h

Schriftelijke vragen over voorlichting WOZ

29 maart 2005

Schriftelijke vragen over voorlichting WOZ

Het verontrust de SP dat ambtenaren i.p.v. de bestuurlijk verantwoordelijken uitleg over het beleid aan bewoners gaan geven. Zeker als in dit geval, zonder de bezwaarschriften te hebben gezien, door een ambtenaar in interview al op voorhand gezegd wordt dat taxatie op een goede manier is verlopen. De SP roept mensen op zo massaal mogelijk bezwaar aan te tekenen, niet om het ambtelijk apparaat extra te belasten, maar met name om dat in de toekomst de WOZ waarde medebepalend zal zijn voor de liberalisering van de huren. Dat zal een ware huurexplosie kunnen veroorzaken. Wij moeten constateren dat het hoofd van de afdeling belastingen kennelijk doend is het indienen van bezwaarschriften te frustreren door op voorhand mede te delen de taxaties op een goede manier zijn verricht. Zo van alles is oké, dus doe maar beter niet die moeite.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 29 maart 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Voorlichting
WOZ

Geacht college,

In het Rotterdams dagblad van 24 maart jl werd het volgende artikel gepubliceerd:
“Gesprek over gestegen waarde van sloopwoningen.”

Het verontrust de SP dat ambtenaren i.p.v. de bestuurlijk verantwoordelijken uitleg
over het beleid aan bewoners gaan geven. Zeker als in dit geval, zonder de
bezwaarschriften te hebben gezien, door een ambtenaar in interview al op voorhand
gezegd wordt dat taxatie op een goede manier is verlopen.

De SP roept mensen op zo massaal mogelijk bezwaar aan te tekenen, niet om het
ambtelijk apparaat extra te belasten, maar met name om dat in de toekomst de WOZ
waarde medebepalend zal zijn voor de liberalisering van de huren. Dat zal een ware
huurexplosie kunnen veroorzaken.

Wij moeten constateren dat het hoofd van de afdeling belastingen kennelijk doend is
het indienen van bezwaarschriften te frustreren door op voorhand mede te delen de
taxaties op een goede manier zijn verricht. Zo van alles is oké, dus doe maar beter
niet die moeite.

Daarom de volgende vragen:
1. Is het beleid van het college dat men bij bezwaren tegen
belastingaanslagen het hoofd van de afdeling belasting via de pers dit soort
mededelingen doet?
2. Is hier spraken van het ontmoedigen van het gebruik van het recht op
indienen van bezwaren? Zo nee, waarom is dat dan feitelijk wel het geval door
de opmerking “We zullen de bezwaarschriften dus gaan afwijzen”
3. Is de taxatie inderdaad goed gedaan, zijn overeenkomstige woningen in
andere sloopwijken vergeleken, of zijn alleen vergelijkbare woningen in niet
sloopwijken vergeleken?
4. Indien alleen vergelijkbare woningen in niet sloopwijken zijn vergeleken, is dat
dan een juiste beoordeling van de "marktwaarde"?
5. Is het juist dat de grondwaarde mede een deel van de waardebepaling is? Zo
ja, waaraan wordt de grondwaarde dan getoetst als er geen of nauwelijks
"handel in grond" binnen de bebouwde kom plaatsvindt en daar waar sprake
is van erfpacht?
6. Bent u het eens met de redenering dat het vanwege de grondwaarde normaal
is dat woningen die op de slooplijst staan wel een fikse meerwaarde volgens
WOZ krijgen waardoor huurders met de nominatie “huisvestingsurgent
vanwege sloop” ook nog feitelijk vele euro's meer moeten gaan betalen?
Gezien de bezwaartermijnen, vragen wij een zeer spoedige beantwoording op onze
vragen, en verzoeken u deze ook aan de pers mede te delen.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier