h

Schriftelijkevragen over de reconstructie van het Midden-Delflandgebied

24 augustus 2006

Schriftelijkevragen over de reconstructie van het Midden-Delflandgebied

Naar aanleiding van de reconstructieplannen van het Midden-delfland gebied, waaronder de op Vlaardings grondgebied liggende Holiërhoekse polder heeft onze de SP vragen schriftelijke vragen richting het college van B&W gesteld. De uit de 13e eeuw stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap. Het betreft een van de weinige in onze provincie gelegen oorspronkelijke polderlandschappen.
Het is om die reden dat de gemeente op 2 februari 1994 het standpunt heeft ingenomen niet te kunnen instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de Reconstructiewet deelplan "Abtswoude". De huidige plannen zijn naar onze mening te beschouwen als een nadere uitwerking van de plannen die door de gemeenteraad zijn afgewezen

Het is om die reden dat onze fractie veel begrip heeft voor het Actiecomité Behoud Woudweg dat zich inzet voor behoud van de huidige waarden van deze, zoals het comité dat zegt;”mooiste weg van het Midden-Delfland gebied”.

De veranderingen die in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland zijn bedacht doen geen recht aan het prachtige eeuwenoude landschap, maar zorgen voor een onomkeerbare aantasting van de aanwezige natuur en cultuurhistorie.
Naar wij hebben begrepen heeft het College echter ingestemd met rigoureuze reconstructie van het gebied waarbij ook karakteristieke bruggetjes en boeren schuren zullen verdwijnen.

Naar onze mening is het college daarbij dus afgeweken van het eerder door de gemeenteraad ingenomen standpunt.


Aan het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen.

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde:

Onderwerp: reconstructie Abtswoude

Geacht College,

Naar aanleiding van de reconstructieplannen van het Midden-delfland gebied, waaronder de op Vlaardings grondgebied liggende Holiërhoekse polder, heeft onze fractie enige vragen.
De uit de 13e eeuw stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap.
Het betreft een van de weinige in onze provincie gelegen oorspronkelijke polderlandschappen.
Het is om die reden dat de gemeente op 2 februari 1994 het standpunt heeft ingenomen niet te kunnen instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de Reconstructiewet deelplan "Abtswoude".
De huidige plannen zijn naar onze mening te beschouwen als een nadere uitwerking van de plannen die door de gemeenteraad zijn afgewezen
Het is om die reden dat onze fractie veel begrip heeft voor het Actiecomité Behoud Woudweg dat zich inzet voor behoud van de huidige waarden van deze, zoals het comité dat zegt;”mooiste weg van het Midden-Delfland gebied”.
De veranderingen die in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland zijn bedacht doen geen recht aan het prachtige eeuwenoude landschap, maar zorgen voor een onomkeerbare aantasting van de aanwezige natuur en cultuurhistorie.
Naar wij hebben begrepen heeft het College echter ingestemd met rigoureuze reconstructie van het gebied waarbij ook karakteristieke bruggetjes en boeren schuren zullen verdwijnen.
Naar onze mening is het college daarbij dus afgeweken van het eerder door de gemeenteraad ingenomen standpunt.
Daarom de volgende vragen:
1.Is het college met de SP fractie van mening dat er in dit gebied zo min mogelijk van de oorspronkelijke historische inrichting als landbouwgebied verloren mag gaan?
Zo ja, heeft het college de ideeën van het raadsbesluit uit 1994, en van het actiecomité Woudweg in de commissie ingebracht?
Zo ja, wat was het resultaat van de inzet van het College? Zo nee waarom niet?
2. Is het college akkoord gegaan met de huidige plannen voor de verdere ‘reconstructie’ waarbij de doelstellingen van het raadsbesluit van 1994 en het Actiecomité Woudweg niet zijn overgenomen?

3.Of heeft het college zich op grond van het door de gemeenteraad ingenomen standpunt en de inzet van omwonenden daar tegen verzet?
Zo ja, wat heeft het college dan ingebracht en welke uitwerking op de planvorming heeft dat gehad?
En indien dit geen resultaat heeft gehad, heeft het college zich dan onthouden van goedkeuring? Zo nee, waarom niet.
4.Betaald de gemeente Vlaardingen mee aan de aanleg van een fietspad dat het land nog verder versnipperd,” wat een bedreiging voor weidevogels zal zijn”?

Zo ja, kan het college aan ons uitleggen waarom het dan niet volgens de voorstellen van het actiecomité, dat zich inzet voor het behoud van de structuur van de polder gebeurd?
Met vriendelijke groet,

Namens de SP Fractie.
Ingrid Wijker

U bent hier