h

SP naar 19e SP congres

2 juli 2012

SP naar 19e SP congres

Congres
Afgelopen zaterdag 30 juni zijn we met 7 SP-ers naar het 19e congres in Den Bosch geweest waar de motie van wijzigingen 2 van het verkiezingsprogramma ‘Nieuw vertrouwen’ behandeld werd.
Voorzitter Hans Stolk heeft een verslag geschreven van de dag.

Naar aanleiding van het verkiezingsprogramma hebben we 2 amendementen ingediend:

Amendement Vlaardingen-1: ‘Onderwijshuisvesting’
Hoofdstuk 7. Investeren in kennis en onderwijs.
Nieuw punt:‘Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. De financiële middelen voor onderwijshuisvesting blijven via de gemeente lopen en worden niet direct van het Rijk naar de onderwijsinstellingen doorgedecentraliseerd.’
Toelichting:
In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering verzoekt onderwijshuisvestingsgelden zonder tussenkomst van de gemeente direct over te maken naar de schoolbesturen. De gemeente verliest hiermee haar regierol in de bouw en onderhoud van schoolgebouwen, waarmee zij haar invloed op schaalgrote en locatiebepaling van schoolgebouwen kwijtraakt.

Amendement Vlaardingen-2: ‘Nieuwe Westelijke Oeververbinding’
Hoofdstuk 9. Goed vervoer voor iedereen., Wegvervoer
Nieuw punt:
‘Voor de ontsluiting van de Tweede Maasvlakte is een nieuwe westelijke Oeververbinding noodzakelijk. Onze voorkeur gaat daar bij uit naar de aanleg van de Oranjetunnel.’
Toelichting:
Het vorige kabinet had de voorkeur voor de variant van de Blankenburgtunnel. De besluitvorming is inmiddels controversieel verklaard. Het Blankenburgtracé leidt tot een onherstelbare aantasting van het natuurgebied Midden-Delfland en desastreus voor het leefklimaat in Vlaardingen.’

Het tweede amendement werd door de commissie overgenomen. Het eerste amendement werd door de commissie te specifiek genoemd. Daarom heb ik voor Arnout Hoekstra spreektijd aangevraagd in twee spreekrondes, waarin Arnout het door ons ingediende amendement goed kon verwoorden.

Desondanks adviseerde de commissie afwijzend, maar bij de stemming was de meerderheid toch voor deze aanvulling in het verkiezingsprogramma. Het was de eerste keer dat wij amendementen indienden en hierbij 100% succes hebben behaald; voor ons dus een succesvol congres!

Hans Stolk.

U bent hier