h

SP en Westwijkbewoners in de bres voor trapveldje

31 maart 2008

SP en Westwijkbewoners in de bres voor trapveldje

In de Westwijk - omgeving Van der Werffstraat - zijn verregaande nieuwbouwplannen. Waterweg Wonen is voornemens om op korte termijn 48 eengezinswoningen te bouwen. Op dit moment bevindt zich op deze locatie ondermeer een door de jeugd veelgebruikt trapveldje. Veel wijkbewoners maken zich ernstige zorgen over de niet terugkerende speelvoorzieningen voor de jeugd.

Schets 'Werffhoven'

Momenteel ligt er voor deze plannen een verzoek voor een bouwvergunning bij de Gemeente Vlaardingen. Het is daarom op dit moment nog mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen. De SP deelt de zorgen van de buurt en ondersteund graag in het maken van protest tegen het verdwijnen van deze speelruimte voor de jeugd.

De SP heeft in de buurt een (voorbeeld)bezwaarschrift verspreidt wat de omwonenden aan het gemeentebestuur kunnen sturen om hun zorgen kenbaar te maken. Deze brief roept het college van burgemeester en wethouders op om op dit moment nog geen vergunning te verlenen, maar eerst met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de terugkerende speelruimte.

VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT
Gemeente Vlaardingen
Tav. College van burgemeester en wethouders
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

…. maart 2008, Vlaardingen

Betreft: Bezwaarschrift tegen het verlenen van een bouwvergunning aan Stichting Waterweg Wonen voor de bouw van 48 eengezinswoningen aan de Van der Werffstraat e.o. (Werffpark).

Geacht college,

Tijdens de informatieavond van 12 maart jongstleden hebben wij kennis genomen van de plannen van Waterweg Wonen voor de bouw van 48 woningen bij ons in de wijk. Wij staan zeker niet op voorhand negatief tegenover ontwikkelingen, maar maken ons wel erg zorgen over de mogelijke effecten op de wijk.

Sinds de informatieavond maken wij ons ernstige zorgen over het behoud/terugkeer van de bestaande speelruimte. Momenteel beschikt onze wijk over een ruime en goede locatie waar kinderen van diverse leeftijdscategorieën met alle plezier kunnen spelen. Naast het feit dat spelen en sporten in de wijk goed is voor de gezondheid van het opgroeiende kind, biedt het de kinderen alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen in hun sociale vaardigheden. Met name in deze tijd waarin kinderen vaak achter de televisie of (spel)computer thuis blijven zitten is goede speelruimte van groots belang.

In de huidige situatie is het zicht op de speelruimte naar tevredenheid. Wij zouden het dan ook erg vervelend vinden als de kinderen ver buiten de wijk - of op minder zichtbare plaatsen - hun plek gaan zoeken. Op de informatieavond is gebleken dat er in de huidige planvorming geen plaats is voor dergelijke openbare ruimte zoals deze momenteel aan de orde is.

Wij vragen u dan ook met klem om op dit moment aan Waterweg Wonen geen bouwvergunning te verlenen voor de realisatie van de ‘Werffhoven’. Als wijkbewoners en directbetrokkenen verzoeken wij u om opnieuw met de corporatie aan tafel te gaan zitten en de te realiseren speelruimte te heroverwegen op basis van de huidige omvang en faciliteiten, en serieus rekening te houden met de wensen van de omwonenden.

Wij wachten uw reactie met veel belangstelling af,

Met vriendelijke groet,

Naam
Adres
Handtekening

U bent hier