h

Gemeentebegroting 2011

5 november 2010

Gemeentebegroting 2011

Op 3 november 2010 behandelde de gemeenteraad van Vlaardingen de gemeentebegroting voor het komende jaar. Hieronder treft u de reactie van de SP op deze begroting. Het debat is ook online terug te kijken (video).

Algemene beschouwingen begrotingsbehandeling
3 november 2010, Arnout Hoekstra, SP

Het ontbreken van plannen
Het college heeft een begroting zonder nieuwe plannen gepresenteerd. Dat kan. Dat de wethouders tot op heden nog niet zo veel hebben gedaan is duidelijk, en dat ze niet van plan zijn om korte termijn wel wat te gaan doen dat is aan hun.

Het ontbreken van visie
Maar buiten dat het in de gemeentebegroting ontbreekt aan plannen, ontbreekt het ook aan visie. En dat is wel erg. Door te zeggen ‘we kunnen nu nog geen concreet beleid op papier zetten, want we weten nog niet zeker wat er waar bezuinigd gaat en moet worden’, daar kan je mee wegkomen. Maar om vervolgens totaal geen politieke visie te kunnen bieden op waar het met Vlaardingen naartoe moet de komende jaren, dat is toch wel grof schandalig. Gaat het college er alles aan doen om de zwakkeren te helpen, of gaat het juist inzetten op een zoveel mogelijke lastendaling voor iedereen, met in het bijzonder de beter bedeelde eigenwoningbezitter? Daar kan je toch op z’n minst iets – ongeacht wat de bezuinigingsopgave zal zijn – al iets over zeggen?

Een instabiele coalitie
Nee dat kan dit college niet. En volgens mij is dat niet omdat deze mensen hier aan tafel geen politieke visie hebben, maar heeft dat meer te maken met het feit dat die visies sterk uiteenlopen. Deze verschillende ideologische blikken op de wereld vertalen zich totaal niet in een eenduidige gezamenlijke kijk op hoe deze gemeente er uit zou moeten zien. Deze regenboogcoalitie die reikt van uiterst rechts tot vrijwel uiterst links is geen hecht blok, zoals we dat van eerdere colleges gewent waren. Als je de betekenis van het woord letterlijk neemt zou je met goed fatsoen eigenlijk niet eens kunnen spreken van ‘coalitie’. Het rammelt in de coalitie en in het college, zowel in de politieke verhoudingen als in de persoonlijke sfeer. Er is geen teambuildingsweekend dat daar iets aan gaat doen. Sterker nog, een week vóórdat de gemeenteraad voor 32.000 euro op teambuildingsweekend ging telde deze raad nog elf fracties, een week ná dit dure reisje waren dit er ineens twaalf. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat dit soort onzin weggegooid geld is.

Het college dat niets doet
Kan het college toelichten wat ze – buiten wat ze allemaal niet doen – wat ze eigenlijk wél doen? Het mogen dan onzekere tijden zijn, maar wij betalen deze mensen niet om niets te doen. Ik zie heel af en toe in de krant dat een parelketting weer ergens een lint heeft doorgeknipt, ter ere van een oplevering van een project van haar ambtsvoorganger, of ik lees dat een oudere man een taart heeft aangeboden aan nóg oudere mensen. Dat is allemaal heel erg belangrijk, maar verder is het oorverdovend stil. Er komt zóweinig uit de college-koker, dat tegenwoordig de raadsvergaderingen zelfs al vóór 22.00 uur zijn afgelopen!

De visie van de SP
De SP heeft wél een politieke visie op wat er in deze stad moet gebeuren. De mensen in onze gemeente, die om hun slechte gezondheid of oudere leeftijd afhankelijk zijn van de zorg en hulp van anderen, mogen niet worden opgezadeld met de rekening van de crisis. Kinderen van arme ouders, mensen die ondanks alles niet aan het werk komen en dagelijks de eindjes aan elkaar moeten knopen mogen niet nog verder in de armoede geraken.

Dak- en thuislozenopvang
De medewerkers en gebruikers van de dak- en thuislozenopvang vrezen dat de dagopvang gesloten gaat worden, en dat het aantal plaatsen in de nachtopvang zal worden teruggebracht. Graag wil ik van het college weten wat hier van waar is, waarom dit is, en wat hierdoor de gevolgen zijn voor de dak- en thuislozen, en voor het personeel.

