h

Hoekstra presenteert nieuwe jeugdnota

17 mei 2012

Hoekstra presenteert nieuwe jeugdnota

SP-wethouder Arnout Hoekstra heeft zijn visie gepresenteerd op het Vlaardingse jeugdbeleid. Deze visie moet de basis gaan vormen voor de grote operatie om als gemeente de taken en verantwoordelijkheden van de jeugdzorg over te nemen. Door de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Omdat de vraag naar jeugdzorg stijgt, en op het budget door het Rijk wordt bezuinigd, is een nieuwe aanpak nodig.

Hoekstra stelt ondermeer dat voor een goede jeugd een goede leefomgeving noodzakelijk is: “Een goed pedagogisch klimaat bestaat uit een veilige buurt met rijke sociale voorzieningen, zoals plekken waar kinderen elkaar ontmoeten, kunnen sporten en kunnen leren.” Opvoeding is volgens hem meer dan alleen een ‘puppytraining’ waarbij slecht gedrag wordt bestraft en goed gedrag wordt beloont, maar gaat het vooral om het creëren van voorwaarden om de talenten van het kind het best te laten ontwikkelen: “It takes a village to raise a child, oftewel, de hele samenleving is bepalend voor de vorming van een kind, daar moeten we allemaal van doordrongen zijn”. Verder wordt in de nota gesteld dat ouders zelf hun kind moeten opvoeden, en zij daarbij geholpen moeten worden wanneer dit onvoldoende lukt. De overheid moet de opvoedingstaken zo minmogelijk van de ouders overnemen.

De concept-nota ‘Kaders voor een kansrijk jeugdbeleid’ is door het college van B&W voorgelegd aan de gemeenteraad en de Wmo-adviesraad, aan de hand van de suggesties en opmerkingen van deze raden wil de wethouder nog voor de zomervakantie zijn definitieve stuk laten vaststellen. Om de decentralisatie organisatorisch in goede banen te leiden heeft de wethouder samen met alle andere jeugdzorgwethouders uit de regio een programmaplan opgesteld om samen regionaal de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Een belangrijk onderwerp daarbij is hoe en op welke schaal de verschillende vormen van zorg zullen worden georganiseerd.

Jeugdnota: http://vlaardi...

Programmaplan: http://www.vlaa...

U bent hier