h

SP en Samenwerking in gesprek over huurverhoging

5 mei 2020

SP en Samenwerking in gesprek over huurverhoging

Foto: Woningstichting Samenwerking / www.samenwerking.nl

Op 5 mei 2020 heeft de SP gesproken met Woningstichting Samenwerking. De aanleiding van het gesprek is de oproep om af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. In het gesprek kwamen diverse onderwerpen naar voren, waaronder de positie en de ontwikkeling van de sociale volkshuisvesting in Nederland.

Het is goed om te constateren dat de SP en de directie van Samenwerking het op hoofdlijnen eens zijn over de waardevolle rol die woningcorporaties kunnen spelen. Ook is er geen verschil van inzicht over de maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden die maken dat het woningaanbod momenteel onvoldoende aansluit op de vraag. Om te voorzien in voldoende, betaalbare en kwalitatieve woningen moet er zowel Europees, landelijk als lokaal andere keuzes worden gemaakt. Landelijk is afschaffing van de verhuurdersheffing een doel. In Vlaardingen begint het met een goede visie op de gewenste woningvoorraad. Deze moet gebaseerd zijn op de vraag en de omstandigheden van de huurders, niet op basis van financiële belangen en demografische politiek. 

Samenwerking heeft aangegeven maatwerk te bieden aan hen die door de crisis (of anderzijds) in de problemen komen. Niemand wordt momenteel op straat gezet, tenzij er sprake is van een crimineel delict, zoals het in de woning onderbrengen van een wietplantage. Huishoudens met een dalend inkomen kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Samenwerking heeft er niet voor gekozen om in zijn geheel de huren te bevriezen of te verlagen. Zij geven daarbij aan te vrezen dat het Rijk dit ziet als een argument om vast te houden aan de huidige verhuurdersheffing.. Nu al gaat er 11% van de door de huurders van Samenwerking betaalde huur direct naar de schatkist. Huurinkomsten zijn nodig om woningen te bouwen, verbeteren en te verduurzamen. Ook heeft Samenwerking veel oudere huurders (+/- 50%) die niet direct door de crisis in hun inkomen worden getroffen. De SP blijft van mening dat 0% genoeg is, en dat er geen huurverhoging moet plaatsvinden. 2,6% - al snel zo’n 15 tot 20 euro per maand extra - is voor veel huishoudens veel geld, zeker onder de huidige omstandigheden. Daarom blijft de SP de Vlaardingse verhuurders oproepen: Stop de huurverhoging! Iedereen die deze oproep wil ondersteunen kan dit doen via sp.nl/stopdehuurverhoging

Reactie toevoegen

U bent hier