h

Vlaardings afval naar Hengelo

30 augustus 2009

Vlaardings afval naar Hengelo

Het bedrijf Twence uit Hengelo gaat met ingang van volgend jaar het huishoudelijk afval van ondermeer Vlaardingen verwerken. Twence heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen en mag daarmee zichzelf de komende zes jaar zekerstellen van de verwerking van een grote hoeveelheid afval. De SP maakt zich zorgen over mogelijk extra onnodig transport gezien op veel kortere afstand ook diverse afvalverwerkers actief zijn.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de milieueffecten die met de verandering van verwerker gemoeid gaan, heeft SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hoekstra wil ondermeer weten om hoeveel ton afval het gaat, hoeveel extra transportkilometers er gemaakt moeten worden om het afval in Hengelo te krijgen en wat de effecten hiervan zijn op de uitstoot van co2 en het verbruik van fossiele brandstoffen.

Schriftelijke vragen:
................

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 30 augustus 2009

Betreft: Schriftelijke vragen in vervolg op de vragen van Van Papeveld (PvdA) van 25 augustus 2009 over de gunning van de aanbesteding van de verwerking van huishoudelijk afval

Geacht college,

In navolging van de op 25 augustus door dhr. Van Papeveld (PvdA) gestelde schriftelijke vragen over het afgesloten contract ten behoeve van de verwerking van huishoudelijk afval afkomstig van ondermeer inwoners van de gemeente Vlaardingen heeft mijn fractie enkele aanvullende vragen:

• Is het juist dat met de gunning aan Twence voor het verwerken van Vlaardings huishoudelijk afval al het afval naar de verbrandingsovens in Hengelo vervoerd gaat worden?
• Om hoeveel ton afval gaat dit op jaarbasis, hoeveel transportkilometers over de weg en over het water zijn hier op jaarbasis mee gemoeid?
• Hoeveel transportkilometers verscheelt dit met de huidige afvalverwerker? Wat is het verschil in de jaarlijkse uitstoot van CO2 en verbruik van fossiele brandstoffen tussen de nieuwe en de voormalige afvalverwerker?
• Zijn er eisen aangaande duurzaamheid opgenomen in de aanbestedingsbrief, zo ja, kunt u hier een toelichting op geven?
• Zijn er op het gebied van energetische- en milieukenmerken verschillen tussen de verwerkingsmethode van de huidige afvalverwerker en de nieuwe afvalverwerker?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier