h

Kunstwerk Stadsgehoorzaal bij grofvuil

17 september 2008

Kunstwerk Stadsgehoorzaal bij grofvuil

Stadsgehoorzaal

In de Waterweg bijlage van het Algemeen Dagblad van 17 september stond te lezen dat het kunstwerk ‘de Muziektrofee’ bij het grofvuil is geplaatst. Het karakteristieke ornament van een lier en twee violen zou na de renovatie van de Stadsgehoorzaal spoorloos zijn verdwenen. De SP noemt dit te gek voor woorden en wil uitleg van het college. Tevens moeten er maatregelen worden genomen dat dit soort blunders in de toekomst worden voorkomen.

Stadsgehoorzaal

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 17 september 2008

Betreft: Schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Verdwenen kunstwerk 'de
Muziektrofee'.

Geacht college,

In de Waterweg bijlage van het Algemeen Dagblad van hedenochtend heb ik met ernstige ontsteltenis
kennis genomen van het feit dat het kunstwerk ‘de Muziektrofee’ bij het grofvuil is geplaatst. Het
karakteristieke ornament van een lier en twee violen zou na de renovatie van de Stadsgehoorzaal
spoorloos zijn verdwenen. Het verbaast mij met name gezien de voormalig cultuurwethouder
meerdere malen heeft geprobeerd mij te overtuigen van zijn inspanningen voor het behoud van het
oorspronkelijke karakter van het theater.

Ik vraag u na deze grove blunder om verdere opheldering:

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat dit belangrijke en waardevolle kunstwerk naar het vuil is
verwezen en wie is voor dit verlies verantwoordelijk?

2. Wat heeft u in de voorbereiding van de renovatie van de Stadsgehoorzaal ondernomen om
de kernwaarden van de Van Ravestijn-architectuur en het Stadsgehoorzaal-karakter vast te
stellen, en welke rol had ‘de Muziektrofee’ hierin?

3. Op welke wijze denkt u de fixatie op dergelijke lokaal culturele relikwieën vast te houden
zodat deze niet verloren gaan, en mogelijke blunders in het heden kunnen worden
voorkomen?

4. Bent u bereid een replica van het ornament te laten produceren? Zo ja, wie gaat dat
bekostigen? Zo neen, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra

Zie ook:

U bent hier