h

Ouderen actief kansen bieden

25 maart 2009

Ouderen actief kansen bieden


Veel ouderen met een laag inkomen zijn slecht op de hoogte van de beschikbare sociale voorzieningen. Zij ontvangen in de meeste gevallen een AOW-uitkering en een zorg- en huurtoeslag maar zijn onvoldoende bekent met aanvullende voorzieningen. Het past ons onze ouderen van een sociaalisolement te behoeden en het recht op gelijke kansen te gunnen. De fractie van de SP vraagt zich af of ouderen voldoende kansen worden geboden, SP-raadslid Ingrid Wijker stelt daarom vandaag schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp.

Wijker wil weten op welke wijze het college een pro-actief beleid voert om ouderen die rond het bestaansminimum leven te informeren over beschikbare sociale voorzieningen. Daarnaast wil zij weten over welke mogelijkheden het college beschikt om ouderen met een minimuminkomen in kaart te brengen. De SP-fractie stelt voor om ouderen actief te informeren over de mogelijkheden voor het gebruik van sociale voorzieningen. Of het college hier ook zo over denkt zal uit de beantwoording van de vragen moeten blijken.

------------------
College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 25 maart 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: armoedebestrijding onder ouderen.

Geacht college,

Veel ouderen met een laag inkomen zijn slecht op de hoogte van de beschikbare sociale voorzieningen. Zij ontvangen in de meeste gevallen een AOW-uitkering en een zorg- en huurtoeslag maar zijn onvoldoende bekent met aanvullende voorzieningen. Het past ons onze ouderen van een sociaalisolement te behoeden en het recht op gelijke kansen te gunnen. De fractie van de SP vraagt zich af of ouderen voldoende kansen worden geboden en heeft daarom de volgende vragen;

• Op welke wijze voert het college een pro-actief beleid om ouderen die rond het bestaansminimum leven te informeren over beschikbare sociale voorzieningen?
• Over welke mogelijkheden beschikt het college om ouderen met een minimuminkomen in kaart te brengen?
• Bent u bereid deze ouderen actief te informeren, zo ja, hoe acht u dit te doen? zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Ingrid Wijker,
raadslid SP

U bent hier