h

Het mengen van wonen en werken

10 september 2009

Het mengen van wonen en werken

(Tekst: Arnout Hoekstra) Vanavond behandelde de gemeenteraad van Vlaardingen de nota Bedrijventerreinenbeleid Vlaardingen 2009. Ik ben niet zo fan van bedrijventerreinen, en vindt dat je economische activiteiten zoveel mogelijk moet inmengen in de woonomgeving. Zwaardere industrie en overlastgevende activiteiten moet je natuurlijk zoveel mogelijk buiten de woonbuurt plaaten. Maar veel ondernemingen kunnen ook prima worden ondergebracht in nabije leefomgeving. Helaas was er onvoldoende steun voor mijn voorstellen. Hieronder mijn inbreng in eerste termijn en mijn ingediende amendement.

Bedrijventerreinenbeleid is in eerste instantie vooral stedenbouwkundig beleid, en een vorm van Ruimtelijke Ordening. Het raakt de vraag: �Hoe richten wij onze stad in?� en �Hoe gaan wij om met de verschillende functies die we ruimte hebben te geven?�.

De SP is een voorstander van �functiemenging�, en dat maakt het begrip �bedrijventerrein� ten principale een onwenselijk fenomeen. Net zo zeer als dat wij niet zitten te wachten op �woonterreinen�, wat een logische tegenhanger zou zijn.

Vroeger was het zo dat je een boven, naast of in de buurt woonde van je bedrijf. De bakker, de slager en de kruidenier woonde veelal in een woning boven de winkel. Met het intreden van de industri�lerevolutie liep deze oorspronkelijke functiemening tegen praktische bezwaren, en zo gebeurde het dat wonen en arbeid fysiek in twee aparte werelden werden verdeeld. Het gevolg: Bedrijventerreinen zijn �s avonds uitgestorven, en in woonbuurten is er overdag geen mens op straat.

Het is natuurlijk logisch dat bedrijven met lawaai- en stankoverlast, of met bijzonder hoge transportactiviteiten worden gemeden uit de leefomgeving. Maar er blijven echter nog heel bedrijvigheden over die prima ingepast kunnen worden van de woonbuurt.

Het scheiden van functies gaat ten kosten van de levendigheid van de gemeente. Het scheiden van functies is achterhaald en ouderwets. Het scheiden van functies moet daarom zoveel mogelijk worden teruggebracht. De SP is dan ook tegen de uitgifte van extra hectare bedrijventerrein en voor het vrijmaken van ruimte voor ondernemers in de woonomgeving.

Mengbare bedrijvigheid moet naar mening van de SP actief ge�mplementeerd worden in de woonomgeving, en de terreinen met de resterende noodzakelijk afgescheiden bedrijven moeten dusdanig worden vormgegeven dat deze zich ruimtelijk niet distanti�ren van de aanpalende ruimte.

Dus geen gescheiden bedrijventerreinen en woonterreinen, maar een levendige gemengde buurt, dat is naar mening van de SP d� schaal van de toekomst.

Amendement:
-----------------------
Nota bedrijventerreinenbeleid Vlaardingen 2009

Raadsbehandeling 10 september 2009

Amendement van het lid Hoekstra (SP)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Raadsbesluit VLD/2009/21878 29.2 te amenderen door een zin te wijzigen zodat kader 2 als volgt komt te luiden:

Kader 2 - Werkgelegenheid
In de begroting 2009 is als doelstelling geformuleerd dat het aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen zal groeien. Deze groei zal worden gerealiseerd door herstructurering/revitalisering van bestaand terrein en functiemenging in de woonomgeving. Met uitgifte van nieuw terrein zal terughoudend worden omgegaan.

Toelichting
Dit amendement heeft als doel functiemenging te bevorderen en verdere groei van het verouderde principe �bedrijventerrein� tegen te gaan. Oorspronkelijk was het zo dat je een boven, naast of in de buurt woonde van je bedrijf. De bakker, de slager en de kruidenier woonde veelal in een woning boven de winkel. Met het intreden van de industri�lerevolutie liep deze oorspronkelijke functiemening tegen praktische bezwaren, en zo gebeurde het dat wonen en arbeid fysiek in twee aparte werelden werden verdeeld. Het gevolg: Bedrijventerreinen zijn �s avonds uitgestorven, en in woonbuurten is er overdag geen mens op straat. Het is vanzelfsprekend dat bedrijven met lawaai- en stankoverlast, of met bijzonder hoge transportactiviteiten worden gemeden uit de leefomgeving. Maar er blijven echter nog veel bedrijvigheden over die prima ingepast kunnen worden van de woonbuurt. Het combineren van functies komt de levendigheid van de gemeente ten goede. Mengbare bedrijvigheid zou dus actief ge�mplementeerd moeten worden in de woonomgeving.

Hoekstra

U bent hier