscommissies niet voldoen aan een zgn.representativiteis?

Hebben deze bewonerscommissies wel officieel en aantoonbaar ingestemd met de herstructureringsplannen? Moeten zij hierbij geen mandaat hebben van een meerderheid van de bewoners?Kan een dergelijke verantwoordelijkheid in de schoenen van bewonerscommissies geschoven worden, of blijft de verantwoordelijke voor de herstructureringsplannen ook verantwoordelijk voor de juiste, voldoende en inzichtelijke informatie en inspraak? Heeft Waterweg Wonen vanaf het begin aan alle wettelijke regels en eisen voldaan?

Nieuwbouwplannen

• Zijn er al concrete nieuwbouwplannen gepresenteerd? Zo ja sinds wanneer? Als er tot nu toe nooit concrete en uitgewerkte nieuwbouw plannen zijn gepresenteerd en bij overleg en inspraak betrokken, is er dan wel sprake van inspraak en betrokkenheid volgens wettelijke regels en voorschriften?

• Zijn bewoners ooit op de hoogte gebracht van concrete en uitgewerkte nieuwbouwplannen? Uit een enquête door ons Bewonerscomité gehouden blijkt dit niet het geval te zijn. Is er een verklaring voor dat zoveel bewoners zeggen er niet bij betrokken laat staan geïnformeerd te zijn?

• Nu ligt de grond braak terwijl concrete nieuwbouwplannen nog niet bekend zijn, laat staan al aanbesteed zijn. Nu worden al weer 160 gezinnen uitverhuisd. Is deze gang van zaken zo tussen gemeente en Waterweg Wonen overeengekomen en al goedgekeurd door de gemeenteraad?

Alternatieven voor sloop

• Zijn er serieuze en deskundige onderzoeken gedaan naar de bouwtechnische staat van de woningen en is er onderzocht of hoogwaardige renovatie een mogelijk alternatief was voor sloop en dure nieuwbouw? Zo nee, waarom niet en zo ja, wanneer en waar zijn deze onderzoeksresultaten dan gepresenteerd en door wie zijn ze besproken en mede beoordeeld binnen het geheel van de planvorming?

Procedures omtrent afgeven van sloopvergunning

• Een sinds kort ingediend stedenbouwkundigplan is nog niet goedgekeurd door Provincie en raad, er is nog geen definitief raadsbesluit over de plannen met de Babberspolder – Oost (volgens het Informatiebulletin van WaWo van juni wordt dit besluit29 september a.s. door de raad genomen….), hoe is het dan te verklaren dat sloopvergunningen zijn afgegeven en woningen reeds zijn gesloopt en andere momenteel worden ontruimt en onttrokken aan het woningbestand? Klopt de volgordelijkheid inzake de gevolgde procedures wel en is deze in overeenstemming met de bedoeling van wet- en regelgeving?

• Was de financiering al rond voor vervangende nieuwbouw voordat er een sloopvergunning is afgegeven voor eerste 128 woningen? Is dat niet verplicht of logisch voordat tot sloop kan worden overgegaan?

• Voor zover wij geïnformeerd is de financiële kant van de hele operatie nog niet rond. Is dit niet een vereiste , voordat er sloopvergunningen afgegeven mogen worden en/of woningen aan het woonbestand onttrokken mogen worden?

Besluitvorming en volkshuisvestelijke ontwikkelingen

? Tot 2012 staan nog 1126 woningen op de nominatie voor sloop, waarbij Waterweg Wonen zegt dat deze sloopplannen niet meer ter discussie staan. Is dat juist?
Loopt de besluitvorming zo ver voor het begin van het realiseren van de plannen vooruit?
Is dit zo met het gemeentebestuur overeengekomen en dus conform de afspraken?

• Is er in dat geval ook rekening gehouden met economische en volkshuisvestlijke ontwikkelingen over die lange periode? Zo ja, waaruit blijkt dat dan?

• Als de gehanteerde volgordelijkheid in de besluitvorming zover vooruitloopt op de realisering van de plannen, vragen wij ons af of dit in overeenstemming is met wettelijke regels en voorschriften en dan met de bedoeling van deze regels.

Wij verzoeken het college om de gang van zaken rond de wettelijke (Besluit Beheer Sociale Huisvesting, Huurrecht, Wet op de Ruimtelijke Ordening en zo verder) voorgeschreven procedures, en de volgordelijkheid inzake inspraak, besluitvorming, sloopvergunningen en zo verder door een onafhankelijke instantie te laten onderzoeken. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de gemeentelijke ombudsman.

Wij hopen op een spoedig en inhoudelijk antwoord.

Met vriendelijke groeten, namens het Bewonerscomité Babberspolder – Oost,

Ton Roest, voorzitter.

CC;
Gemeenteraad Vlaardingen,
Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Inspectie voor de Volkshuisvesting
Stichting Waterweg Wonen en de Raad voor Medezeggenschap in Wonen en Leven (RMWL)
Pers

Zie o.a. het artikel “Woningbouw Vlaardingen komt maar niet op gang” . RD-Waterweg 4 juni 2004.
Zie o.a. ‘De Grote Verbouwing', uitgave van het NAi.

U bent hier