h

Vlaardingen gaat Thuiszorg thuis indiceren

4 juli 2008

Vlaardingen gaat Thuiszorg thuis indiceren

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om de indicatiestelling van de WMO bij de client thuis te doen laten plaatsvinden. De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Tot op heden gebeurde de indicatiestelling vooral telefonisch.
Maar omdat via telefonisch contact het niet altijd mogelijk is een goede indruk te krijgen van wat een cliënt nog wel en niet kan, en door telefonische indicatie er een grote kans bestaat dat de cliënt niet de hulp krijgt die zij of hij nodig heeft zouden huisbezoeken een veel betere en betrouwbaardere indicatie geven van de behoeften van de cliënt.

De raad heeft nu het verzoek bij het college neergelegd om de eerste indicatiestelling voor de Wmo voortaan middels huisbezoeken af te laten nemen en de her-indicatie voor de Wmo voortaan bij voorkeur middels huisbezoeken af te laten nemen.

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 2 juli 2008;

Behandelende de Voorjaarsnota 2008,

Overwegende dat middels telefonisch contact het niet altijd mogelijk is een goede indruk te krijgen van de fysieke en mentale vaardigheden van de cliënt,

Is van mening dat door telefonische indicatie er een grote kans bestaat dat de cliënt niet de hulp krijgt die zij of hij nodig heeft en dat daarom huisbezoeken een veel betere en betrouwbaardere indicatie geven van de behoeften van de cliënt,

Verzoekt het college;
elke eerste indicatiestelling voor de Wmo voortaan middels huisbezoeken af te laten nemen
her-indicatie voor de Wmo voortaan bij voorkeur middels huisbezoeken af te laten nemen

te laten onderzoeken of er verbeteringen bij de her-indicatie mogelijk is en de raad hierover te informeren

de raad nader te informeren op welke wijze er gesignaleerd wordt als de situatie bij HH1 ontvangers verslechterd, immers de HH1 medewerkers zijn hier niet voor opgeleid

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de SP-fractie, Namens de GroenLinks-fractie, Namens de PvdA-fractie,
Arnout Hoekstra, Jack Tsang, Joop van Papeveld,

U bent hier