h

Schriftelijke vervolgvragen ontwikkeling Babberspolder Oost

23 mei 2005

Schriftelijke vervolgvragen ontwikkeling Babberspolder Oost

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van 22 april 2005 (STW/2005/15242) heeft de SP fractie vervolgvragen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 23 mei 2005

Betreft: schriftelijke vervolgvragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: ontwikkelingen Babberspolder oost

Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording dd. 22 april 2005 (STW/2005/15242) heeft onze fractie de volgende vervolgvragen:

1. Waarom wordt het stedenbouwkundig plan Babberspolder-oost pas nu aan de raad voorgelegd, en niet zoals in uw “spoorboekje” (bijlage uw antwoord 9 februari 2004 (STW/2004/5341)) voorafgaande aan de aanvraag van de zogenaamde "specifieke" verklaring van geen bezwaar? (inclusief de instemming van de Provinciale Planologische Commissie)
2. Hoe is het mogelijk dat de aanvraag bouwvergunning 1e fase wordt getoetst op strijdigheid met het bestemmingsplan, terwijl de hele procedure art 19 WRO juist dient om vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan een vrijstelling te geven op de afwijkingen in het huidige bestemmingsplan.
3. In het plan Babberspolder-oost wordt gesproken over de 1e, 2e en volgende fasen van de herstructurering, in uw antwoord spreekt u van de 1e en 2e fase van de bouwvergunning. Is, om verwarring te voorkomen, onze constatering juist dat de 1e en 2e fase van de bouwvergunning zich uitsluitend beperken tot de 1e fase van de herstructurering?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers

U bent hier