h

Raadsdebat over het Actieplan Wonen

14 februari 2008

Raadsdebat over het Actieplan Wonen

Vanavond is het debat gevoerd over het Actieplan Wonen. Begin deze maand deelde de SP al uitgebreid haar opvattingen over het plan. (zie Reactie Actieplan Wonen)
De SP was de enige partij met echt inhoudelijke kritiek op de plannen van wethouder Versluijs en de corporatie directeuren. Het is niet nieuw dat de SP lijnrecht tegenover het college staat als het gaat om volkshuisvestingspolitiek. De SP diende vanavond drie moties in om het associale beleid enigsinds te kunnen sturen. Helaas vonden deze geen steun. Met een enorme opsomming van argumenten en overwegingen stemde de SP tegen het voorstel van het college.

Spreektekst Eerste Termijn, raadsbehandeling Actieplan Wonen. Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP:

Voorzitter, van de week werd ik gebeld door een vriend van mij; Wouter.
Wouter is al een hele tijd op zoek naar een woning. Een van zijn bezigheden is via Internet inschrijven op woningen. Voor de zoveelste keer had hij zich ingeschreven op een woning. Met hem hadden meer dan honderd andere woningzoekenden zich op deze woning ingeschreven. Wouter trok aan het kortste eind, hij eindigde als nummer 60. Helaas.

Net als Wouter moeten heel veel jongeren jarenlang wachten en inschrijven op woningen. Er is een structurele woningnood ontstaan, starters komen niet meer aan de bak.

Voorzitter, de wethouder biedt met dit plan geen enkele oplossing voor deze groep woningzoekenden. Sterker nog; hij vergroot de problemen, en gaat verder met het snijden in het huidige betaalbare woningaanbod.

Het was mij een eer om deel uit te maken van de Werkgroep Wonen. Het is als raadslid in deze gemeente altijd weer een strijd om niet te verzuipen in de diaree van werkgroepen, klankbordgroepen en andere besloten theedrink bijeenkomsten met het college.

In een van de zittingen heb ik de werkgroep proberen te overtuigen dat we terughoudend moeten zijn met het aantasten van sportvoorzieningen, volkstuincomplexen en binnenstedelijk groen.

Ik heb de werkgroep kennis laten nemen van de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen Nota Ruimte, waarin het Kabinet en een Kamermeerderheid zich expliciet uitspreekt dat sportvoorzieningen, volkstuincomplexen en binnenstedelijk groen moeten worden ontzien bij stedelijke herstructurering. Tóch ging de wethouder met zijn ongenadige markeerstift dwars door de Marathonwegzone.

Het college houdt er verouderde ideeën op na die door deskundigen en betrokken organisaties verworpen worden. Afgelopen vrijdag ontving ik het VNG magazine, een toonaangevend blad op het gebied van gemeente bestuur. Hierin staat wederom een groot artikel wat blijk geeft van uw uit de trossengeslagen kijk op Ruimtelijke Ordening. De wethouder keert zijn rug toe tegen het kabinet, parlement, deskundigen en de rest van de buitenwereld.

Deze week ontving ik ook het blad Binnenlands Bestuur, eveneens een toonaangevend blad wat eveneens korte mette maakt met een deel van uw Actie Plan. U prijst de verkoop van corporatiebezit aan en geeft hier zonder enige moeite toestemming toe. De rest van Nederland weet ondertussen dat dit middel niet heilig is. Ik citeer: “Verkoop van huurwoningen gold als dé manier om de woningmarkt uit de slop te halen. Inmiddels is het vooral een middel voor corporaties om geld te verdienen.”

Het komt de wethouder, maar met name de corporaties, zeker niet slecht uit als we het betrekken van de bevolking pas op het laatste moment laten plaatsvinden. Betrekken, oftewel communiceren, oftewel sussen op het moment dat de bewoners geen invloed meer hebben om de drastische aanpak in hun wijk. De afgelopen jaren is het niet anders gegaan. Het is nu nog vroeg voor kritiek, en dadelijk te laat. De corporaties hebben dan immers al afspraken met de gemeente.

Gezien de ingrijpende gevolgen van het plan bent u het aan de inwoners van Vlaardingen verplicht om ze nu al op de hoogte te stellen van deze ingrijpende veranderingen. Het organiseren van een conferentie zou een waardige manier zijn. Ik heb hiervoor een motie voorbereid, en zal deze aan het eind van mijn betoog voorlezen.

In het verleden werden huurcontracten versneld opgezegd door afspraken met de gemeente. Dit op basis van de huurovereenkomst die er in voorziet dat de verhuurder het contract kan beëindigen op het moment dat deze de woning dringend nodig heeft voor sloop nieuwbouw activiteiten.

Gezien dit een meerjarenplan is voor de komende 22jaar gaat deze opzegreden op basis van ‘dringende noodzaak’ niet op. Het lijkt mij daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat u ditmaal de normale wettige procedure zal doorlopen zoals opgenomen in Boek 7 artikel 220 van het Burgerlijk Wetboek. Wat inhoud dat bij sloop/nieuwbouw minimaal 70% van de bewoners hiermee moeten instemmen. Het lijkt mij niet overbodig om u deze taak als raad mee te geven, ik heb hierover dan ook een motie voorbereid.

Het actieplan is gericht op het bouwen voor de toekomstige vraag, het verleden leert echter dat de woningmarkt zich niet 22 jaar van te voren laat voorspellen. Het is zelfs nu al te voorspellen dat er op de ‘woningmarkt’ grote veranderingen te wachten staan. Minstens zo onvoorspelbaar zijn de toekomstige politieke verhoudingen. Tot 2030 zullen er vijf keer gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. In de commissiebehandeling heb ik hierover met u al van mening gewisseld. U deelt mijn mening niet dat bezig bent met over uw eigen graf heen te regeren. Gevolgd door de opmerking dat we de overige partijen wel zekerheid moeten kunnen bieden. Dit neigt naar mijn mening toch naar ‘Over het graf heen regeren’. Om nu te voorkomen dat als u over een aantal jaren met pensioen bent, de toekomstige generatie door de corporaties en projectontwikkelaars aan uw plan worden vastgepind, dien ik graag een motie in waarin de raad afstand doet van mogelijk onbuigbare beloftes.

De SP heeft haar zorgen over dit Plan en de mogelijke consequenties die het voor de Vlaardingse samenleving met zich mee zal brengen.

Ik hoop dan ook dat de raad zich met alle wijsheid zal buigen over de nu door mij uit te spreken moties;

MOTIE - Conferentie wonen

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 14 februari 2008;

Behandelende het raadsvoorstel ‘Actieplan Wonen; Woonvisie 2008-2030’,

Overwegende dat het instemmen met het ‘Actieplan Wonen’ verregaande gevolgen heeft in het wonen en leven van vrijwel iedere inwoner van Vlaardingen

Is van mening dat de betrokkenen het recht hebben volledig geïnformeerd te worden over de woonvisie en de effecten daarvan op hun persoonlijke situatie en op de demografische- en maatschappelijke cohesie binnen de Vlaardingse samenleving,

Verzoekt het college naar aanleiding van het ‘Actieplan Wonen’ een conferentie te organiseren waarin wordt geïnformeerd over de inhoud, noodzaak en gevolgen van het ‘Actieplan Wonen’, en waarin podium wordt geboden aan zowel aanhangende- als kritische deskundigen, huurdersbewegingen en overige betrokkenen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de SP fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

MOTIE - Toepassing maximale inspraak en inbreng betrokkenen

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 14 februari 2008;

Behandelende het raadsvoorstel ‘Actieplan Wonen; Woonvisie 2008-2030’,

Overwegende dat huurders op grond van de Overlegwet Huurders en Verhuurders en op
grond van Boek 7 artikel 220 van het Burgerlijk Wetboek betrokken dienen te
worden bij ingrijpende plannen,

Is van mening dat ingrijpende plannen en besluiten voor de verre toekomst niet zodanig
vastgesteld mogen worden dat de inbreng en inspraak van de huurders ten
tijde van uitvoering worden beperkt,

Verzoekt het college in de planvorming met nadruk op te nemen dat alle regels aangaande inspraak en betrokkenheid van huurders door zowel de verhuurder als de gemeente,
maximaal gegarandeerd is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de SP fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

MOTIE - Uitsluiten van onbuigbare afspraken

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 14 februari 2008;

Behandelende het raadsvoorstel ‘Actieplan Wonen; Woonvisie 2008-2030’,

Overwegende dat;
• er met de instemming van het ‘Actieplan Wonen’ een woonvisie wordt vastgelegd voor de komende tweeëntwintig jaar
• de koers van de woningmarkt zich niet vooruit tot 2030 laat voorspellen
• tussen nu en het jaar 2030 politieke verhoudingen en inzichten kunnen fluctueren

Is van mening dat het voor de ontwikkeling van de stad van groot belang is om een toekomstvisie uit te zetten, maar dat het onmogelijk is hier op dit moment voor de komende twee decennia onbuigbare rechten aan te ontlenen,

Spreekt zich uit dat het vast te stellen ‘Actieplan Wonen; Woonvisie 2008-2030’ een visie is voor de toekomst die niet onschendbaar is voor politieke- en markttechnische invloeden en daarmee het gemeentebestuur niet kan worden aangesproken op tussentijdse noodzakelijke bijstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de SP fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

U bent hier