h

Zorgen om asbest op Stahlie-terrein

8 juli 2009

Zorgen om asbest op Stahlie-terreinSP-raadslid Alke van Marsbergen heeft bij het college opheldering gevraagd over het puin dat na de brand bij Stahlie aan de Van Beethovensingel is blijven liggen. Het SP-Milieualarmteam ondekte na klachten uit de omgeving dat al meer dan twee maanden achter hekken puin ligt wat vermoedelijk asbest bevat. Delen van dit puin verspreidt zich middels de wind door de wijde omgeving. De SP bekoort zich om de gezondheid van de werknemers bij bedrijven rondom het voormalige gebouw van Stahlie Automaterialen.Betrokkenen verklaren dat er niets aan de huidige situatie gedaan mag worden omdat de verzekeraar nog steeds onderzoek doet naar de oorzaak van de brand. Willem de Man van het SP-MilieuAlarmteam: “Dit is te gek voor woorden. Sinds wanneer gaat een verzekeringsmaatschappij uitmaken wanneer er astbest opgeruimd mag worden. Geld gaat boven veiligheid in dezen.” Volgens de SP is er in Vlaardingen een structureel asbestprobleem. De gemeente is volgens de SP onvoldoende bewust van de risico's en neemt asbestrisico's in het algemeen onvoldoende serieus. Een eerder voorstel van de SP voor een algehele asbestkansenkaart haalde geen raadsmeederheid.

SP-raadslid Alke van Marsbergen wil nu van het college van Burgemeester en Wethouders weten wat er aan de hand is. Zo vraagt hij wat het gezondheidsrisico is, wanneer er iets gaat gebeuren en op welke wijze omwonenden en werknemers in de omgeving geïnformeerd worden. “Bij de brand op 25 april kwam asbest vrij en nog steeds is niet alles opgeruimd, werknemers van de omliggende bedrijven zijn er niet gerust op. De boel moet worden opgeruimd zodat de rust kan wederkeren.” Aldus Van Marsbergen.

Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 7 juli 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens het Reglement van Orde, artikel 36: Asbest op- en/of rondom het voormalige gebouw van Stahlie Automaterialen aan de Van Beethovensingel

Geacht college,

Op 25 april brandde het pand van Stahlie Automaterialen aan de Van Beethovensingel volledig uit. Bij deze brand kwam asbest vrij, waarvan een deel hetzelfde weekend al werd opgeruimd. Echter bevindt zich op en rondom het voormalig pand nog puin waarvan deels vermoedelijk asbest bevat. Deze restanten bevinden zich reeds twee maanden achter een afzetting. Rondom deze afzetting zijn dagelijks veel mensen – ondermeer bij omliggende bedrijven – aan het werk, de leden van de SPfractie maken zich over deze situatie ernstige zorgen en hebben daarom aan u de volgende vragen:

1. Is het juist dat er zich op- en/of rondom het terrein van het voormalige gebouw van Stahlie Automaterialen aan de Van Beethovensingel asbesthoudendmateriaal bevindt? Zo ja, van
welke risicoklasse is deze asbest? Zo nee, kunt u dit duidelijk communiceren naar de omwonenden en het personeel van omliggende bedrijven?

2. Kunt u aangeven – indien er sprake is van asbesthoudend materiaal - waarom dit materiaal na twee maanden nog steeds niet is opgeruimd? Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren alvorens
dit materiaal alsnog opgeruimd gaat worden?

3. In hoeverre lopen werknemers van de omliggende bedrijven een gezondheidsrisico?

4. Bent u op de hoogte van de zorgen die werknemers van de omliggende hebben met betrekking tot het gezondheidsrisico? Zo ja, wat is er in het geval van onterechte zorg
ondernomen om deze zorgen weg te nemen? Wat is er in het geval van terechte zorg ondernomen om dit gezondheidsrisico weg te nemen?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de SP-fractie,

Alke van Marsbergen,
raadslid SP

U bent hier