h

SP statenfractie: Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

15 januari 2006

SP statenfractie: Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

Voor de derde keer in een half jaar tijd was er 15 januari een grote storing bij de Shellraffinaderij in Pernis. Een door brand gescheurde stoomleiding zorgde voor grote geluidsoverlast en de raffinaderij moet gedurende lange tijd weer affakkelen. Honderden bezorgde omwonenden zochten daarop contact met diverse instanties.

De SP statenfractie is verbijsterd dat er in 6 maanden tijd diverse grote storingen met grote overlast voor milieu en omwonenden plaats vinden en wil dat er een grootscheeps onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken in de raffinaderij.

Statenlid Bart Vermeulen trok in juli 2005 ook al aan de bel toen de raffinaderij als gevolg van een stroomstoring 2 dagenlang moest affakkelen.

Vermeulen; “Met ook nog een storing op 5 januari van dit jaar lijkt dit geen incident meer en we hebben dan ook grote twijfels over het onderhoud van de diverse installaties bij Shell. Ook het feit dat er bij de diverse storingen steeds branden uitbreken baart ons grote zorgen. Het wordt tijd om de hele raffinaderij eens grondig tegen het licht te houden.”

In schriftelijke vragen een Gedeputeerde Staten vraagt de SP dan ook om een grondig onderzoek bij de raffinaderij en naar welke incidenten zich nog meer op de raffinaderij hebben voorgedaan.
Ook wil de Statenfractie weten wat de technische stand van zaken is op het complex. Het vermoeden bestaat dat de apparatuur de hoge productie niet aan kan en er dus onderhoud- of ouderdomsproblemen zijn.


Schriftelijkevragen:

Datum: 15-01-2006
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 54 reglement van orde.

Onderwerp: Nieuwe storing Shell raffinaderij

Toelichting:
In de nacht van 14 op 15 januari was er wederom een grote storing bij de Shell Raffinaderij in Pernis. Hierbij was er gedurende een paar uur veel geluidsoverlast als gevolg van een door een brand gescheurde stoomleiding.

Dit was de zoveelste storing of overlast van de Shell in een paar jaar.
Op 25 oktober 2004 waren er stankklachten door de ontzwavelingsunit, op 14 en 15 juli 2005 moest er door een grote storing veel afgefakkeld worden, op 6 augustus 2005 was er een olielek waardoor via de lucht verspreiding van verneveling van een olieproduct plaats vond.

Op 5 januari 2006 was er opnieuw een dagenlange grote affakkelactiviteit als gevolg van het uitvallen van een ketelhuis en een daarop volgende stroomstoring.

En op 15 januari was er dus wederom een storing waarbij veel omwonenden uit hun slaap werden gehouden en er grote ongerustheid was waarbij zelfs het alarmnummer 112 werd gebeld.

De SP fractie vindt het verbijsterend dat er in een aantal jaar tijd zoveel incidenten bij de Shell raffinaderij plaats vinden, waarbij er tevens branden uitbreken en maakt zich zorgen over de staat en het onderhoud van het complex in relatie tot de hoge productie die er plaats vind.

1. Komt er een onderzoek naar aanleiding van de gebeurtenissen van 5 en 15 januari bij de Shell raffinaderij?
Indien nee, waarom niet?
Indien ja, door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
Indien ja, op welke onderdelen wordt de raffinaderij dan onderzocht?
2. Bent u voornemens om in een onderzoek de volgende zaken mee te nemen?
- Een vergelijkend onderzoek naar de toegepaste technieken van de Shell-fabrieken en de thans wereldwijd beschikbare technieken, inclusief de aansturingsoftware en hardware,
-Hoe het mogelijk is dat branden met enige regelmaat kunnen ontstaan,
-Hoe de breuk in de stoomleiding kon ontstaan en wat de gevolgen voor de aansturing van de andere fabrieken waren.
-De relatie tussen de diverse storingen en de hoge productie van het complex.
Indien nee, waarom vindt u dat niet noodzakelijk?

Toelichting:
In antwoord op vragen van de SP fractie (nummer 1968) over de storing van juli 2005 antwoordde u dat er een onderzoek zou komen.

3. Welke uitkomsten hebben dat onderzoek opgeleverd?
4. Vond u aanvullend onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek uit vraag 2 noodzakelijk?
Indien ja, op welke gronden?
Indien nee, waarom niet?
5. Deelt u de mening van de SP dat 3 van deze grote incidenten in een half jaar tijd bij hetzelfde bedrijf onaanvaardbaar zijn?
6. Hoeveel andere incidenten, storingen en ongevallen hebben zich sinds 1 januari 2004 tot nu voorgedaan bij het complex van de Shell raffinaderij in Pernis en wat waren daar de oorzaken van?
7. Hoe vaak heeft de Shell raffinaderij sinds 1 januari 2004 tot nu toe als gevolg van processtoringen moeten affakkelen?
Hoe vaak was dat het gevolg van een menselijke ingreep in het proces en hoe vaak het gevolg van een automatische procesreactie bij een storing?
8. Wanneer zijn de hoogdrukketels en leidingen, zoals de afgebroken stoomleiding, en andere hoogdrukapparatuur bij de Shell raffinaderij voor het laatst gecontroleerd en wat waren daar de uitkomsten van?
9. Bent u met de SP fractie van mening dat er door een onafhankelijke instantie een onderzoek moet komen naar de algehele gang van zaken bij de Shellraffinaderij waar het het onderhoud en toegepaste technieken betreft, gezien de vele incidenten die er de laatste tijd hebben plaats gevonden?
Indien ja, wanneer zal dat gaan plaats vinden?
Indien nee, waarom niet?

Bart Vermeulen (SP)

U bent hier