h

Meerderheid bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloop

9 januari 2013

Meerderheid bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloop

Naar aanleiding van de intentie tot sloop verklaring van de gemeente zijn, op uitnodiging van de SP afdeling Vlaardingen, vorig jaar bewoners uit de Cronjéstraat en omgeving bijeengekomen om de sloopplannen van hun woning en hun buurt te bespreken.

Er is besloten om de directeuren van Samenwerking en Waterweg Wonen en verantwoordelijk wethouder Versluijs via een brief op de hoogte te stellen van hun ongenoegen over de sloopplannen (zie bijlage).
Bewoners zijn in de bedreigde buurt rondgegaan. Een meerderheid van 59 van de thuis getroffen buurtbewoners hebben de brief ondertekend, en zich daarmee tegen de sloopplannen uitgesproken. Aangezien de wet (zie bijlage) voorschrijft dat pas als minimaal 70% van de huurders met renovatie of sloopplannen akkoord gaan, deze als ‘redelijk’ beschouwd kunnen worden, is dit ruim voldoende. Overigens schrijft de wet voor dat dergelijke plannen schriftelijk aan de huurders voorgelegd dienen te worden, waarop huurders instemmend of afkeurend kunnen reageren. Dit is nooit gebeurd. Met deze ruim voldoende ondertekende brief van de bewoners wordt nu pas duidelijk dat een meerderheid tegen de sloopplannen is, en dat deze plannen dus ook wettelijk gezien als ‘niet redelijk’ zijn te beschouwen.
De bewoners willen een gesprek met de corporatie-directeuren en de wethouder.
Naast het medeondertekenen hebben ook nog 7 bewoners in een persoonlijke brief hun bezwaren tegen de sloopplannen onderstreept en duidelijk gemaakt dat ze niet begrijpen waarom hun woning en hun buurt gesloopt zou moeten worden. Deze persoonlijke brieven worden ook mee verstuurd aan de corporatie directeuren en de wethouder.

Overigens schrijft woningcorporatie Samenwerking in een persbericht naar aanleiding van de door de regering besloten invoering van een verhuurderheffing; ‘Samenwerking ziet zich genoodzaakt om een deel van de nieuwbouwplannen en renovaties te schrappen of aan te passen dan wel op de lange baan te schuiven of samen met andere partijen te zoeken naar oplossingen’.

Als onder de ‘andere partijen’ ook de huurders van de Cronjéstraat en omgeving vallen, wat we toch wel mogen veronderstellen, zal het door de huurders gewenste gesprek snel tot een vruchtbaar resultaat kunnen leiden.

U bent hier