Stelen van de armen
Door een boekhoudkundige truuk denkt de wethouder van financiën de algemene gemeentespaarpot met € 360.000 aan te kunnen vullen. Dit wil hij doen door dit geld te weg te nemen uit het spaarpotje dat bedoelt is voor voorzieningen voor oude, zieke en gehandicapte mensen. Een omgekeerde Robin Hood. Dat mogen wij als raad niet accepteren, want dit spaarpotje voor voorzieningen, de Wmo-bestemmingsreserve, gaan de zieke en oude mensen daalijk heel hard nodig hebben nu er aan alle kant wordt bezuinigt, de koopkracht afneemt en de samenleving vergrijst. Daarom heb ik samen met mijn collega Van Harten van de ChristenUnie/SGP een tekstwijzigingsvoorstel voorbereid die het de wethouder verbiedt om uit dit spaarpotje voor oude- en zieke mensen te snaaien.

Het garanderen van sociaal beleid
Van het vorige college waren wij maatwerk gewent wanneer individuele mensen zich met problemen melden. Van dit huidige college hebben wij nog niet zo’n goed beeld wat zij doen met individuele mensen die zich met ernstige problemen melden. Maar zeker met deze enorme financiële uitdaging voor de deur wil mijn fractie graag duidelijkheid, voor nu, en voor de toekomst: Is het college gedurende deze economische crisis breid om kwetsbare mensen die onevenredig hard door bezuinigingen worden getroffen te ondersteunen in de voorziening van sociale zekerheid, medische zorg en huisvesting? Graag verneem ik daarop een antwoord van het college.

Groenste stad
Dan kom ik nog even op het imago waarmee dit college onze gemeente probeert aan te prijzen. Vlaardingen als groene stad. Kort geleden is daarvoor weer een prijs aangeschaft: Vlaardingen is de groenste. Is dat omdat we heel veel groen hebben? Nee, het is omdat Vlaardingen een goed groenbeleid voert.
Denkt u dat we toeristen van buitenaf gaan trekken met beleidsnotities, of juist met daadwerkelijke bezienswaardigheden? Ik denk het laatste.
Vlaardingen heeft 5000 jaar cultuur. We hebben pakhuizen vol archeologisch materiaal van onschatbare waarden, we hebben een heuse ‘Vlaardingencultuur’ in de geschiedenisboeken prijken, we hebben een enorm visserijverleden en er is een prachtig vernieuwd Museum Vlaardingen in aanbouw. Een unieke kans voorzitter! Dát trekt mensen! Graag wil ik het college vragen of het bereid is om zich te verdiepen in de mogelijkheden om in 2012 onze stad juist te promoten als culturele stad. Ik verneem hierover graag de reactie van het college.

AMENDEMENT EN MOTIES
------------------------------------------

Amendement

2e Voortgangsrapportage 2010

AMENDEMENT VAN DE LEDEN HOEKSTRA EN VAN HARTEN
Voorgesteld 3 november 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

De 2de Voortgangsrapportage 2010 als volgt te wijzigen:

Programma Welzijn en Zorg, pagina 12, alinea ‘Crisisopvang’, laatste zin, komt te luiden:

Het restant van de meerkosten (circa € 360.000) wordt gedekt uit het rekeningsresultaat.

Programma Welzijn en Zorg, pagina 12, alinea ‘2. Actualisatie reserves en voorzieningen’, tabel, regel WMO, onder Prognose onttrekking 2010, komt te luiden:

700

Programma Welzijn en Zorg, pagina 12, alinea ‘2. Actualisatie reserves en voorzieningen’, eerste zin na de tabel, komt te luiden:

Voor de meerkosten van de crisisopvang van €950.000 zal de reserve opvang dak- en thuislozen van € 590.000 volledig worden aangesproken, het restant van de overschrijding van € 360.000 zal uit het rekeningsresultaat worden onttrokken.

II

De derde begrotingswijziging 2010 als volgt te wijzigen:

Derde begrotingswijziging 2010, pagina 38, Programma Welzijn en Zorg, komt te luiden:

Begroting vóór 2e VGR 25.588 1.237 225
Mutaties o.b.v. 2e VGR 1.850 140 1.290
Begroting na 2e VGR 27.438 1.376 1.515

III
Het raadsbesluit Registr.nr. VLD/2010/ R.nr. 63.2 als volgt te wijzigen:

