h

Vervolgvragen binnenklimaat scholen

21 december 2005

Vervolgvragen binnenklimaat scholen

De SP fractie acht het goed dat u de schoolbesturen hebt verzocht om de stand van zaken voor wat betreft het binnenklimaat in leslokalen te inventariseren. Toch vinden wij uw antwoorden te afhoudend. Uw antwoord op onze vraag 3 geeft aan dat u op zijn minst een gemiddeld overzicht dient te hebben over de verhouding leerlingen en klaslokalen, uit eigen waarneming kunnen wij stellen dat er soms op scholen wel 34 kinderen per les in een lokaal verblijven.Wij vragen ons daarom af waarom u op vraag 3 dit antwoord heeft gegeven..De strekking van onze vraag was echt voldoende duidelijk lijkt ons. Daarom hebben wij toch twee vervolgvragen.

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van orde;vervolg vragen binnenklimaat scholen.

Geacht college,

De SP fractie acht het goed dat u de schoolbesturen hebt verzocht om de stand van zaken voor wat betreft het binnenklimaat in leslokalen te inventariseren. Toch vinden wij uw antwoorden te afhoudend. Uw antwoord op onze vraag 3 geeft aan dat u op zijn minst een gemiddeld overzicht dient te hebben over de verhouding leerlingen en klaslokalen, uit eigen waarneming kunnen wij stellen dat er soms op scholen wel 34 kinderen per les in een lokaal verblijven.Wij vragen ons daarom af waarom u op vraag 3 dit antwoord heeft gegeven..De strekking van onze vraag was echt voldoende duidelijk lijkt ons. Daarom hebben wij toch twee vervolgvragen.

1.Bent u bereid om het resultaat van uw verzoek tot inventariseren door de schoolbesturen aan de raad melden? Gezien uw verantwoordelijkheid zorg te dragen voor het aantal leslokalen in relatie tot het aantal leerlingen, zie uw antwoord op onze vraag 3;
2. kunt u aangeven of het aantal leslokalen gemiddeld in overeenstemming is tot het aantal leerlingen dat dan gemiddeld in een lokaal zou kunnen zitten en of dit gemiddelde aantal in overeenstemming is met de voorgeschreven luchtverversing per lokaal?
zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet, namens de SP fractie,

Ingrid Wijker

U bent hier