h

Amendement op de WMO verordening

22 september 2006

Amendement op de WMO verordening

SP fractie Vlaardingen is bang dat er met de verordening van de nieuwe wet WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) straks mensen buiten de boot zullen vallen. In de verordening wordt gesproken over een persoon die ten gevolgen van ziekte of gebrek objectief aantoonbare beperkingen ondervindt. Juist door het woord objectief sluit je al een grote groep mensen uit. SP raadslid Erica Toering diende hier gisteravond tijdens de raadsbehandeling een amendement op in.

Toering stelde met name vraagtekens bij de vraag wat er gebeurd met alle mensen die juist een niet objectieve aandoeningen hebben, zoals mensen met ziektes als M.E. , 80 % van de rugklachten, sommige vormen van reuma en o.a. psychiatrische aandoeningen. Op het moment dat zij aanspraak doen op een voorziening van de wmo zouden zij daar nog wel eens heel lang op kunnen wachten eer het duidelijk is dat daar recht op is. De SP vindt dat hulp behoevende mensen die recht hebben op voorzieningen uit de WMO ook zo snelmogelijk geholpen moeten worden.

Helaas heeft het amendement geen raadsmeerderheid gehaald. We zullen genoegen moeten nemen met de toezegging van de wethouder dat dit punt breed naar voren zal komen in de tussentijdse evaluatie.


AMENDEMENT

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op donderdag 21 september 2006;

Behandelende de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Overwegende dat

- de aanduiding ‘aantoonbare beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek’ al voldoende waarborg biedt om te voorkomen dat mensen misbruik zullen maken van de regeling;
- de aanduiding inclusief het woord “objectief” een benadering vanuit wantrouwen is en niet vanuit ondersteuning;
- door het woord “objectief” een aantal ziektebeelden uit worden gesloten die wel aanspraak maken op de voorzieningen van de Wmo;
- mensen niet (nogmaals) onnodig door de medische molen moeten worden gehaald om de aantoonbare beperkingen “objectief” vast te stellen;
- het “objectief” aantonen van beperkingen tot vertraging leidt en mensen daardoor het risico lopen te vervuilen of te veel van zichzelf te vergen.

Besluit:

• Het woord “objectief” te schrappen in artikel 1 lid H waardoor de zin als volgt komt te luiden: Persoon met beperkingen: een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van de woning, bij het verplaatsen in en om de woning, bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden;.
• Als gevolg daarvan het woord “objectief” te vervangen in alle artikelen die hierop voortborduren.

en gaat over tot de orde van de dag

Erica Toering
Arnout Hoekstra
Ingrid Wijker
Alke van Marsbergen

Zie ook:

U bent hier