Zin volgende na het twaalfde gedachtestreepje,betreffende de onttrekking aan de reserve WMO, komt te luiden:

onttrekking aan reserve WMO € 700.000

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat het resterende tekort van de dak- en thuislozenopvang niet ten lasten komt van de Wmo-bestemmingsreserve, maar in plaats daarvan ten laste komt van het rekeningsresultaat en derhalve van het batig saldo. De overwegingen van de indieners zijn hierbij dat het Wmo-reserve de afgelopen jaren is ontstaan uit overschotten van de via de ROG+ verstrekte individuele voorzieningen. De achterliggende gedachte hierbij is steeds geweest dat deze overschotten niet zouden worden ingezet voor andere gemeentelijke taken, zoals bijvoorbeeld openbare ruimte en infrastructuur, doch daarentegen beschikbaar zouden blijven voor periodes waarin de gemeente met mogelijke tekorten op dit gebied zouden worden geconfronteerd (bijvoorbeeld als gevolg van vergrijzing of het feit dat minder middelen door het Rijk beschikbaar worden gesteld). De hiervoor genoemde tekorten met betrekking tot de via de ROG+ verstrekte individuele voorzieningen doen zich thans helaas voor. Het college stelt middels de tweede voortgangsrapportage voor een ontstaan tekort m.b.t. de dak- en thuislozenopvang voor een bedrag van 360.000 euro te dekken uit de Wmo-reserve.
Naar het oordeel van de indieners is het zo dat een dergelijk ontstaan tekort, zoals bij de dak- en thuislozenopvang, normaliter via het rekeningsresultaat loopt en derhalve ten laste van de Algemene Reserve komt (voor zover er geen meevallers op andere terreinen tegenover staan), en dat Maatschappelijke Opvang weliswaar sinds de invoering hiervan in 2007 deel uitmaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning, doch dat het hier een afzonderlijke geldstroom binnen de Wmo betreft, gekoppeld aan de centrumfunctie die Vlaardingen vervult mede voor Schiedam en Maassluis. De indieners concluderen daarom dat de inzet van de betreffende Wmo-bestemmingsreserve voor het dekken van het tekort met betrekking tot dak- en thuislozenopvang een boekhoudkundige keuze is die de dak- en thuislozenopvang niet ten goede komt, doch uitsluitend de Algemene Reserve ontziet en dat de inzet van de betreffende Wmo-bestemmingsreserve voor het dekken van het tekort m.b.t. dak- en thuislozenopvang op termijn nadelig uitpakt voor de gebruikers van de via ROG+ te leveren individuele voorzieningen die de komende jaren toch al onder druk komen te staan.

Hierbij worden in het amendement de 2de Voortgangsrapportage 2010, De derde begrotingswijziging 2010 en het raadsbesluit nr. 63.2 zodanig aangepast dat het tekort van € 360.000 m.b.t. de dak- en thuislozenopvang ten laste wordt gebracht van het rekeningsresultaat, en niet onttrokken wordt van de Wmo-bestemmingsreserve.

Hoekstra
Van Harten

----------------------------------------------

Motie van het lid Hoekstra

Voorgesteld 3 november 2010

De raad van de gemeente Vlaardingen,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er mensen onevenredig hard getroffen zullen worden door de bezuinigingen;

overwegende, dat de gemeente verantwoordelijkheid kan nemen in het wegnemen van veel leed door te voorzien in een goed sociaal beleid;

van mening, dat het ontzien van kwetsbare mensen zoals ouderen, werklozen, zieken en gehandicapten juist in deze moeilijke tijden belangrijk is en dat deze mensen wanneer zij onevenredig getroffen worden door bezuinigingen door de gemeente met maatwerk geholpen moeten worden;

verzoekt het college, om gedurende deze economische crisis kwetsbare mensen die onevenredig hard door bezuinigingen worden getroffen te ondersteunen in de voorziening van sociale zekerheid, medische zorg en huisvesting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekstra

----------------------

Motie van het lid Hoekstra

Voorgesteld 3 november 2010

De raad van de gemeente Vlaardingen,

gehoord de beraadslaging,

overwegende,
- dat de titel ‘Groenste gemeente’ van tijdelijke aard is,
- dat Vlaardingen beschikt over 5000 jaar unieke cultuur en visserijgeschiedenis;

van mening, dat onze unieke geschiedenis en cultuur zich uitermate goed leent voor promotie van onze stad;

verzoekt het college, om met voorstellen te komen om Vlaardingen vanaf 2012 te promoten als een stad met 5000 jaar cultuur en visserijgeschiedenis, en de raad hierover in de eerste helft van 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekstra

U bent hier