h

Stop het geven van nieuwe sloopvergunningen

8 december 2005

Stop het geven van nieuwe sloopvergunningen

De SP fractie heeft een motie ingediend om de structuele woningnood aan de kaak te stellen. De SP fractie roept hierin op tot het bevriezen van de huidige sloopplannen en geen nieuwe sloopvergunningen meer af te geven tot dat er door de raad een nieuwe visie op de volkshuisvesting is ontwikkeld.
Babberspolder-Oost

M O T I E

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 8 December 2005

Overwegende,

* dat er sprake is van een structurele woningnood mede veroorzaakt of versterkt door het woningbouw en huisvestingsbeleid van de afgelopen 8 jaar.
* dat er steeds meer twijfel rijst over het beleid tot nu toe.
* het principe “bij twijfel niet inhalen” hierdoor om op zijn plaats is,
* woningbouw voor de volgende vijftig of meer jaren het stempel op onze stad zal zetten en dus een “time-out” voor een beperkte duur gerechtvaardigd is,
* de raad een conferentie zal organiseren over volkshuisvesting en woningnood,

Verzoekt het college;

* herstructureringsplannen waarbij de sloop de belangrijkste basis vormt te bevriezen, om ruimte te scheppen om een serieus debat/conferentie tussen raad, college en huurders te kunnen organiseren,
* geen sloopvergunningen meer af te geven voordat er door de raad een nieuwe visie op volkshuisvesting is ontwikkeld,
* waar al sprake is van sloop, ontmanteling of kaalslag, maar nieuwbouwplannen en aanbestedingen nog niet afgerond zijn, verdere planontwikkeling te bevriezen en voortgang te laten afhangen van de resultaten van een te organiseren conferentie over woningbehoefte en woningnood,

en gaat over tot de orde van de dag

Ingrid Wijker
Hugo Paalvast

U bent hier