h

Voorjaarsnota 2010: Vlaardingen te koop

30 juni 2010

Voorjaarsnota 2010: Vlaardingen te koop

Vanavond is de raad begonnen met het behandelen van de Voorjaarsnota 2010, hieronder vindt u het betoog van SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra.

Vlaardingen staat te koop. Het college – met Leefbaarwethouder Leo ten Have voorop – is begonnen met het voorbereiden van een hele grote uitverkoop. Zo’n beetje alles wordt heroverwogen of we het nog wel nodig hebben. En dan gaat het niet alleen om de oude rommel die op zolder ligt en wat al jaren niet meer wordt gebruikt of waar naar om gekeken wordt. Nee, als we de Voorjaarsnota lezen zien we dat ook onze meest vitale en onmisbare bezittingen worden klaargezet om op Marktplaats te zetten. Met de Voorjaarsnota 2010 maakt Vlaardingen zich op voor de grootste uitverkoop van publieke dienstverlening en eigendommen: De verkoop van de BV Vlaardingen.

Dat wat Vlaardingen in de afgelopen decennia met keihard werken heeft opgebouwd, wordt zonder schaamte omgezet in snelgeld. De vuilophaaldienst, de bibliotheek, de parkeergarages, alles moet er aan geloven. Om te voorkomen dat Vlaardingen failliet raakt wordt Vlaardingen maar opgeheven. Een strategie die economisch gezien averechts werkt. Het op straat zetten van mensen om ze vervolgens extern weer in te huren is gewoon duurder. Simpelweg omdat er bij het in dienst hebben van een ambtenaar er niemand binnen de gemeentelijke organisatie is die daar aan moet verdienen. Zet je die ambtenaar op straat en huur je hem de volgende dag via de vrije markt weer in, dan zijn er gelijk managers, directeuren en aandeelhouders die daarvan moeten meeprofiteren. Zo werkt het vrije marktkapitalisme, zo werkt het liberalisme.

Een andere maatregel is het stopzetten van dienstverlening. Simpelweg tegen de inwoners zeggen: doen we niet meer, is onze verantwoordelijkheid niet meer, is onze taak niet meer. Je kan dan wel streven naar lagere woonlasten, maar als het resultaat is dat je allerlei zaken vervolgens uit eigen zak moet betalen dan wordt het voor de doorsnee Vlaardinger netto alleen maar duurder.
Wat betekend het als we op de plannen voor de Broekpolder gaan bezuinigen? Als we de komende jaren die polder links laten liggen, hoe aannemelijk acht het college dan de kans dat over een tijdje de stadsregio en de provincie ons groen weer wil volbouwen met lelijke villa’s?

Er staat wel mooi in het stuk dat ze zwakkeren in eerste instantie moeten worden ontzien, maar hoe zit het met de tweede en de derde instantie? Bezuinigen op voorzieningen is een lastenverhoging voor de minima, omdat ze deze voorzieningen nu zelf moeten gaan betalen. Daarbovenop komt nog eens dat ‘Rijkskortingen worden doorgezet zonder reparatie uit eigen middelen’.
Oftewel, daar waar het Rijk ons laat stikken gaat Vlaardingen de zwakkeren, zieken en gehandicapten niet helpen. De beschaving is op zijn retour.

De uitgangspunten van het college voor de takendiscussie zijn gebaseerd op het principe dat alles wat geen primaire gemeentelijk taak is overboord kan. Een uiterst liberale denkwijze wat tot marginalisering van de overheid leidt. Vlaardingen is juist gebaad bij een sterke invloedrijke overheid die voorziet in collectieve voorzieningen.

Heeft de raad dadelijk wat te kiezen, als we het debat gaan voeren over kerntaken? Ik stel voor dat we net zoals binnen de Brede heroverwegingen per beleidsterrein meerdere scenario’s laten maken, zodat er wat te kiezen valt. Is de wethouder het met mij eens dat het goed zou zijn wanneer we voor iedere post drie scenario’s laten uitwerken?

Voor 100.000 euro worden dure adviseurs ingehuurd die moeten gaan vertellen hoe er bezuinigd moet gaan worden. Deze bezuinigingsdeskundigen niet inhuren zou al een bezuiniging op zich zijn. Ik geloof dat we genoeg ambtenaren hebben die prima weten waar het minder kan.

Als we fors gaan bezuinigen, dan ontkomen we er niet aan om ook onze eigen beloning en financiering ter discussie te stellen. De wet geeft aan wat een raadslid maximaal voor zijn werkzaamheden mag ontvangen. Dat is met ons inwonersaantal per raadslid maximaal 1.327,96 euro excl. onkosten. De raad is er vrij in om daar tot 20% vanaf te halen. Het lijkt mij niet meer dan logisch dan dat we de raadsledenvergoeding en het ondersteuningsbudget voor de fracties op zn minst evenredig aan het bezuinigingspercentage verminderen. Ik wil graag het initiatief nemen daar een motie toe in te dienen. (motie, zie onderaan bericht)

Wat SP betreft valt er genoeg te bezuinigen: Verminderen van het aantal wethouders, stoppen met de vorstelijke beloning en behandeling van politici en topambtenaren, stoppen met megasubsidie op theaterkaartjes, stoppen met de Actieplan Wonen-subsidie op de sloop van huurwoningen en bouw van villa’s. En stoppen met de uitverkoop van Vlaardingen, want als er iets is wat zeker is, dan is het dat het verkopen van het tafelzilver eenmalig geld oplevert, maar om het vervolgens terug te huren op lange termijn altijd duurder is.

-----------------
Motie

De gemeenteraad van Vlaardingen,

in vergadering bijeen op 30 juni en 1 juli,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de financiële en economische vooruitzichten meer dan ooit onzeker zijn en dat de wereldwijde recessie directe en indirecte gevolgen heeft voor de financiële positie van Vlaardingen;

overwegende, dat Vlaardingen te maken heeft met een omvangrijke ombuigingstaakstelling om op korte termijn budgettair ruimte vrij te maken;

is van mening, dat het gepast is om de bezoldiging van het raadslidmaatschap en de financiële ondersteuning van de raadsfracties evenredig met de ombuigingen te versoberen;

spreekt uit, dat zij uit solidariteit en met oog op de bezuinigingen bereid is haar eigen bezoldiging en financiële ondersteuning te versoberen;

verzoekt het college ter uitvoering hiervan de raad een voorstel tot wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en steunleden voor te leggen waarin de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden en de financiële ondersteuning van raadsfracties in evenredigheid met het uiteindelijke totale ombuigingspercentage wordt verlaagd (tot maximaal 20% van het wettelijk maximum genoemd in tabellen I, II en III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden);

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekstra (SP)

U bent hier