h

SP stelt vragen over integriteit ONS-Vlaardingen

26 september 2017

SP stelt vragen over integriteit ONS-Vlaardingen

De fractie van de SP heeft naar aanleiding van het optreden op de laatste raadsvergadering van ONS-Vlaardingen een brief gestuurd naar de Burgemeester.

Hier de inhoud van de brief.

Vlaardingen, 20 september 2017

Betreft: Integriteit raadsleden rondom raadsdebat Verordening Speelautomatenhal

Geachte burgemeester van Vlaardingen.

In de afgelopen drie jaar hebben wij als raad veelvuldig stilgestaan bij het thema ‘integriteit’. De drukbezochte raadsdag van 7 april 2017 stond geheel in het teken van dit onderwerp, en in het bijzonder wat wel en niet is toegestaan ten aanzien van politieke belangenbehartiging door belanghebbende politici.

In het licht van dat vraagstuk hebben wij ons als SP-fractie verbaasd over wat zich is voorgevallen tijdens de raadsbehandeling van het raadsvoorstel ‘Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017’ op 14 september 2017.

Op 15 maart 2014 organiseerde de partij ONS Vlaardingen een grootschalig festival op de Westhavenplaats. Dit festival stond volledig in het teken van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die 4 dagen later zouden plaatsvinden. Tijdens dit festival traden grote namen op, waaronder Hans Dulfer en Jan de Ligt. Opmerkelijk is dat XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX genoemd wordt als sponsor (zie bijlage 1).

Sinds 2013 deelt de partij ONS Vlaardingen in de decembermaand kerstpakketten uit aan Vlaardingers. Een zeer warm en nobel gebaar, wat echter ook als publiciteitsstunt kan worden gezien. Wie opmerkzaam is kan aan het einde van het filmpje op de Facebookpagina van ONS Vlaardingen in de aftiteling lezen dat dit gulle gebaar mede mogelijk is gemaakt door XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX (Zie bijlage 2). XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX en XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX zijn beiden op het zelfde postadres gevestigd.

Bij aanvang van de raadsvergadering van 14 september 2017 sprak dhr. Mr. S.J. Nauta (Vos & de Lange advocaten) namens XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX de raad toe. Dit is wat ons betreft zijn goed recht. Onze verbazing richt zich echter op de uiteindelijk behandeling van het agendapunt ‘Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017’ later die avond. Het betreft de fractie ONS Vlaardingen die, bij monde van fractievoorzitter dhr. Hoogendijk, in bijna exact dezelfde bewoordingen het betoog van dhr. Nauta herhaald. Met daarbij de waarschuwing dat hij er staat voor de burgers van Vlaardingen omdat er wel eens een flinke schadeclaim kan komen wanneer de verordening ongewijzigd aangenomen zou worden.

Vervolgens wordt er door ONS Vlaardingen twee amendementen ingediend, louter en alleen om het speelveld voor een mogelijke geïnteresseerde ondernemer te vergroten. Het tweede amendement ging zelfs over een tweede hal in gebruik nemen. Deze twee amendementen zijn geheel in lijn met het betoog van de advocaat van de belanghebbende ondernemer, dhr. XX XXXXX.

De relatie tussen deze drie feitelijkheden kunnen op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling opwekken. Naar oordeel van onze fractie betreft overschrijdt ONS Vlaardingen ruimschoots alle normen rond integriteit, en zien het als onze morele plicht dit bij u aan de orde te stellen.

Aan u als voorzitter van de raad, met de eigenstandige verantwoordlijkheden en bevoegdheden die u vanuit die functie bezit, hebben wij aan u de volgende vragen:

  1. Kunt u nagaan/onderzoeken in hoeverre de partij/fractie ONS Vlaardingen gesponsord wordt/is door XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX en/of gelieerde rechtspersonen/natuurlijke personen? En om welke bedragen dit (sinds 2013) gaat?
  2. Welk oordeel heeft u over het handelen van ONS Vlaardingen (het behartigen van de belangen van XX XXXXX) in relatie tot de sponsoring van ONS Vlaardingen door XX XXXXX?
  3. Is er sprake van schending van de integriteit en zijn er mogelijk strafbare feiten* gepleegd? Zo ja, ziet u aanleiding om aangifte te doen en/of melding te doen bij de Commissaris van de Koning?

Graag ontvangen wij van u een schriftelijke reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,

namens de SP-fractie,

Frank Hoogervorst

Foto: Vrij
Foto: vrij

Reactie toevoegen

U bent hier