h

Schriftelijke vragen over UMTS masten

10 januari 2005

Schriftelijke vragen over UMTS masten

TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie op de prestaties en het welbevinden van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem. GSM bestaat al langer, UMTS is van recenter datum. Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij UMTS-zendmasten mensen vaker iets beter presteren in tests naar hun geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coördinatie. Bij UMTS-masten is een negatief effect op het ervaren welbevinden van de proefpersonen geconstateerd, wat als statistisch relevant aangemerkt kan worden. Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft gevonden, verdienen twee
wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere uitwerking.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 10 januari 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Zendmasten UMTS

Geacht college,

TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie op de
prestaties en het welbevinden van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem.
GSM bestaat al langer, UMTS is van recenter datum.
Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij UMTS-zendmasten mensen vaker iets
beter presteren in tests naar hun geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coördinatie. Bij
UMTS-masten is een negatief effect op het ervaren welbevinden van de proefpersonen
geconstateerd, wat als statistisch relevant aangemerkt kan worden.
Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft gevonden, verdienen twee
wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere uitwerking, te weten:

• Replicatie.
Het is in de wetenschapsbeoefening van groot belang dat éénmaal gevonden effecten worden
gereproduceerd, alvorens wetenschappelijke acceptatie plaatsvindt.

• Grootte van het gevonden effect op het ervaren welzijn.
TNO heeft een effect gevonden op het ervaren welzijn; echter door de (in samenspraak met
de Medisch Ethische Toetsingcommissie) gekozen opzet van het onderzoek is het niet
mogelijk over de grootte en/of eventuele schadelijkheid van dit gevonden effect uitspraken te
doen.

Naar aanleiding van dit TNO rapport heeft de fractie van de SP de volgende vragen:
1. Is het college met ons van mening dat zolang de risico’s van UMTS-antennes niet duidelijk
zijn de plaatsing van deze UMTS-antennes gestaakt wordt totdat de gevolgen voor de
volksgezondheid duidelijk zijn?
2. Het UMTS-net heeft in Vlaardingen een volledig bereik. (gegevens Vodafone) Hoeveel
antennes zijn er inmiddels in Vlaardingen geplaatst?
3. Kunt u aangeven waar deze antennes geplaatst zijn, en of daar met name Gebouwen voor
ouderenhuisvesting, verzorging en gebouwen van de woningcorporaties bij zijn?
4. Kunt u aangeven of, en dan ook hoe en in welke vorm, de financiële vergoeding, verstrekt
door de antenneplaatsers, ten goede komt aan de bewoners en gebruikers van de gebouwen
waar de antennes geplaatst zijn?
5. Indien er inkomsten zijn uit het laten plaatsen van antennes door commerciële instellingen op
de daken van non-profit instellingen, is dit dan in overeenstemming met het non-profit
karakter en in het belang van de doelstelling van de non-profit instelling?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier